"agreement" translation into Swedish

EN

"agreement" in Swedish

EN agreement
volume_up
{noun}

1. general

Instead of an interregional agreement, the Union evidently prefers a bilateral agreement.
I stället för ett interregionalt avtal föredrar EU tydligen ett bilateralt avtal.
A new agreement with Russia is entitled 'Agreement on the diversification of gas supply'.
Ett nytt avtal med Ryssland kallas för ”avtal om diversifiering av gasförsörjningen”.
I believe that there should be one agreement, not a number of different agreements.
Jag anser att det måste finnas ett avtal och att det inte får finnas olika avtal.
agreement (also: accord, concert, contract, covenant)
I would even say an agreement is agreement, and we will have to stick to it.
Jag säger: en överenskommelse är en överenskommelse, och det måste vi hålla oss till.
This complex agreement involves the directive on the taxation of savings.
Denna komplicerade överenskommelse omfattar direktivet om beskattning av sparmedel.
This agreement is about both Parliament ’ s and the Council ’ s administrative expenses.
Denna överenskommelse handlar om både parlamentets och rådets förvaltningsutgifter.
agreement (also: concurrence, consensus, harmony, oneness)
volume_up
enighet {comm. gen.}
Commissioner Vitorino said that there was agreement in Mexico last weekend.
Kommissionär Vitorino sade att enighet uppnåddes i Mexiko förra helgen.
There is agreement on the four categories of people living in the refugee camps.
Det råder enighet tvärs igenom de fyra kategorierna av boende i flyktinglägren.
In this sense, the lack of agreement on Community patents is disappointing.
Därför blir man besviken över att det saknas enighet om gemenskapspatentet.
These sectors are determined in joint agreement with the countries in question.
Dessa områden bestäms i samförstånd med de berörda länderna.
On certain fundamental principles there is unanimous agreement.
När det gäller vissa grundläggande principer finns det ett enhälligt samförstånd.
Will the Commission be better organized in order to reach agreement?
Kommer kommissionen att vara bättre rustad för att nå fram till ett samförstånd?
They are compromise amendments designed to bring about agreement with the Council.
Det handlar här om kompromissändringsförslag, som skall medföra en överensstämmelse med rådet.
I am glad that we have been able to achieve far-reaching agreement.
Det gläder mig att vi kan konstatera en vittgående överensstämmelse.
But I think that there is overall agreement on the matter itself.
Men i sak tror jag nu att jag har konstaterat stor överensstämmelse.
Our view is that the EU should not act in breach of the agreement.
Vi är av den åsikten att EU därigenom inte bryter sitt kontrakt.
I also believe the law on agreements, the recognition of contracts, is of vital importance.
Jag tror också att obligationsrätten, erkännandet av kontrakt, är mycket viktig.
(EL) Madam President, what we need here today is a new economic and social agreement, a 'new deal'.
Det vi behöver här i dag är en ny ekonomisk och social överenskommelse, ett ”nytt kontrakt”.
volume_up
förlikning {comm. gen.}
After several hours of conciliation, the negotiators managed to reach agreement.
Efter flera timmars förlikning kom förhandlarna fram till ett avtal.
The whole point of conciliation is to look for an agreement.
Hela poängen med förlikning är att söka efter enighet.
I am delighted that we have managed to reach agreement without a need for conciliation.
Jag är mycket glad över att vi har lyckats nå ett avtal utan behov av förlikning.

2. business

Instead of an interregional agreement, the Union evidently prefers a bilateral agreement.
I stället för ett interregionalt avtal föredrar EU tydligen ett bilateralt avtal.
A new agreement with Russia is entitled 'Agreement on the diversification of gas supply'.
Ett nytt avtal med Ryssland kallas för ”avtal om diversifiering av gasförsörjningen”.
I believe that there should be one agreement, not a number of different agreements.
Jag anser att det måste finnas ett avtal och att det inte får finnas olika avtal.

3. grammar

agreement (also: concord)
volume_up
kongruens {comm. gen.}

Synonyms (English) for "agreement":

agreement

Context sentences for "agreement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
Men jag anser att vi måste förstå och komma ihåg varför vi har ett interimsavtal.
EnglishA company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
Det kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
EnglishAt the end of the 1990s agreement was reached on a loan to Bulgaria and Ukraine.
I slutet av 1990-talet nåddes överenskommelser om lån till Bulgarien och Ukraina.
EnglishThe EC's accession to the ECE Agreement would be like manna from heaven for you!
EG: s godkännande av ECE-överenskommelsen kom då som en skänk från ovan för er.
EnglishI believe that the agreement must be global, ambitious and with a clear timeline.
Jag anser att avtalet måste vara globalt, ambitiöst och med en tydlig tidsplan.
EnglishThis has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Detta har visat sig vara ovärderligt under processen för att nå överenskommelsen.
EnglishWhich is indeed why in my text I proposed to offer them a pre-accession agreement.
Därför har jag i min text föreslagit att ändå ge landet ett föranslutningsavtal.
EnglishThe agreement comes at an important point in the development of our shared agenda.
Avtalet kommer vid en viktig tidpunkt i utvecklingen av vårt gemensamma program.
EnglishThe Association Agreement will include a clause on cooperation against terrorism.
Associeringsavtalet kommer att innefatta en klausul om samarbete mot terrorism.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Det är hela syftet med den europeiska termin som vi nyligen kommit överens om.
EnglishThat was reinforced in the agreement brokered by the Secretary-General of the UN.
Det förstärktes i överenskommelsen som medlades fram av FN: s generalsekreterare.
EnglishIn January this year, negotiations began on a new EU-China framework agreement.
I januari i år inleddes förhandlingar om ett nytt ramavtal mellan EU och Kina.
EnglishThe Commission must revert to the principles laid down in the Cotonou Agreement.
Kommissionen måste återgå till de principer som fastställts i Cotonouavtalet.
EnglishAny difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
Eventuella problem med att tillämpa avtalet kommer givetvis att behöva utvärderas.
EnglishOur goal is to reach agreement on the budget, but this task will be far from easy.
Vårt mål är att nå en uppgörelse om budgeten, men uppgiften är långt ifrån enkel.
EnglishFor these reasons, I hope that Parliament will support this important agreement.
Av dessa skäl hoppas jag att parlamentet kommer att stödja det här viktiga avtalet.
EnglishThis concerns adjusting, renewing and enhancing the interinstitutional agreement.
Det handlar om att anpassa, förnya och förbättra det interinstitutionella avtalet.
EnglishIt is a good thing that the new agreement allows for a little more flexibility.
Det är positivt att den nya överenskommelsen innebär en något större flexibilitet.
EnglishThere was in fact unanimous agreement on this in this very interesting debate.
Detta rådde det ju också enhällig konsensus om i denna mycket intressanta debatt.
EnglishThe Schengen Agreement is a catastrophe for probity, but who has created Schengen?
Schengenavtalet är en katastrof för hederligheten, men vem har skapat Schengen?