"aspect" translation into Swedish

EN

"aspect" in Swedish

EN aspect
volume_up
{noun}

aspect (also: dimension)
volume_up
aspekt {comm. gen.}
This aspect will be the subject of a separate initiative by the Commission.
Denna aspekt kommer att vara föremål för ett separat initiativ från kommissionen.
But there is a second aspect to the problem: the question of acquired rights.
Men problemet har en andra aspekt: frågan om förvärvade rättigheter.
Another important aspect is the procedure for updating Annex A of the directive.
En sista viktig aspekt gäller rutinerna för att ändra bilaga A i direktivet.
aspect (also: flank, page, part, point of view)
volume_up
sida {comm. gen.}
Yet, there is a second aspect, which is even more difficult to get right.
Men det finns ytterligare en sida, som är ännu svårare att komma till rätta med.
One important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
En viktig sida av detta är att sätta stopp för den här typen av organiserad brottslighet.
The report has a positive aspect, but all too many negative ones.
Betänkandet har en positiv sida men alldeles för många negativa.
aspect (also: air, countenance, face, look)
volume_up
min {comm. gen.}
The other aspect of the Union policy is the issue of tobacco subsidies.
Tillsatser som förstärker beroendet måste enligt min åsikt förbjudas så snabbt som möjligt.
Could you please comment on that aspect of my question.
Skulle ni vilja vara så vänlig att kommentera den aspekten av min fråga.
My group will therefore grant priority to this aspect during the preparation of the 2003 budget.
Min grupp kommer därför att prioritera detta vid förberedelserna inför budgeten för 2003.
aspect (also: depiction, image, metaphor, painting)
volume_up
bild {comm. gen.}
Europe presents a puzzling aspect to the world.
Europa visar upp en gåtfull bild för världen.
The second aspect concerning this Parliament's prerogatives is image.
Den andra aspekten när det gäller parlamentets prerogativ är bilden.
However, this positive image has a number of negative aspects.
Denna positiva bild har dock ett antal negativa aspekter.
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Ur formell synpunkt har naturligtvis var och en rätt att ha möten med vem som helst.
A second aspect to be considered is that we are doing something entirely new here.
En andra synpunkt är att man bör tänka på att vi här gör något helt nytt.
As Mr Medina Ortega has already indicated, enlargement is also a key aspect of this issue.
Föredraganden betonade åter denna synpunkt i sitt muntliga ändringsförslag.
And has the social aspect of Europe been maintained by allowing workers a say in legislation?
Räddas Europas sociala ansikte av arbetstagarnas lagliga medbestämmande?
aspect (also: bearing, case, lay, lie)
The energy question has now taken on a different aspect.
Energifrågan har nu hamnat i ett annat läge.
At this point, I would also like to underline the social aspects of cohesion policy clearly once again.
I detta läge vill jag också tydligt understryka de sociala aspekterna av sammanhållningspolitiken ännu en gång.
This is not the time to list each of the aspects of the report, because they are there and you all know about them.
Det är inte läge att räkna upp varje punkt i betänkandet, för de är där de är och ni känner alla till dem.
volume_up
utsikt {comm. gen.}
aspect (also: angle)
volume_up
vinkel {comm. gen.}
aspect (also: sight, spectacle, view)
volume_up
anblick {comm. gen.}
aspect (also: appearance, countenance, face, look)
volume_up
uppsyn {comm. gen.}
aspect (also: drive, reference, sight)
volume_up
syftning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "aspect":

aspect

Context sentences for "aspect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe third aspect is the development of biomass, as sources of renewable energy.
Det tredje intresseområdet är utvecklingen av biomassa som förnybar energikälla.
EnglishThe Commission believes that the EU must now really focus on the growth aspect.
Kommissionen anser att EU nu verkligen måste koncentrera sig på tillväxtaspekten.
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Jag kommer nu till den känsligaste och svåraste punkten, nämligen finansieringen.
EnglishThe aspect I wish to dwell on, however, is the question of transnational lists.
Jag vill dock stanna till litet vid frågan om den transnationella kandidatlistan.
EnglishWe are disappointed that this aspect of your work has not been the central focus.
Vi är besvikna över att den här aspekten av ert arbete inte har stått i fokus.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Den finansiella aspekten är mindre viktig, även om vi inte får glömma bort den.
EnglishWith regard to the legal aspect, the SAVE programme is not a legislative programme.
Angående lagstiftningsaspekten är inte Save-programmet ett lagstiftningsprogram.
EnglishSo I think this aspect is worth mentioning when we are discussing this thing.
Därför anser jag inte att denna inställning duger när vi diskuterar dessa frågor.
EnglishIt is also important to highlight the privacy aspect which the use of DNA demands.
Det är även viktigt att belysa den integritetsaspekt som användandet av DNA kräver.
EnglishIn the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
Jag skall på denna korta tid uppehålla mig vid en sak, nämligen undantaget.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
En annan positiv detalj är jordbruket, som tidigare varit ett stort bekymmer.
EnglishThe third aspect of what I propose relates to the means of validating this 'thing'.
Den tredje delen av mitt förslag har att göra med hur man bedömer den här ”saken”.
EnglishThis is the sense of the guarantees: to push forward this aspect of freedoms.
Det är garantiernas syfte, dvs. att detta utlopp av friheter skall garanteras.
EnglishIt is a purely voluntary aspect and it is not governed by legislation at EU level.
Det är en rent frivillig åtgärd och inte reglerad av lagstiftning på EU-nivå.
English. - The most important aspect of this policy is discipline.
för PPE-gruppen. - (EN) Den viktigaste aspekten av denna politik är disciplinen.
EnglishAnother aspect is to encourage study grants offered to students by private companies.
Dessutom bör vi uppmuntra privata företag att erbjuda stipendier till studenter.
EnglishMr Mauro has taken this aspect on board and I am grateful to him for that.
Mario Mauro har tagit till sig den synpunkten, och det vill jag tacka honom för.
EnglishI urge the European Commission and Council as well to look closely at this aspect.
Jag uppmanar Europeiska kommissionen och rådet att vara observanta på detta.
EnglishBecause the report takes no account of this aspect, I cannot vote in favour of it.
Eftersom denna dimension inte har beaktats i betänkandet kan jag inte rösta för det.
EnglishI would like to speak on this particular subject but from a regional aspect.
Jag skulle vilja tala om detta särskilda ämne, men från en regional synvinkel.