"amalgam" translation into Swedish

EN

"amalgam" in Swedish

SV

"amalgam" in English

EN

EN amalgam
volume_up
{noun}

amalgam
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Kommissionens två expertpaneler fortsätter att klassa amalgam som säkert att använda.
This makes it necessary for dental amalgam waste to be properly disposed of.
Avfall av dentalt amalgam måste därför bortskaffas på ett korrekt sätt.
The use of mercury in dental amalgam is a live issue.
Användningen av kvicksilver i dentalt amalgam är en aktuell fråga.
amalgam (also: admixture, assortment, blend, cocktail)
volume_up
blandning {comm. gen.}
It is an amalgam of assumptions and suspicions fudged together by the green movement as a universal panacea.
Den är en blandning av antaganden och misstankar som rörs ihop av den gröna rörelsen som ett universalmedel.
An amalgam of unelected apparatchiks in Brussels who are trying to build an ersatz-superpower in consultation with European politicians who outdo each other in vagueness '.
En blandning av icke valda manschettarbetare i Bryssel som försöker bygga upp en ersatz-supermacht i samförstånd med europeiska politiker som övertrumfar varandra i fråga om otydlighet

Synonyms (English) for "amalgam":

amalgam

Context sentences for "amalgam" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the same time, the evidence concerning the harmful effects of amalgam is both unclear and incomplete.
Samtidigt är bevisningen när det gäller amalgamets skadliga effekter både osäker och ofullständig.
EnglishWe should certainly improve the disposal of amalgam waste in dentistry departments, but we should not ban dentists from using mercury.
Jag anser också att medlemsstaterna bör ansvara för den relevanta lagstiftningen.
EnglishThe report by my fellow Member Mr Papadimoulis mentions dental amalgam as one of the sources of mercury supplies in Europe.
Min kollega Dimitrios Papadimoulis nämner tandamalgam som en av kvicksilverkällorna i Europa.
EnglishIndeed, for once, the usual amalgam of 'racism' and 'control of immigration' was carefully avoided.
För en gångs skull undvek man omsorgsfullt att på vanligt sätt blanda ihop "rasism " och "kontroll av invandringen ".
EnglishIndeed, for once, the usual amalgam of 'racism ' and 'control of immigration ' was carefully avoided.
För en gångs skull undvek man omsorgsfullt att på vanligt sätt blanda ihop " rasism " och " kontroll av invandringen ".
EnglishMercury has also been used successfully, and without major health implications, in dentistry in the form of amalgam fillings.
Kvicksilver har även framgångsrikt, och utan några större hälsoeffekter, använts inom tandvården i form av amalgamfyllningar.
EnglishWe should certainly improve the disposal of amalgam waste in dentistry departments, but we should not ban dentists from using mercury.
Vi bör definitivt förbättra bortskaffandet av amalgamavfall på tandläkarmottagningar, men vi bör inte förbjuda tandläkare att använda kvicksilver.
EnglishAmalgam waste containing 50% mercury is generated during the processing of dental amalgam and its application, in the process of removing original fillings, during cremation of the deceased.
Amalgamavfall med en kvicksilverhalt på 50 procent genereras när man hanterar och använder tandamalgam, när gamla fyllningar tas bort och när avlidna kremeras.
EnglishIndeed, it has created an amalgam of illegal and illicit activities, and the persons and companies named in it were never heard, let alone given the opportunity to defend themselves.
Det gjordes nämligen en uppställning av orättfärdiga och otillåtna verksamheter och personer och företag som nämns i rapporten hördes aldrig. Ännu mindre chans fick de att försvara sig.