"aim" translation into Swedish

EN

"aim" in Swedish

volume_up
aim {noun}

EN aim
volume_up
{noun}

1. general

aim (also: base, bourn, case, destination)
With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Med detta mål i åtanke lade ordförandeskapet fram förslag till medlemsstaterna.
That aim is fully compatible with the introduction and circulation of the single currency.
Detta mål ligger helt i linje med skapandet och spridandet av en gemensam valuta.
So once again transparency is the aim, and I believe we shall achieve that aim.
Alltså, än en gång, målet är öppenhet, och jag tror att vi kommer att uppnå detta mål.
aim (also: bourn, design, end, purpose)
I think the Commission has a duty to pursue that aim.
Jag tror det är kommissionens plikt att eftersträva detta ändamål.
The continual building site is an aim in itself.
Det ständiga bygget fungerar som ändamål.
This is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Det är därför det är så viktigt att anslå lämpliga medel för detta ändamål.
aim (also: target)
volume_up
målsättning {comm. gen.}
Completely equal treatment is not a politically realistic aim, either.
En fullständig jämställdhet är inte heller realistisk som politisk målsättning.
Judged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
Med denna målsättning för ögonen kan man konstatera att programmet varit ett fiasko.
The aim of the Commission's new directive is regulated competition.
I sitt nya direktiv har kommissionen en reglerad konkurrens som målsättning.
aim (also: design, idea, intent, intention)
volume_up
avsikt {comm. gen.}
The aim of the rapporteur's Amendment No 20 is to increase security.
Föredragandens avsikt med ändringsförslag 20 är att öka säkerheten.
I believe that the legislative authority had a clear aim in choosing this formulation.
Den lagstiftande myndighetens avsikt med denna formulering var klar, enligt min åsikt.
Their aim was to prevent what they consider a grave crime under international law.
Deras avsikt var att hindra vad de ansåg vara ett allvarligt brott enligt internationell lag.
aim (also: sight, view)
We must not lose sight of the aim of instilling values.
Vi får inte förlora målet värdeuppfostran ur sikte.
With that aim in view, the human resources allocated to internal auditing should be greatly increased.
Med den målsättningen i sikte bör de personalresurser som tilldelats internrevisionen ökas avsevärt.
It is also stated that the negotiations should aim to phase out all forms of export subsidies completely.
Dessutom förklaras att förhandlingarna skall genomföras med sikte på ett fullständigt avskaffande av exportbidragen.

2. "purpose"

aim (also: butt, design, end, intention)
This organisation was founded with the aim of encouraging trade liberalisation.
WTO grundades i syfte att främja en liberalisering av handeln.
Finally, the aim of the Structural Funds should be to compensate for natural handicaps.
Strukturfondernas syfte bör slutligen vara att kompensera för naturliga handikapp.
The sole aim of the directive is to better regulate the financial markets.
Direktivet har som enda syfte att reglera finansmarknaderna bättre.

Context sentences for "aim" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
Syftet med den årliga översynen är att identifiera sådana möjliga förbättringar.
EnglishFirstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.
För det första ska det försöka öka medvetenheten om detta problem, som är stort.
EnglishThe war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
Det utvecklingspolitiska målet framför andra måste förbli kampen mot fattigdom.
EnglishThe Council says that the aim is to combat tax evasion and cigarette smuggling.
Rådet säger att man strävar efter att bekämpa skatteflykt och cigarettsmuggling.
EnglishHowever, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.
Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Det är hela syftet med den europeiska termin som vi nyligen kommit överens om.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
EU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
EnglishThe aim was to preserve wild plants and animals from commercial overexploitation.
Syftet var att skydda vilda växter och djur från kommersiell överexploatering.
EnglishThis is frankly a secondary issue, however, to the main aim shared by everyone.
Men den detaljen är uppriktigt sagt mindre viktig än det huvudmål som vi alla har.
EnglishThe aim is to harmonise the rules governing the visa policy of the Member States.
Målet är att harmonisera de regler som styr medlemsstaternas viseringspolitik.
EnglishThe aim of our initiative is therefore also to change attitudes and behaviour.
Syftet med våra initiativ är därför också att förändra attityder och beteenden.
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Detta är syftet med den byrå för de mänskliga rättigheterna som snart ska inrättas.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Det är därför viktigt att alla europeiska krafter driver på denna utveckling.
EnglishThe aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
Målet för föredraganden och för 250 andra ledamöter är att förstöra ekonomin.
EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Syftet med förslaget är att avskaffa viseringskravet för medborgare i Taiwan.
EnglishThe aim is not, of course, military, but to make the best use of our research.
Syftet är naturligtvis inte militärt utan att använda vår forskning på bästa sätt.
EnglishThe aim of the common fisheries policy is to maintain sustainable fish stocks.
Målet med den gemenamma fiskeripolitiken är att upprätthålla hållbara fiskbestånd.
EnglishThe aim is not to 'force' parents to send their children to these facilities.
Syftet är inte att ”tvinga” föräldrar att sända sina barn till dessa inrättningar.
EnglishThe aim is development, not reciprocity when it comes to opening up markets.
Syftet är utveckling, inte reciprocitet, när det gäller öppnandet av marknader.
EnglishThe aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
Syftet med detta uppdrag är att göra Schengens utvärderingsmekanism mer effektiv.