"an" translation into Swedish


Did you mean: än
EN

"an" in Swedish

EN

an {article}

volume_up
an (also: a)
We have repeated that ‘ [ A]n adequate level of data protection is guaranteed’.
Vi har upprepat att en rimlig nivå på dataskyddet garanteras.
We have repeated that '[A]n adequate level of data protection is guaranteed'.
Vi har upprepat att en rimlig nivå på dataskyddet garanteras.
This is precisely why the Commission proposed in its communication in September 2005an overall approach to combating the impact of air transport on climate.
Detta är skälet till varför kommissionen i sitt meddelande i september 2005 föreslog en övergripande strategi för att bekämpa luftfartens klimateffekter.
an (also: a)
Assign an.html or.htm extension to designate the document as HTML.
Ge dokumentet filnamnstillägget.html eller.htm för att markera att det är ett HTML-dokument.
an (also: a)
an (also: a)
an (also: a)
an (also: a)
an (also: a)
an (also: a)

Context sentences for "an" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Fisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.