"ally" translation into Swedish

EN

"ally" in Swedish

EN

ally {noun}

volume_up
ally
South Korea is an important ally in a strategically important area.
Sydkorea är en viktig allierad i ett strategiskt betydelsefullt område.
Turkey is not a European country, but it is a friendly country and a military ally.
Turkiet är inte ett europeiskt land, men det är ett vänskapligt land och en militär allierad.
The West views Ethiopia almost as an ally, and by the West I also mean America.
Västvärlden ser Etiopien som en allierad, och med västvärlden menar jag också Amerika.
ally (also: associate)
The Taliban's closest ally, Pakistan, intervened without success.
Pakistan, som är Talibans närmaste bundsförvant, ingrep utan resultat.
After all, the United States remains our most important strategic ally.
Förenta staterna förblir trots allt vår viktigaste strategiska bundsförvant.
Bathing water undoubtedly has a strong ally in the Commissioner.
Badvattnet har utan tvivel en stark bundsförvant i kommissionsledamoten.

Synonyms (English) for "ally":

ally
English

Context sentences for "ally" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur new ally has bravely supported our fight against terrorism in several NATO missions.
Vår nya allierade har modigt stött vår kamp mot terrorismen i flera Nato-uppdrag.
EnglishI would say the same thing to our important ally, the United States of America.
Vi bör använda den kraftfullt och konstruktivt och sedan fundera på hur vi kan gå vidare.
EnglishMore than ever, the EU must also remain alert in support of its neighbour and ally.
EU måste också i högre grad än någonsin vara berett att stödja sin granne och allierade.
EnglishThe European Commission has been the European Parliament's main ally and collaborator.
Kommissionen har varit parlamentets främsta allierade och samarbetspartner.
EnglishHowever, Saudi Arabia is an ally of the US, of course, and can get away with that bit more.
Men Saudiarabien är en av USA:s allierade och kan därför bete sig lite som man vill.
EnglishAt the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Samtidigt är landet västs huvudallierade i kampen mot terrorismen.
EnglishCanada has not obliged either: does that make it a bad US ally?
Kanada har inte heller gjort USA till lags - gör det dem till dåliga allierade?
EnglishI therefore call upon the Commission to be our ally in this reform.
Därför uppmanar jag kommissionen att vara vår allierade i den här reformen.
EnglishAfter all, the United States has been our closest ally for years.
När allt kommer omkring har Förenta staterna varit vår närmaste allierade i åratal.
EnglishToday, the Commission is my ally, in spite of the fact that the reform does not go far enough.
I dag är kommissionen min allierade, trots att reformen inte går långt nog.
EnglishThe global aim of this proposal is thus to ally flexibility with security.
Följaktligen instämmer vi i stora drag med förslagen i betänkandet.
EnglishI would say the same thing to our important ally, the United States of America.
Samma vädjan vill jag rikta till vår viktiga allierade, USA.
EnglishUnfair competition is the biggest ally of protectionist impulses.
Illojal konkurrens är den främsta grogrunden för protektionistiska idéer.
EnglishUkraine, however, cannot throw itself into the arms of one single ally.
Ukrainas folk måste ta sina beslut demokratiskt och självständigt, och det kommer man att göra.
EnglishIn the fight against undeclared work, we must enlist the business community as an ally.
I kampen mot svartarbete måste vi samarbeta med näringslivet.
EnglishWe ally ourselves with demonstrations and international campaigns.
Man ansluter sig också till internationella protester och kampanjer.
EnglishThat is one of the problems that we have with Turkey, which is an important partner and ally.
Det är ett av de problem som vi har i fråga om den viktiga partnern och bundsförvanten Turkiet.
EnglishThe United States of America is Europe’s biggest and best ally.
   . – Förenta staterna är Europas största och bästa allierade.
English   Madam President, Iran remains a major headache for the EU and for our ally, the United States.
   – Herr talman! Iran förblir ett stort huvudbry för EU och för vår allierade, Förenta staterna.
EnglishOnce he helped the American military intervention in Afghanistan he suddenly came to be seen as an American ally.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.