EN approximately
volume_up
{adverb}

approximately (also: just about, nearly, sort of, thereabout)
The transport sector is responsible for approximately 25% of polluting emissions.
Transportsektorn står för ungefär 25 procent av de förorenande utsläppen.
There are approximately a hundred billion galaxies in the observable universe.
Det finns ungefär hundra miljarder galaxer i det synliga universum.
Approximately a third of these irregularities were cases of direct fraud.
Ungefär en tredjedel av dessa oegentligheter var direkta bedrägerifall.
approximately (also: round, approx., about, some)
There are approximately 150 Community regulations on aquaculture.
Det finns omkring 150 gemenskapsförordningar om vattenbruk.
The initial position of Parliament carried approximately 2 000 amendments.
Parlamentets ursprungliga ståndpunkt omfattade omkring 2 000 ändringsförslag.
After all, buildings are responsible for approximately 40% of CO2 emissions.
Byggnader står trots allt för omkring 40 procent av koldioxidutsläppen.
approximately (also: ca., approx.)
volume_up
cirka {adv.}
The investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
Investeringsvolymen för denna första tunnel uppgår till cirka 450 miljoner euro.
We will dedicate approximately one hour and fifteen minutes to Question Time.
Jag vill meddela att frågestunden kommer att pågå i cirka en timme och femton minuter.
According to EUROSTAT, approximately 77 % of the recipients of low wages are women.
Enligt Eurostat är cirka 77 procent av de lågavlönade kvinnor.
approximately (also: approx.)
[They've] sequenced approximately equally [as] many people in Europe and in China.
De sekvenserade ungefärligen lika många människor i Europa och i Kina.
Exact figures are requested for something that can only be estimated approximately.
Man begär exakta siffror för något som bara kan uppskattas ungefärligen.
The extent to which requests for paths by railway companies are actually used cannot be approximately estimated for planning purposes.
I vilken omfattning som järnvägsföretagens begäran om korridorer faktiskt utnyttjas går inte att uppskatta ungefärligen av planeringsskäl.
approximately (also: approx.)
In 2000, approximately 3 million tonnes of animal meal were produced in the European Union.
År 2000 producerades i runda tal tre miljoner ton köttmjöl i Europeiska unionen.
Across the European Union in any one year there are approximately half a million falls from heights in the workplace.
I hela Europeiska unionen sker varje år i runda tal en halv miljon fall från höjd på arbetsplatser.
Of the approximately 140 000 sailors serving on vessels flying a European Union flag, around one third (that is 47 000) come from third countries.
Av de cirka 140 000 sjömän som arbetar på fartyg som seglar under någon av EU-medlemsstaternas flagg kommer i runda tal en tredjedel (närmare bestämt 47 000) från tredje länder.
approximately
approximately (also: broadly, approx.)
approximately
(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Skratt) Uppskattningsvis 8000 kilometer från Delhi ligger den lilla staden Gateshead.
It is estimated that approximately two million people have already lost their lives.
Uppskattningsvis har under den tiden drygt 2 miljoner människor förlorat sina liv.
In the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
I Storbritannien finns uppskattningsvis 5 000 offer, av vilka 330 är barn.

Context sentences for "approximately" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
EnglishAllows the object to be colored from a palette of approximately 16 million colors.
Gör det möjligt att färglägga ett objekt med ett urval av 16 miljoner färger.
EnglishApproximately 3.6 million of them are emergency calls, which is also the most complex.
Ca 3,6 miljoner av dem gäller nödsamtal på 112, vilka också är de mest komplexa.
EnglishAt this hour, there are approximately seven vehicles... on all southland freeways.
Vid denna tidpunkt, finns det ungerfär sju fordon... på alla södergående motorvägar.
EnglishThe average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.
Den genomsnittliga månadsinkomsten per person i Moldova är bara ca 30 euro.
EnglishIt is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Havets medeldjup är ca 30 meter och förhållandena är synnerligen svåra.
EnglishAt present, approximately 100 cleaners work across the three University campuses.
Inom universitetets tre campusområden arbetar idag ca 100 lokalvårdare.
EnglishExpect delivery approximately 3 weeks of Swedish literature and 4-6 weeks for foreign.
Räkna med leveranstid ca 3 veckor för svensk litteratur och 4-6 veckor för utländsk.
EnglishIt will be approximately between EUR 1.5 million and EUR 1.7 million every year.
Det kommer att röra sig om mellan 1,5 och 1,7 miljoner euro årligen.
EnglishEvery year approximately 2 500 people exercise this right, which is 7% of those liable.
Denna rätt utnyttjas årligen av ca 2 500 personer eller sju procent av åldersklassen.
EnglishIt is nothing next to the approximately two hundred million in Spain, but they do exist.
Det är ingenting jämfört med Spaniens tvåhundra miljoner i genomsnitt, men de finns.
EnglishFirstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
För det första beträffande strukturfonderna - ca 35 procent av budgeten.
EnglishEvery year approximately 2 500 people exercise this right, which is 7 % of those liable.
Denna rätt utnyttjas årligen av ca 2 500 personer eller sju procent av åldersklassen.
EnglishNowadays, approximately 350 000 premature deaths a year are linked to air pollution.
Jordbrukssektorn förlorar 2,5 miljarder om året till följd av skador som orsakas av ozon.
EnglishThe cost of deforestation is rising to approximately USD 4.5 trillion per year.
Kostnaderna för avskogning uppgår till ca 4,5 biljoner euro per år.
EnglishOf these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
Av dessa hamnade runt en tredjedel i kategorin ”större katastrof”.
EnglishThey administer approximately 80% of the budget and they do not do it particularly well.
De förvaltar ca 80 procent av budgeten och det gör de inte särskilt bra.
EnglishSuch contract agents represent approximately 15% of the total staff.
Sådan kontraktsanställd personal utgör ca 15 procent av samtliga anställda.
EnglishThey administer approximately 80 % of the budget and they do not do it particularly well.
De förvaltar ca 80 procent av budgeten och det gör de inte särskilt bra.
EnglishOnce the SAB is adopted, there will be a margin of approximately EUR 500 million.
När ändrings- och tilläggsbudgeten väl har antagits kvarstår en marginal på ca 500 miljoner euro.