"to amalgamate" translation into Swedish

EN

"to amalgamate" in Swedish

EN

to amalgamate [amalgamated|amalgamated] {verb}

volume_up
to amalgamate (also: to blend with)
to amalgamate (also: to club, to pool)
There is a proposal to amalgamate fish and agriculture.
Det finns ett förslag om att slå samman fiskeri och jordbruk.
. - (PT) As we have highlighted throughout this process, the aim is to amalgamate and deliberately confuse 'competition' with 'transparency'.
. - (PT) Som vi har betonat under hela detta förfarande är målsättningen här att slå samman och avsiktligt blanda ihop ”konkurrens” med ”öppenhet”.
There is an urgent need for these farms to be amalgamated and their lands merged, as farmers often work several dozen different plots.
Det finns ett skriande behov hos dessa jordbrukare att gå samman och slå samman sina marker, eftersom jordbrukare ofta brukar flera dussin olika jordar.
to amalgamate

Synonyms (English) for "amalgam":

amalgam

Context sentences for "to amalgamate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Vi måste därför vara försiktiga och undvika att blanda ihop två helt olika saker.
EnglishIn my view, the Commission is seeking to amalgamate various budget lines.
Enligt min uppfattning försöker kommissionen slå ihop olika budgetposter.
EnglishEven so, there are at present no plans to amalgamate the two.
Trots detta finns inga planer på att slå i hop de två.
EnglishMy fellow Member from Greece, Mrs Rapti, mentioned that there were political undertones behind the desire to amalgamate agencies, and she said that we must not interfere with agencies in Greece.
Min grekiska kollega, Sylvana Rapti, nämnde att det finns politiska undertoner bakom viljan att slå ihop byråer. Hon sade att vi inte får ge oss på byråer i Grekland.