"to agree with" translation into Swedish

EN

"to agree with" in Swedish

EN to agree with
volume_up
{verb}

1. general

to agree with (also: to abide, to bear, to carry, to countenance)
I agree with Mr Poettering that Europe must speak with one voice.
Jag instämmer också i Poetterings uppfattning att Europa måste tala med en röst.
I sincerely hope that the Commission will be able to agree to this.
Jag skulle uppskatta om vi även kunde tala om jämställdhet mellan män och kvinnor på en eftermiddag.
I have to tell him, though, that there are many points on which I agree with him.
Jag måste ändå tala om för honom att det finns många punkter där jag håller med honom.
to agree with (also: to add up, to pitch, to stem, to tune up)
I cannot believe that they will agree to this.
Det kan knappast stämma att de skulle acceptera detta.
I also agree that the criteria for state aid should correspond to those for Community aid.
Jag håller också med om att kriterierna för de statliga stöden bör stämma överens med dem som gäller för gemenskapsbidragen.
to agree with (also: to apply, to become, to fit, to go)
We might agree with the rapporteur that only an inadequate analysis of whether the same method suits all has been carried out.
Man kan samtycka till föredragandens uppfattning om att man gjort en bristfällig analys om hur samma metod skulle kunna passa alla.
to agree with (also: to conform, to equal)
Convictions of teenagers for homosexual behaviour may be in accordance with the law in force in Iran, but we cannot, of course, agree with rule of law understood in this way.
Fällande domar för homosexuellt uppträdande kan överensstämma med gällande lag i Iran, men vi kan naturligtvis inte godkänna att rättsstat tolkas på detta sätt.
I have no option, however, but to agree with the rapporteur's view that the solutions proposed in the White Paper do not match the brilliance of the Commission's analysis.
Jag har emellertid inget annat val, i sanningens namn, än att överensstämma med föredragandens analys om att de lösningar som vitboken föreslår inte håller måttet med kommissionens briljanta analys.
to agree with (also: to tie in with)
I also agree that the criteria for state aid should correspond to those for Community aid.
Jag håller också med om att kriterierna för de statliga stöden bör stämma överens med dem som gäller för gemenskapsbidragen.

2. grammar

to agree with
Firms would have to agree voluntarily to comply with certain minimum criteria in return for a fixed payment or bonus.
Företagen måste frivilligt förklara sig villiga att rätta sig efter minimikrav mot en bestämd kompensation, en bonus.
I suppose it is still possible in theory that the Council will agree with Parliament's figures, or even go higher.
I teorin antar jag att det fortfarande är möjligt att rätta sig efter parlamentets siffror, eller till och med att gå med på mer.

Similar translations for "to agree with" in Swedish

agree adverb
Swedish
to agree verb
with preposition
Swedish

Context sentences for "to agree with" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
Jag håller helt med om att direktivet inte bara bör gälla privata transaktioner.
EnglishI do not agree with the honourable Member that our pleas fall on deaf ears.
   . – Jag håller inte med ledamoten om att våra vädjanden klingar för döva öron.
EnglishWe all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
Naturligtvis är vi alla överens om att Turkiet måste följa tilläggsprotokollet.
EnglishWhether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.
Grunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.
EnglishI agree entirely with your proposal. I only regret that it should come so late.
Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.
EnglishParliament can decide with majorities: in the Council, we need all 15 to agree.
Parlamentet kan fatta majoritetsbeslut, i rådet krävs det ett godkännande av 15.
EnglishI must tell you that I largely agree with the analysis appearing in each report.
Jag måste säga att jag i allt väsentligt håller med om analysen i betänkandena.
EnglishWe do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.
Vi samtycker inte till dessa förslag och vi hoppas att de inte kommer att antas.
EnglishThere are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
Det saknas möjligheter att komma överens om bindande regelverk som måste följas.
EnglishTo that extent, I agree with the remarks made by a previous speaker, Mr Schulz.
I detta avseende instämmer jag i det som föregående talare Schulz redogjort för.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Ändringsförslag som kommissionen utan förbehåll kan godkänna är förslag 2 och 11.
EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Vi håller också med om att man måste stärka uppgiftsskyddet under en viss period.
EnglishI do not, however, agree with the methods by which we should achieve this aim.
Jag instämmer dock inte i de metoder som används för att vi ska uppnå detta mål.
English(GA) I do not agree with the Commissioner at all that things are satisfactory.
(GA) Jag håller inte med kommissionsledamoten om att allt är tillfredsställande.
EnglishThere are, however, two specific areas where I do not entirely agree with you.
Det finns emellertid två specifika områden där jag helt och fullt håller med er.
EnglishWe do not agree, however, that the EU should fund the Via Baltica highway project.
Vi anser emellertid inte att EU skall finansiera motorvägsprojektet Via Baltica.
EnglishPlease agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
Gå med på att ”sanning” infogas: försoning som baseras på sanning och hågkomst.
EnglishThe Commission can agree to Amendments 8, 9, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 39 and 40.
Kommissionen kan godta ändringsförslagen 8, 9, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 39 och 40.
EnglishEven less do I feel that I can agree with those who claim that the Pact is dead.
Ännu mindre tycker jag att jag kan hålla med dem som hävdar att pakten är död.
EnglishAs for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Jag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.