EN

arm {noun}

volume_up
arm
volume_up
arm {comm. gen.}
Where miscreants and criminals operate across borders, so must the long arm of the law.
Där skurkar och brottslingar är gränsöverskridande måste också lagens långa arm bli det.
The bullet was removed from his arm without complication.
Kulan avlägsnades ur hans arm utan komplikationer.
I would very much like to see how you fight with one arm cut off and the other tied up.
Jag skulle gärna vilja se er kämpa med en arm avskuren och den andra fastbunden.
The coastguard must be the strong arm of the agency for maritime safety.
Kustbevakningen måste bli den starka makten på området för sjösäkerhetskommittén.
Firstly, a regime was allowed to take over by force, by armed force.
För det första lät man en makt installeras med hjälp av våld, med hjälp av vapen.
It is a great honour for me to participate in this Parliament, where we have replaced the force of arms with the force of argument.
Det är en stor ära för mig att vara ledamot av Europaparlamentet där vi har ersatt vapnens makt med argumentens makt.
Since when did the European Union decide to arm communist dictatorships?
Sedan när beslöt Europeiska unionen att utrusta kommunistiska diktaturer med vapen?
These are the words, these words, which arm racists.
Det är ord, ord som dessa, som blir till vapen i rasisternas händer.
How did Hizbollah manage to arm itself with Russian weapons?
Hur lyckades Hizbollah beväpna sig med ryska vapen?
As we debate the issue in this House, we would be wise to consider not only the causes of the conflict but also the sources of the arms used in Sudan.
Kommissionen vill att de egyptiska myndigheterna så snart som möjligt ska genomföra de åtgärder som föreskrivs i projektet.
First of all, there is budgetary discipline, to which the two arms of the budgetary authority have attached considerable importance in recent years.
Först och främst budgetdisciplinen, och de två budgetansvariga myndigheterna har under de senaste budgetåren visat att de fäster en stor vikt vid den.
This makes it possible to build regional partnerships between research institutions, the public authorities and enterprises, so giving a powerful shot in the arm to regional development.
Detta gör det möjligt att skapa regionala partnerskap mellan forskningsinstitutioner, myndigheter och företag, för att på ett kraftfullt sätt stimulera regional utveckling.
volume_up
gren {comm. gen.}
The preventive arm should be strengthened.
Dess förebyggande gren borde förstärkas.
The Council is the Community co-legislator and the other arm of the budgetary authority alongside Parliament.
Rådet är gemenskapens medlagstiftare och budgetmyndighetens andra gren, vid sidan av parlamentet.
This gave an extremely depressing insight into the extent of our capabilities as the European Union and as NATO's European arm.
Det gav en ovanligt trist bild av vad vi kan som Europeiska unionen och som europeisk gren av Nato.
arm (also: case)
volume_up
karm {comm. gen.}
NATO of course is the arm of collective defence of Europe and the West.
Nato är naturligtvis Europas och Västs kollektiva försvarsgren.
arm (also: bough)
SV

arm {common gender}

volume_up
1. general
Där skurkar och brottslingar är gränsöverskridande måste också lagens långa arm bli det.
Where miscreants and criminals operate across borders, so must the long arm of the law.
Kulan avlägsnades ur hans arm utan komplikationer.
The bullet was removed from his arm without complication.
Jag skulle gärna vilja se er kämpa med en arm avskuren och den andra fastbunden.
I would very much like to see how you fight with one arm cut off and the other tied up.
2. technology
Den kommer att täckas av vad vi använder CAT-scanners och MRI-bilder av deras andra arm för att göra ett hölje av silikongummi som vi målar i 3D -- en exakt spegelbild av deras andra arm.
It's going to go inside something that we use in CAT scans and MRIs of whatever is their good arm, to make silicon rubber, then coat it, and paint it in 3D -- exact mirror image of their other limb.

Synonyms (English) for "arm":

arm

Synonyms (Swedish) for "arm":

arm

Context sentences for "arm" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, let us not forget that we also have strong-arm tendencies in Europe.
Samtidigt får vi inte glömma bort att det finns tendenser till våld även i Europa.
EnglishThe European Union is currently developing a military arm within the second pillar.
Europeiska unionen utvecklar för närvarande en militär del inom andra pelaren.
EnglishThe coastguard must be the strong arm of the agency for maritime safety.
Kustbevakningen måste bli den starka makten på området för sjösäkerhetskommittén.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, to arm or to develop, that is the question.
Vi bedömer att vapenimporter egentligen utgör 20 procent av utvecklingsländernas skulder.
EnglishHe's also interested in the transformation of the arm, the hand, to the wing.
Han är också intresserad av förvandlingen av armen, handen, till vingen.
EnglishIran will not be allowed by the international community to arm itself with nuclear weapons.
Det internationella samfundet får inte tillåta att Iran skaffar sig kärnvapen.
EnglishFor the European Union, it is a necessary investment to give this process a shot in the arm.
För Europeiska unionen är det en nödvändig investering att stimulera processen.
EnglishNevertheless, the application of the preventive arm has sometimes been uneven.
Ändå har tillämpningen av den förebyggande delen ibland varit ojämn.
EnglishWe, in our European work, would do well, therefore, to give that sector a shot in the arm.
Därför borde vi genom vårt arbete här i EU ge den sektorn extra stimulans.
EnglishIt is understandable that there are strong-arm tendencies there and those must be condemned.
Man kan förstå att här finns tendenser till våld, och dessa måste fördömas.
EnglishIt should give gender equality in development cooperation policy an extra shot in the arm.
Det borde ge en extra injektion åt jämställdhet i utvecklingssamarbetet.
EnglishBut God was there to stay his arm. Will he be able to stop the vote when voting for the sacrifice?
Kommer han att kunna hejda omröstningen i det ögonblick som vi röstar för offret?
EnglishI hope our debate will give the new candidate states a shot in the arm.
Jag hoppas att effekten av vår debatt skall vara en uppmuntran för de nya kandidatländerna.
English(Applause) Where did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
(Applåder) Varför fick folk för sig att man ska hålla sig på armslängds avstånd från politik?
EnglishYou still the same guy that got " Thug Life " tatted on his arm?
Är du fortfarande den killen som har " Thug Life " tatuerat på armen?
EnglishThe most important thing is that governments should arm themselves with proper structures to combat doping.
Staterna måste framför allt skaffa sig ordentliga strukturer för kamp mot doping.
EnglishIt should give gender equality in development cooperation policy an extra shot in the arm.
Det finns mindre fattigdom i länder där ojämlikheten mellan män och kvinnor inte är så accentuerad.
EnglishFor you, as Commissioner, that must be a real shot in the arm.
För dig som kommissionsledamot måste det verkligen vara upplyftande.
EnglishWe aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
Vår strävan är att förstärka de förebyggande och korrigerande delarna i stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishI hope this will arm our negotiators, such as Glenys Kinnock, who are going to New York.
Jag hoppas att detta kan stärka våra förhandlare, som Glenys Kinnock, som kommer att åka till New York.