"again" translation into Swedish

EN

"again" in Swedish

EN again
volume_up
{adverb}

again
volume_up
igen {adv.} (lika mycket till)
Time and again, the same statements, and time and again, the same speech from me.
Om och om igen, samma uttalanden och om och om igen, samma anförande från mig.
Next year they will again be behind and they will receive support once again.
Nästa år kommer de att släpa efter igen, och de kommer att få stöd igen.
If you change the spell again, you change the sequence again.
Om du ändrar trollformeln igen så ändrar du sekvensen igen.
again (also: back, backwards, backward)
volume_up
åter {adv.}
The group of experts will be meeting again under the Austrian Presidency.
Arbetsgruppen kommer åter att samlas under det österrikiska ordförandeskapet.
Every nation must learn over and over again what democracy and human rights are.
Varje nation måste åter och åter igen lära sig vad mänskliga rättigheter och demokrati är.
This issue has come up again and again and the Commission has done nothing about it.
Denna fråga har åter kommit upp och kommissionen har inte gjort någonting åt saken.
again
Once again the people are distinguishing themselves as the protagonist of history.
Än en gång utmärker sig folket som huvudrollsinnehavare i historien.
But once again, our heartiest congratulations on the quality of this report.
Än en gång, våra lyckönskningar till kvaliteten på detta betänkande.
The bond of trust between consumers and producers has once again been broken.
Förtroendet mellan konsumenter och producenter har än en gång brustit.

Synonyms (English) for "again":

again

Context sentences for "again" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
Det här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
EnglishIf you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
Ni har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
EnglishOnce again, history is repeating itself, in all its horror, on Europe's doorstep.
Återigen upprepar sig historien med all dess ohygglighet på tröskeln till Europa.
EnglishCommissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
Återigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Slutligen vill jag återigen uttrycka mitt uppriktiga tack till Kyösti Virrankoski.
EnglishFor my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
På min grupps vägnar vill jag återigen belysa och understryka nyckelpunkterna.
EnglishAgain, it appears that the Pact is not the factor limiting investment in research.
Pakten verkar alltså inte vara den faktor som hindrar investeringar i forskning.
English(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
(LT) Tack ännu en gång för ert uttömmande och, vill jag påstå, hoppfulla, svar!
EnglishIn conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
Jag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work'.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
EnglishAgain, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
Återigen kan det också finnas anledning att fundera över problemen med barnarbete.
EnglishI also want to ask again for attention be paid to the European company statute.
Dessutom vill jag återigen rikta uppmärksamheten motden europeiska bolagsstadgan.
EnglishWe would refer you to the Convention, which once again must rule on this point.
Vi hänvisar er till konventet, som ännu en gång måste fatta beslut i denna fråga.
EnglishWe cannot once again subsidize the railways but not the other forms of transport.
Vi kan inte återigen subventionera järnvägen men inte de andra transportslagen.
EnglishThis is our role, confirmed yet again, I might say, by the Treaty of Amsterdam.
Det är vår roll, vilket för övrigt på nytt har bekräftas av Amsterdamfördraget.
EnglishThis is why we are having to talk again today about revising the Lisbon Strategy.
Det är därför vi i dag på nytt måste diskutera en revidering av Lissabonstrategin.
EnglishThis report once again proves this, and I therefore congratulate the rapporteur.
Detta betänkande bevisar det ännu en gång, och jag gratulerar därför föredraganden.
EnglishNow, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door.
Nu riskerar vi återigen att lagar som berövar oss våra friheter införs i smyg.