EN

allowance {noun}

volume_up
1. general
How often do widows and elderly people receive the correct allowance?
Hur ofta händer det inte att äldre och efterlevande inte får de bidrag de har rätt till!
It was only after petitioning this Parliament that they got that allowance.
Det var först efter att ha gjort en framställning till Europaparlamentet som de fick sina bidrag.
Kommer vi att ge alla ett bidrag?
It is disgraceful for instance that they are meanstested for the carers allowance.
Det är, till exempel, förnedrande att anhörigvårdarnas ersättning behovsprövas.
The daily allowance is not remuneration for participation in the sessions.
Dagtraktamentena är inte någon ersättning för deltagande i sessionerna.
It is as if we were to receive an allowance of one third of that received up to now.
Det är som om vi skulle få en ersättning på en tredjedel av vad vi hittills fått.
allowance (also: hire, pay, payment, prize)
volume_up
lön {comm. gen.}
Instead, we say that we are only going to change the travel allowance system if we can increase MEPs'salaries.
I stället säger vi att vi endast kan ändra på systemet för reseersättningar om vi kan höja lönerna för ledamöterna i Europaparlamentet.
Or that the officeholders in this Parliament need an increase in their allowances because they work harder?
Eller att tjänstemännen i parlamentet måste få högre lön för att de arbetar hårdare?
the conditions of employment, in particular the salaries, allowances and pensions, of the President and members of the Court of Auditors;
anställningsvillkor, särskilt löner, arvoden och pensioner, för revisionsrättens ordförande och ledamöter,
I am also pleased that the production of heat and cooling by cogeneration plants has also been given a free allowance.
Det gläder mig likaså att produktionen av värme och kyla genom kraftvärmeverk också har fått fri tilldelning.
I was the one who submitted the amending letter that would give district heating a free allowance, exempting it from climate tax.
Det var jag som ingav ändringsskrivelsen om fri tilldelning för fjärrvärme och om att undanta den från klimatbeskattning.
The learning formula is based on the free allocation of emissions allowances to five thousand large companies in sensitive sectors.
Systemet med förberedelse vilar på gratis tilldelning av utsläppsrätter till fem tusen stora företag inom känsliga sektorer.
Do new businesses and enterprises using risk capital not need new rules on depreciation, new allowances and reserves?
Behöver vi inte för nya företag, för riskkapitalföretag, ha nya avskrivningsregler, nya avdrag, nya fonder?
However, it would be appropriate if, alongside allowances, tax reductions or increases in credit facilities, the Commission tackled the complex problem of state aid.
Emellertid skulle det vara önskvärt om kommissionen, utöver avdragen, skatteavdragen eller kreditsats-förmånerna, tog upp det svåra problemet med statsstöden.
Everyone looks after his or her own interests, and each Head of State will be measured and assessed on how well allowance has been made for narrow interests in the final result of the negotiation.
Alla ser till sina egna intressen, och varje statschef vill mätas och bedömas utifrån hur bra man har lyckats få igenom avdrag för inskränkta partsintressen i förhandlingarnas slutresultat.
There are also positive sides, including the fact that the allowance for the clearing of anti-personnel mines is increased by ECU 1 million under the paragraph on arms reductions.
Positiva sidor finns också, bl.a. att anslaget för röjning av truppminor höjts med 1 miljon ecu under nedrustningspunkten.
allowance (also: bed, discount, reduction, concession)
allowance (also: distance, proviso, reserve, booking)
allowance (also: authority, blessing, consent, leave)
The Hill Livestock Compensatory Allowances should be used to compensate for natural handicaps and not to achieve environmental goals.
Hill Livestock Compensatory Allowance skall användas för att ge kompensation för naturhandikapp och inte för att uppnå miljömål.
My colleague Mr van Velzen apologizes for not being here and I speak to his notes, so please make allowances for my Dutch-English.
Min kollega, van Velzen ber om ursäkt för att han inte kan närvara och jag talar nu utifrån hans anteckningar, så ha överseende med min holländsk-engelska.
How can we ask the US not to jeopardise peace in Europe through its policy, while we make allowances for the Russians' more than obvious support for the Iranian regime?
Hur kan vi uppmana USA att inte äventyra freden i Europa genom sin politik, samtidigt som vi har överseende med ryssarnas uppenbara stöd till den iranska regimen?
Rejecting thirty-five amendments, you appeal to Parliament’s sense of responsibility, telling us that we should make allowances so that the programmes can yet be implemented.
Ni avslår trettiofem ändringsförslag, vädjar till parlamentets ansvarskänsla och säger åt oss att vi skall visa överseende så att programmen ändå kan genomföras.
The TIM is delivering social allowances and fuel.
Genom den tillfälliga internationella mekanismen tillhandahålls socialt understöd och bränsle.
allowance (also: concession)
There can be no allowances or half-measures such as have hitherto been conceded in these matters.
När det gäller detta får det inte förekomma eftergifter eller halvmesyrer, något som vi ofta har sett fram till i dag.
Turkey has to make tangible commitments, and we cannot make allowances on that account.
Turkiet måste göra konkreta åtaganden och där kan vi inte göra några eftergifter.
allowance (also: ration)
It may be that controls in ports and airports are insufficient and the customs allowance set by the Council is frequently exceeded without any controls.
Det må vara sant att kontrollen i hamnar och på flygplatser är otillräcklig och att de av rådet fastställda fria ransonerna ofta överskrids utan kontroll.
2. business
Mr Ortega has signed for 500 Florins daily allowance.
Ortega skrev under för 500 floriner i traktamente.
This will reduce the costs of transport, expense allowances, hotels, etc.
Det kommer att minska kostnaderna för transport, traktamente, hotell osv.
Madam President, I recently visited North Korea with Trocaire, an Irish catholic agency, courtesy of my ECU allowance.
Jag besökte nyligen Nordkorea med Trocaire, en irländsk katolsk organisation, finansierat av mitt ecu-traktamente.
3. economics

Context sentences for "allowance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will certainly give us a much stronger framework and a better time allowance.
Det kommer förvisso att ge oss en mycket starkare ram och en bättre tidsmarginal.
EnglishPlease make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
Så var snälla och ta hänsyn till våra krav på en hel rad delade omröstningar.
EnglishThe cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
Nuvärdet utgörs av ett insatt belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
EnglishThe cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
Nuvärdet utgörs av ett investerat belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
EnglishUnfortunately, the rules on the end-of-service allowance are not at all generous.
Tyvärr är utfallet i fråga om arbetslöshetsersättningen spartanskt.
EnglishOnly those who work particularly hard could use up the entire allowance.
Endast de som arbetar särskilt hårt borde kunna använda hela ersättningen.
EnglishHe offered me... a fat five-year contract, housing allowance, moving expenses.
Han erbjöd mig... ett fett kontrakt, hyra, och flytt-utgifterna.
EnglishIt is wrong and iniquitous that the United Kingdom carers’ allowance has not been exempted.
Det är fel och orättvist att man inte gjort undantag för det brittiska vårdnadsbidraget.
EnglishWe must not give a permanent allowance for the implementation of these structural changes.
Det innebär att de inte längre missar båten, eftersom de följer efter i en egen liten båt.
EnglishWhere the travel allowance is concerned, I should like in any case to have a view from the Council.
Domstolen i Portugal hänvisade frågan till EG-domstolen för ett förhandsavgörande.
EnglishAllowance should be made for the fact that smaller Member States have less room to spread the load.
Kommissionen har stor sympati för de idéer som bär upp ändringsförslagen 16 och 17.
EnglishIt is out of the secretarial allowance that MEPs' assistants are paid.
Det är med sekreterarbidraget som ledamöternas assistenter betalas.
EnglishI should also like to draw attention to the secretarial assistance allowance.
Jag vill också fästa uppmärksamhet vid sekretariatsbidragen.
EnglishSecondly, I have a comment to make on the EUR 1 500 increase in the secretarial allowance.
För det andra har jag en kommentar angående ökningen på 1 500 euro för assistentersättningar.
EnglishI would ask all those who are putting questions to make some allowance for this.
Jag ber alla som ställer frågor att göra detta möjligt.
EnglishWe also need sound accountability when it comes to our own general expenditure allowance.
Vi behöver också en sund redovisning när det gäller våra egna traktamenten för allmänna utgifter.
EnglishWhat are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
EnglishMembers' assistance allowance was increased once again by EUR 1 500 per month only last week.
Ledamöternas ersättningar ökades återigen med 1 500 euro per månad så sent som i förra veckan.
English• funding exclusively in the form of non-repayable grants (cash allowance)
• Finansiering uteslutande i form av icke återbetalningsskyldiga ersättningar (kontanta ersättningar).
EnglishWhere the travel allowance is concerned, I should like in any case to have a view from the Council.
När det gäller resebidraget så skulle jag gärna vilja ha en åsikt från rådet i alla fall.