"and" translation into Swedish

EN

"and" in Swedish

SV
SV

"and" in English

volume_up
and {comm. gen.}
EN
EN

and {conjunction}

volume_up
and
Their destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
Deras nöd är fruktansvärd i Azerbajdzjan, Georgien och till och med i Armenien.
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Protokoll om tillämpning av subsidiaritets - och proportionalitetsprinciperna
Of that, 15 % are in gold, while the remaining 85 % consist of US dollars and yen.
15 procent är guld och återstående 85 procent består av dollar och yen.
Federal Minister for Foreign Affairs and Deputy Federal Chancellor
Förbundsutrikesminister samt ställföreträdande förbundskansler
All of these require our close cooperation with Russia, as well as with Norway and Iceland.
Alla dessa hot kräver ett nära samarbete med Ryssland samt med Norge och Island.
Cathrine Reineholm - Master in public health and a bachelor in social science.
Cathrine Reineholm - Magister i folkhälsovetenskap samt kandidatexamen i pedagogik.
SV

and {common gender}

volume_up

Synonyms (Swedish) for "and":

and
Swedish

Context sentences for "and" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
EnglishThe ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.