EN

assault {noun}

volume_up
1. general
Terrorism is a direct assault on freedom, human rights and democracy.
Terrorism är ett direkt angrepp på frihet, mänskliga rättigheter och demokrati.
They are clearly an assault on proper town planning and a threat to the environmental balance.
De utgör ett tydligt angrepp mot stadsplaneringen och mot den ekologiska balansen.
It is also an assault on individual Member States ' policies.
Det är också ett angrepp på enskilda medlemsstaters politik.
assault (also: wrong)
The Amsterdam EU Treaty is an assault on democracy.
EU: s Amsterdamfördrag är ett övergrepp på demokratin.
Today, ironically in the Dublin district court, sex assault charges against this individual were dropped.
I dag lades ironiskt nog anklagelserna om sexuella övergrepp mot denna person ned i Dublins underrätt.
There have been tens of thousands of reports of rape or sexual assault annually in the region.
Det har förekommit tiotusentals rapporter om våldtäkt och sexuella övergrepp i denna region varje år.
assault (also: descent)
It is disgraceful that drivers should live in fear of assault and robbery.
Det är upprörande att chaufförerna skall behöva leva med oro för överfall och rån.
You don't want us to add assault to the other charges.
Du vill väl inte även bli anklagad för överfall?
Those who are identified and on file as having committed assault must be banned from entering stadiums during major sporting events.
De som identifieras och registreras för överfall måste få tillträdesförbud till idrottsarenor vid stora idrottsevenemang.
Now it would appear that China is to be the next target of assault by international market forces.
Man kan se att det är Kina som kommer att bli föremål för de internationella marknadskrafternas nästa anfall.
Top-of-the-line Uzis, classic commando assault.
De bästa kpistarna, klassiskt anfall av en attackstyrka.
Anfall rakt fram. över.
assault
In my country, the number of cases of assault is increasing, and barely 20 per cent of these cases are solved.
I mitt land ökar antalet fall av misshandel, varav endast drygt 20 procent klaras upp.
The incidents involved physical assaults and offensive insults written on banners at a sporting event.
Det handlar om fysisk misshandel och kränkningar skrivna på banderoller vid ett idrottsevenemang.
överfall och misshandel
2. law
Thirty years of murderous assault and still he goes after the remnants of those unfortunate people.
Trettio år av mördande övervåld och än i dag är han ute efter de kvarlämnade av detta olycksdrabbade folk.
If you are not a card-carrying Zanu-PF member then you are subject to harassment, discrimination, assault, selective starvation policies and murder.
Om man inte bevisligen är medlem av partiet Zanu-PF utsätts man för trakasserier, diskriminering, övervåld, selektiv svälttaktik och mord.
In both Gothenburg and Genoa, the police used excessive force and abusive tactics, including assaults on and the arbitrary arrest and improper treatment of non-violent demonstrators.
Såväl i Göteborg som i Genua förekom övervåld och övergrepp från polisens sida som misshandel, godtyckliga gripanden och kränkande behandling av demonstranter som inte varit våldsamma.

Context sentences for "assault" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a serious case of sexual assault within the army which is yet to be dealt with.
Detta är ett allvarligt fall av sexuella trakasserier inom armén och det har inte lösts än.
EnglishIt would be impossible to imagine a more comprehensive assault on his liberty.
Det skulle vara det största tänkbara angreppet mot dess frihet.
EnglishAssault exercises on a similar scale last took place in 1981, at the height of the Cold War.
Liknande anfallsövningar genomfördes 1981 mitt under det kalla kriget.
EnglishWhat you see now, are the records of assault on the media to date.
Vad ni ser här, är resultaten av attacker på meteoren fram till idag.
EnglishI would like to point out that, in actual fact, many paedophiles assault children that are close to them.
Jag vill erinra om att många pedofiler faktiskt förgriper sig på barn i sin närhet.
EnglishAt the same time, moreover, the proposal was an unrestrained assault on the legislation of the Court of Justice.
Dessutom är förslaget en oförbehållsam attack mot EG-domstolens rättsskipning.
EnglishMadame President, I am pleased at what my colleague who made the actual assault has said.
Jag vet inte hur översättningen har varit men detta är en politisk diskussion där jag kom med vissa kommentarer.
EnglishMadame President, I am pleased at what my colleague who made the actual assault has said.
Fru ordförande! Jag är glad över det uttalande som har gjorts av min kollega, som begick det fysiska övergreppet.
EnglishIt seems that all is now set for the final assault.
Det verkar som om allt nu är upplagt för det slutliga angreppet.
EnglishI believe and hope that, despite the assault on us all of the new technology, literature will maintain its status.
Jag tror och hoppas att litteraturen bibehåller sin ställning trots den nya teknikens framfart.
EnglishThey are planning an assault on the freedom of the press.
Samma sak kan sägas om punkt 7 på mötets dagordning.
EnglishTheir assault focuses in particular on three things.
Deras attack är framför allt inriktad på tre saker.
EnglishThis grave assault on women, which irreparably damages their bodies, minds and health, has gone largely unnoticed.
Deras höggradiga erfarenheter av våldet, de irreparabla skadorna på kropp, själ och hälsa beaktas knappast.
EnglishA new anti-grass roots assault is being prepared.
Man förbereder en ny attack mot gräsrötterna.
EnglishI refer in particular to the targets on methane and nitrous oxide, and the assault on meat and dairy consumption.
Jag tänker särskilt på målen för metan och dikväveoxid, och på angreppet på konsumtionen av kött- och mjölkprodukter.
EnglishWhere organ donation is not free, we are all, in theory, potential victims of this all-out assault on the human body.
När organdonationen inte är gratis är vi alla i teorin potentiella offer för detta totalangrepp på människokroppen.
English   .At least a third of women will at some point in their lives have been victims of a physical or sexual assault.
   . – Minst en tredjedel av alla kvinnor kommer vid något tillfälle i livet att falla offer för fysiskt eller sexuellt våld.
EnglishAssault team and remaining unit, take Vincent.
EnglishIt's the world's most popular assault rife.
EnglishThis reality is reflected in the concerted assault by neo-liberal policies, of which media domination is one weapon.
Denna verklighet återspeglas genom det gemensamma angreppet från den nyliberala politiken som använder mediedominansen som vapen.