"apathetic" translation into Swedish

EN

"apathetic" in Swedish

EN apathetic
volume_up
{adjective}

apathetic (also: cool, deadpan, detached, distant)
We cannot be indifferent and apathetic to these announcements.
Man kan inte förhålla sig likgiltig och overksam till dessa nyheter.
Or, do not be so apathetic, go and set up a business!
Eller var inte så likgiltig, prova på att etablera dig som företagare.
We should not be apathetic to the results of integration.
Vi bör inte vara likgiltiga inför integrationens följder.
apathetic (also: blunt, dozy, drowsy, dull)
volume_up
slö {adj.}
apathetic (also: lethargic, listless)
The crisis in a society that is losing its reference points and values is causing many young people to adopt apathetic or violent attitudes.
Krisen i ett samhälle som håller på att förlora sina referenspunkter och värden gör att många unga människor intar en apatisk eller våldsam hållning.
apathetic (also: indolent, listless, grey)
apathetic (also: bloodless, dead, emotionless, hard)

Synonyms (English) for "apathetic":

apathetic

Context sentences for "apathetic" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou add all this up together and of course people are apathetic.
Lägger man samman allt detta är det inget mysterium att människor är "apatiska".
EnglishThe future is an apathetic void of no interest to anyone.
Framtiden är ett likgiltigt tomrum, som inte är intressant för någon.
EnglishWe should not be apathetic to the results of integration.
Vi bör inte vara likgiltiga inför integrationens följder.
EnglishIf we cannot do that, we must not be too surprised if the citizens of Europe are rather apathetic about it.
Om vi inte lyckas med det skall vi inte vara förvånade om de europeiska medborgarna är rätt så likgiltiga inför det.
EnglishSome time ago, an apathetic discussion on the matter of citizens' rights in the electronic world was held in Bulgaria.
För en tid sedan hölls i Bulgarien en lam diskussion om medborgerliga rättigheter i den elektroniska världen.
EnglishYet the military dictators ruling Burma remain largely apathetic to the urgent need to allow proper help to reach the victims.
Ändå förblir de militära diktatorerna som styr Myanmar i stort sett apatiska inför det trängande behovet att låta ordentlig hjälp nå offren.
EnglishIt is appalling that they remain apathetic in the face of the worsening unemployment and increasing suffering in vast regions of the European Union.
Det är förfärligt att de förblir likgiltiga inför den tilltagande arbetslösheten och det ökande lidandet i stora delar av EU.
EnglishNobody is identifying Portugal as being in any way apathetic on this issue, but what about the Council actively carrying out burden-sharing?
Det är ingen som säger att Portugal på något sätt är likgiltigt i den här frågan, men hur skulle det vara om rådet aktivt hade delat bördorna?
EnglishI would tell Mr Vanhecke that the Commission is not 'an Areopagus of apathetic technocrats' , as has been said, nor is it comprised solely of senior officials.
Jag skulle vilja tala om för Vanhecke att kommissionen inte är en domstol med apatiska teknokrater, och den består inte av, vilket man ibland påstår, höga tjänstemän.
EnglishI would tell Mr Vanhecke that the Commission is not 'an Areopagus of apathetic technocrats ', as has been said, nor is it comprised solely of senior officials.
Jag skulle vilja tala om för Vanhecke att kommissionen inte är en domstol med apatiska teknokrater, och den består inte av, vilket man ibland påstår, höga tjänstemän.
EnglishWith regard to demand, we must focus on training and motivating some European consumers who are still very apathetic and uninformed in this regard.
När det gäller efterfrågan måste vi lägga tonvikten på att utbilda och motivera Europas konsumenter, vilka fortfarande är mycket likgiltiga och dåligt informerade i de här frågorna.