"advocate" translation into Swedish

EN

"advocate" in Swedish

EN advocate
volume_up
{noun}

1. general

advocate (also: advocator, apostle, promoter, proponent)
volume_up
förespråkare {comm. gen.}
With Sweden, Turkey is also losing an advocate for its accession.
Med Sverige förlorar även Turkiet en förespråkare för turkisk anslutning.
As an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
Som förespråkare för rätten till liv kunde jag inte rösta för med gott samvete.
Personally I am a great advocate of treatment in breast centres.
Personligen är jag en varm förespråkare för behandling vid bröstcenter.

2. law

advocate (also: barrister, lawyer, practitioner)
volume_up
advokat {comm. gen.}
However, the language problem is an essential one for any advocate who works professionally in the Grand Duchy.
Och språkproblemet är grundläggande för en advokat som utövar sitt yrke i storhertigdömet.
President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Jag är inte bara advokat utan också en övertygad förespråkare för fördelarna med reglering utanför domstol.
The losers in globalisation or those who support it should know that they have an advocate.
De som förlorar på globaliseringen, och de som avstår därifrån, skall veta att de har en advokat som arbetar för dem.

Context sentences for "advocate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore advocate an ever greater commitment to youth policies at EU level.
Jag förespråkar därför ett ännu större engagemang för ungdomspolitiken på EU-nivå.
EnglishThis is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
Detta är ett steg mot en gradvis utfasning av kärnkraften, vilket vi förespråkar.
EnglishAs an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
Som förespråkare för rätten till liv kunde jag inte rösta för med gott samvete.
EnglishWe therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
Vi förespråkar andra lösningar, mot bakgrund av att betänkandet inte är konsekvent.
EnglishThere are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Det finns mäktiga senat- och kongressledamöter som förespråkar "opt-in"lösningar.
EnglishIt is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.
Det är därför mycket enkelt att komma hit och förespråka den, utan några förbehåll.
EnglishThose who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
De som känner mig vet att jag inte är någon okritisk anhängare av gentekniken.
EnglishOur main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Vårt främsta mål är dock att förespråka avskaffandet av dödsstraff i allmänhet.
EnglishI quote: "I personally was, am and remain an advocate of the death penalty.
Jag citerar: ”Personligen var, är och förblir jag en förespråkare för dödsstraff.
EnglishWe in the June List advocate a referendum on the Treaty of Lisbon in Sweden.
Vi i Junilistan förespråkar en folkomröstning i Sverige om Lissabonfördraget.
EnglishA judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
En domare och en generaladvokat tilldelas varje mål som läggs fram vid domstolen.
EnglishFor this reason, I would advocate a yes to the first part and a no to the second.
Av detta skäl förespråkar jag ett ja till den första delen och ett nej till den andra.
EnglishNow more than ever, the signs of the times advocate a more social Europe.
I dag mer än någonsin talar tidens tecken för att det behövs ett mer socialt EU.
EnglishIn summary, and by way of conclusion, I would like to advocate a pax avianautica.
Till slut skulle jag sammanfattningsvis vilja yrka för en pax avianautica.
EnglishThis is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Därför pläderar jag för ett samstämmighetsobservatorium som tydliggör detta.
EnglishI advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
Jag förespråkar en öppen politik, där ursprungsvarubeteckningar är obligatoriska.
EnglishGenerally, however, we advocate a more restrictive stance on EU regional aid.
Generellt sett förespråkar vi dock en mer restriktiv hållning till EU:s regionalstöd.
EnglishThey particularly advocate redeploying aid towards the horizontal objectives.
Man förordar just att stödet läggs om så att det går till horisontella mål.
EnglishI therefore advocate the institutionalisation of the cooperation of the WTO and the ILO.
Jag förespråkar därför en institutionalisering av samarbetet mellan WTO och ILO.
EnglishMr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.
Walter Hallstein var en ivrig förespråkare för Turkiets medlemskap i EU.