"apparent" translation into Swedish

EN

"apparent" in Swedish

EN apparent
volume_up
{adjective}

apparent (also: blatant, broad, clear, demonstrable)
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Systemrisken blir uppenbar efteråt, när krisen har brutit ut.
They only change their gradings when a disaster is apparent to all.
De ändrar endast sina kreditbetyg när katastrofen är uppenbar.
I have incurred no apparent detriment to my health or the wellbeing of the environment.
Jag har inte utsatt vare sig min hälsa eller miljöns välbefinnande för någon uppenbar risk.
apparent (also: false, ostensible, seeming)
Long working weeks are more often than not based on apparent freedom of choice.
Långa arbetsveckor är ofta baserade på en skenbar valfrihet.
There is no such thing as an 'apparent' dispute: a dispute is a dispute.
Det finns ingenting som kan kallas en ”skenbar” tvist.
It is just to add the word 'apparent' before 'disputed', so that it reads 'on apparent disputed ownership'.
Jag vill lägga till ordet ”skenbar” framför ”ägandetvister”, så att lydelsen blir ”om skenbara ägandetvister”.
apparent (also: external, noticeable, visible, seeable)
volume_up
synbar {adj.}
Given the incubation period of this disease the impact of this measure is not yet fully apparent.
På grund av sjukdomens inkubationstid är denna åtgärds verkan ännu inte fullt synbar.
Amendments which restrict the use of framework agreements with no apparent justification, namely Amendments Nos 25, 27, 135, 139, 63, 64 and 158.
Ändringsförslag som utan synbar anledning begränsar användningen av ramavtal, nämligen ändringsförslag 25, 27, 135, 139, 63, 64 och 158.
The decision by Renault has also provoked outrage because of its abruptness and its apparent lack of concern for the rights of the employees.
Renaults beslut har också lett till upprördhet till följd av dess plötslighet och dess synbara avsaknad av intresse för de anställdas rättigheter.
apparent

Synonyms (English) for "apparent":

apparent

Context sentences for "apparent" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
Den här inkonsekventa logiken syns tydligt när man tittar på två sifferserier.
EnglishIn recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.
På senare år har de negativa konsekvenserna av detta vakuum blivit mer uppenbara.
EnglishAs has been apparent today, a particular attitude prevails amongst officials.
Det råder en viss attityd bland tjänstemännen, vilket har blivit tydligt i dag.
EnglishIt is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
Det är emellertid tydligt att konflikten alltid innefattar mycket fattiga människor.
EnglishThis is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
Det märker vi även nu när det gäller nanomaterial och elektromagnetiska fält.
EnglishBut our courage seems to be just a front - and I do not think that is just apparent.
Men vårt mod verkar för mig vara spelat - och det är inte bara som det verkar.
EnglishNowhere, Mr President, are the new realities more apparent than in the Balkans.
Ingenstans, herr ordförande, är de nya realiteterna tydligare än på Balkan.
EnglishIt will then become apparent whether we can also reach a common conclusion.
Då kommer det att visa sig om vi också kan komma fram till gemensamma slutsatser.
EnglishRespect for the individual has become apparent again, even among political leaders.
Respekten för individen har blivit tydlig igen, även bland politiska ledare.
EnglishThat is the clear position of Parliament, as will become apparent in a few minutes.
Det är parlamentets tydliga ståndpunkt, vilket kommer att visa sig om några minuter.
EnglishIt is not enough to identify the problem after it has already become apparent.
Det räcker inte att identifiera problemet när det redan har blivit tydligt.
EnglishRegional disproportions between mountainous and lowland areas are clearly apparent.
De regionala skillnaderna mellan bergsområden och lågland är mycket tydliga.
EnglishThis is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Därför pläderar jag för ett samstämmighetsobservatorium som tydliggör detta.
EnglishAnd then his political mediocrity and incompetence would very soon become apparent.
Men då skulle hans politiska medelmåttighet och bristande förmåga snabbt uppenbaras.
EnglishThe continuity necessary to the work of the entire EU is again apparent here.
Den kontinuitet som är nödvändig för hela EU:s arbete blir åter tydlig här.
EnglishWhat has also become apparent is that the legal framework needs to be simplified.
Det som också blev uppenbart var att den rättsliga ramen måste förenklas.
EnglishHere it is quite apparent that the European Commission's logic is a budgetary logic.
Man ser tydligt att Europeiska kommissionens logik är en budgetmässig logik.
EnglishIt has become apparent that existing Member States too need to be reminded of them.
Det har visat sig att även nuvarande medlemsstater behöver påminnas om dem.
EnglishThis is particularly apparent in connection with the economy, trade and competition.
Detta kommer särskilt till uttryck i samband med ekonomin, handeln och konkurrensen.
EnglishA need for simplification has become apparent in the light of experience.
Mot bakgrund av erfarenheten har det blivit uppenbart att det behövs en förenkling.