"arid" translation into Swedish

EN

"arid" in Swedish

SV

"arid" in English

EN

EN arid
volume_up
{adjective}

arid (also: brut, dry, literal)
volume_up
torr {adj.}
Rather that than the arid scratchings of the bureaucratic Brussels pen-pusher.
Hellre det än det torra raspandet från de byråkratiska kontorsslavarna i Bryssel.
Of course, in a previous parliamentary term, Mr Görlach drafted a report on the arid and semi-arid areas.
Klart är att Görlach, förra mandatperioden, utarbetade ett betänkande om de torra och medeltorra områdena.
Nevertheless, I would like to make it clear that we have missed the opportunity to support a substantial, very arid area of southern Europe, which has no other crop alternative for its soil.
Jag skulle dock vilja påvisa att vi förlorat möjligheten att stödja ett ganska vidsträckt torrt område i södra Europa som inte har andra odlingsalternativ på sin mark.
arid (also: boring, comfortless, dead, dismal)
volume_up
trist {adj.}
arid (also: dead, inanimate, lifeless, grey)
arid (also: boring, dull, wordy)
arid (also: tame)
Mr President, ladies and gentlemen, the path leading to the euro was, from the beginning, arid and strewn with obstacles.
Den väg som ledde till euron var ofruktbar från början och belamrad med hinder.
arid
volume_up
arid {adj.}

Synonyms (English) for "arid":

arid

Context sentences for "arid" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRather that than the arid scratchings of the bureaucratic Brussels pen-pusher.
Hellre det än det torra raspandet från de byråkratiska kontorsslavarna i Bryssel.
EnglishThose toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
Detta gift hamnar så småningom i det dyrbara vattnet eller förorenar uttorkade marker.
EnglishWater shortages have spread beyond the traditionally arid areas.
Bristen på vatten har spridit sig bortom de traditionella torrområdena.
EnglishOf course, in a previous parliamentary term, Mr Görlach drafted a report on the arid and semi-arid areas.
Klart är att Görlach, förra mandatperioden, utarbetade ett betänkande om de torra och medeltorra områdena.
EnglishFurthermore, tobacco cultivation occurs in semi-arid regions where no alternative employment opportunities are available.
Dessutom genomförs tobaksodlingen på arealer som är halvt ofruktbara och inte duger för någon alternativ sysselsättning.
EnglishThey form the crux of a debate that has to rise above arid technicalities, because it is an altogether political debate.
De utgör kärnan i en debatt som måste övervinna torftiga teknikaliteter, eftersom den på det hela taget är en politisk debatt.
EnglishAlmost a quarter of Romanian territory will become arid in the next 20 years and many plant species will disappear.
Nästan en fjärdedel av Rumänien kommer att utgöras av arida områden inom de närmaste tjugo åren, och många växtarter kommer att försvinna.
EnglishAnd as we have told you, we are dealing with regions in Spain, in my native Languedoc-Roussillon, in Greece, where the land is arid.
Och då befinner vi oss i regioner i Spanien, i mitt Languedoc-Roussillon, i Grekland, det har man talat om för er, ofruktbara jordar.
EnglishFurthermore, it is not a fair directive because it ignores the large uninhabited areas, climatic diversity, desert areas and arid areas.
Det är dessutom inte ett solidariskt direktiv, för det bortser från de stora områdena, klimatskillnader, ökenområden, karga områden.
EnglishThis is clearly reflected in the wish expressed by individual Members that this report should be extended to arid and semi-arid or Arctic zones.
Detta ger vissa ledamöter uttryck för när de vill att betänkandet även skall gälla för arida, semiarida och arktiska regioner.
EnglishDuring the next term of Parliament, someone will be presenting a detailed report on arid and semi-arid zones, a subject already dealt with many years ago.
Nästa mandatperiod kommer någon att lägga fram ett fördjupat betänkande om ökenområden och ofruktbara områden, som presenterades redan för många år sedan.
EnglishIn Britain, the marches of Sir Oswald Mosley were protected by law and arid hateful policies thus exposed to the light of day were rejected by the people.
I Storbritannien skyddades Sir Oswald Mosleys marscher i lag och den andefattiga hatiska politik som på så sätt kom fram i dagsljuset tillbakavisades av folket.
EnglishNuts, as the Commissioner knows, are a crop grown in parts of southern Europe, in arid and semiarid areas, where there are often few alternatives to dry farming.
Som herr kommissionär vet sker nötproduktionen i områden i Sydeuropa, arida och semiarida områden där ibland få alternativ finns, ofta jordbruk bedrivna under torka.
EnglishThese bring together Members sharing common concerns, for example ACP delegates representing remote and arid areas and MEPs working on climate change.
Dessa samlar ledamöter med gemensamma intressen, som t.ex. AVS-delegater som företräder avlägsna och ofruktbara områden och Europaparlamentariker som arbetar med klimatförändringar.
EnglishIn some countries, vast expanses have under 400 millimetres per year, that is, semi-arid zones, while in others the average far exceeds 2 500 or 3 000 millimetres.
I vissa av dem, får enorma områden under 400 millimeter om året, det vill säga, halvtorra områden, medan genomsnittet i andra områden lätt överstiger 2 500 eller 3 000 millimeter.
EnglishNevertheless, I would like to make it clear that we have missed the opportunity to support a substantial, very arid area of southern Europe, which has no other crop alternative for its soil.
Jag skulle dock vilja påvisa att vi förlorat möjligheten att stödja ett ganska vidsträckt torrt område i södra Europa som inte har andra odlingsalternativ på sin mark.
EnglishThat is why, out of my friendship for him and my great respect for his work in the European Parliament, I proposed that he should also look at mountains in arid and semi-arid areas.
Jag tillät mig därför, i min vänskap till honom och den respekt jag har för hans arbete här i parlamentet, att föreslå att man också skulle beakta de torra och medeltorra områdena omkring bergen.
EnglishThe southern parts of the European Union are at greatest risk of desertification, as various speakers have already said, due to their hot, arid climate, which is extremely propitious to fires.
De södra regionerna i Europeiska unionen är de som löper störst risk för ökenutbredning, vilket redan flera kolleger har nämnt, med ett torrt och hett klimat som är mycket gynnsamt för bränder.