"air" translation into Swedish

EN

"air" in Swedish

volume_up
air {noun}
volume_up
air {o.pl.}
SV
volume_up
AI {pr.n.}
SV

EN air
volume_up
{noun}

air (also: aspect, countenance, face, look)
volume_up
min {comm. gen.}
My point relates to this whole question of air safety.
(EN) Min fråga rör hela den här frågan om luftfartssäkerhet.
I would like to air a few concerns regarding this directive which are of particular importance for my group.
Ett par invändningar som min grupp anser vara särskilt viktiga i detta direktiv.
This was due to Air France notifying my travel agent that my flight from London City was cancelled.
Denna berodde på att Air France meddelade min resebyrå att min flygning från London City var inställd.
air (also: blower, breath, fan, verve)
volume_up
fläkt {comm. gen.}
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
I dessa mörka och dystra tider kan Kirilovbetänkandet vara en frisk fläkt.
It can be a breath of fresh air compared with the everyday grind.
Det kan kännas som en frisk fläkt jämfört med vardagens enahanda.
The proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Det förslag vi granskar i dag förefaller därför vara en frisk fläkt.
air (also: draft, draught, draw, feature)
One of the main characteristics of this Agreement is a designation clause relating to all EU air carriers.
En av de viktigaste punkterna i avtalet är klausulen om utseende av lufttrafikföretag som omfattar alla EU-lufttrafikföretag.
On the other hand, we have heard that the Kyoto Protocol does not contain provisions concerning air traffic emissions.
Å andra sidan har vi sedan fått höra att Kyotoprotokollet inte omfattar luftfartens utsläpp i atmosfären.
It has been proved that the excessively high concentrations of particles in the air originating from lead reduce children's intelligence levels.
Det är bevisat att den överdrivna förekomsten av blypartiklar i atmosfären påverkar barns intelligenskvot.
Do the use of fossil fuels and the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere form a serious threat or is it just hot air?
Utgör användande av fossila energikällor och den höjda koncentrationen av koldioxid i atmosfären en allvarlig fara, eller är det bara tomt prat?
air (also: melody, tune)
volume_up
melodi {comm. gen.}

Context sentences for "air" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Våra luftkvalitetsdirektiv innehåller väsentliga begränsningar i det avseendet.
EnglishEurocontrol has proven to be inadequate as a mechanism for managing air traffic.
Eurocontrol har visat sig otillräckligt, när det gäller att hantera flygtrafiken.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
För närvarande finns det för mycket luftföroreningar, särskilt i och runt hamnar.
EnglishWe can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
Vi kan godta ändringsförslag 7 om högre krav för att bibehålla luftkvaliteten.
EnglishFirstly, the pollution of ambient air has fallen drastically in recent decades.
För det första har luftföroreningarna minskat drastiskt de senaste årtiondena.
EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Det är teknisk innovation som kommer att rädda oss, inte en handel med tomma ord.
EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (omröstning)
EnglishThe air transport industry has increased its emissions by around 100% since 1990.
Flygindustrin har hittills ökat sina utsläpp med ungefär 100 procent sen 1990.
EnglishIf this situation does not change, the whole reunification will be up in the air.
Om den situationen inte förändras så kommer hela återföreningen att bli oviss.
EnglishDon't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
Säg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
EnglishIf we want to have less air pollution and more public transport, we have to act.
Om vi vill ha mindre luftföroreningar och mer kollektivtrafik måste vi agera.
EnglishWe are therefore trying to be ambitious faced with this issue of air quality.
Vi försöker därför vara ambitiösa när vi ska lösa denna fråga om luftkvaliteten.
EnglishThis is twice as many as in the USA, but with half the amount of air traffic.
Det är dubbelt så många som i USA, samtidigt som flygtrafiken är hälften så stor.
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
English   Mr President, I am sorry I was not here earlier: it was Air France’s fault.
   – Herr talman! Jag beklagar att jag inte kom tidigare: det var Air Frances fel.
EnglishMr President, as everyone knows, air transport is absolutely strategic in nature.
Herr talman! Som alla vet är flygtransporten fullkomligt strategisk till sin natur.
English   Air pollution causes major public health problems within the European Union.
   – Luftföroreningar orsakar stora problem för folkhälsan inom Europeiska unionen.
EnglishAgreement between the EC and the Maldives on certain aspects of air services (vote)
Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Det är så vi driver bort tågresenärerna till flygresor för medellånga sträckor.
EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
EU har nyligen antagit förordningar av samma typ för transport med flyg och järnväg.