"to assemble" translation into Swedish

EN

"to assemble" in Swedish

EN to assemble
volume_up
[assembled|assembled] {verb}

1. general

Parties are now unwilling to assemble the broad coalitions that would fulfil this requirement.
Partierna är nu ovilliga att samla de breda koalitioner som skulle uppfylla detta krav.
Samla armeen vid Dune Harv.
The Charter was to assemble and establish the rights which are to be found in the treaties and make them clearer and better known.
Stadgan skulle samla och fastställa de rättigheter som finns i fördragen och göra dem mer tydliga och kända.
The right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Religiösa gruppers rätt att samlas och utöva sin religion måste vara ovillkorlig.
Assemble all the chariots at the city gate.
Alla vagnar ska samlas vid stadsporten.
It is not every day, though, that we assemble in formal session.
Det är dock inte var dag som vi samlas till ett högtidligt möte.
montera mot order
Or perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Eller så kanske jag kan sätta ihop ett av långa och korta isbitar -- isbits-morse.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Alla var väldigt exalterade av detta arkeologiska fynd, för det innebar att de till slut kanske skulle kunna sätta ihop ett helt dodo-skelett.
to assemble (also: to convene, to convoke, to summon)
Should you be given the opportunity today to assemble a Commission, we will be standing ready to hold you to those commitments in November and throughout your term.
Om ni i dag får möjlighet att sammankalla en kommission, är vi beredda att se till att ni håller fast vid dessa åtaganden i november och under hela er mandatperiod.
to assemble (also: to collect)

2. business

to assemble

Context sentences for "to assemble" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt also takes a very great deal of creativity and innovation to assemble funding packages.
Det krävs också en stor portion kreativitet och innovation för att hitta finansieringslösningar.
EnglishWhen you assemble the kind of talent that we have here, and then you just throw it away like that.
När man har så många begåvade spelare... och sen kastar bort alltihop.
EnglishTake her to the Raccoon City facility...... and assemble the team.
Ta oss till Raccoon City Facility och sätt ihop ett team.
EnglishSo as you assemble the chain, you're basically programming it.
När ni sätter samma kedjan, programmerar ni den egentligen.
EnglishIn addition to this, Iran, Syria and North Korea are working together to assemble missiles and chemical warheads.
Dessutom samarbetar Iran, Syrien och Nordkorea för att framställa missiler bestyckade med kemiska stridsspetsar.
EnglishI am gradually coming round to the opinion that we must assemble in Brussels, which does not take fourteen hours to reach.
Så småningom börjar jag böja mig för uppfattningen att vi måste sammanträda i Bryssel, dit resan inte tar fjorton timmar.
EnglishWorkers in Mladá Boleslav earn less than their counterparts who assemble Audis or Citroëns; is that social dumping too?
Arbetare i Mladá Boleslav tjänar mindre än sina motsvarigheter som monterar Audi eller Citroën – är det också social dumpning?
EnglishDid you assemble your team?
EnglishThirdly, in order to assemble most recent knowledge and experience, the Commission organised a seminar on drinking water in October 2003.
Jag vill be er att i synnerhet betrakta problemet med nyfödda och spädbarn som matas med mjölkersättning från tillsatt, fluoriderat kranvatten.
EnglishNews team, assemble!
Englishthe intention to assemble and concentrate a critical mass of financial and human resources, limiting dispersion as far as possible;
en vilja att förena och koncentrera en kritisk massa av ekonomiska och personella resurser och att i största möjliga utsträckning minimera slöseriet,
EnglishThe Member States therefore need to assemble a wide range of indicators that together provide an overall picture of the EU in terms of the environment.
Därför måste medlemsstaterna sätta samman ett stort antal indikatorer som tillsammans ger en övergripande bild av EU i miljötermer.
EnglishWithout this assistance, it will not be possible to rebuild what was destroyed, assemble a new administration and ensure the necessary development.
Utan detta stöd är det inte möjligt att återuppbygga det som blivit förstört, organisera en ny förvaltning och trygga den nödvändiga utvecklingen.
EnglishIn the immediate term, the need to assemble aid and coordinate its distribution is fundamental, particularly in inaccessible parts of the disaster zones.
Faktum är att de första biståndsmedlen gjordes tillgängliga och hjälparbetare skickades ut inom några timmar efter den förödande jordbävningen.
EnglishAt Tampere resolutions were made on the working party's mandate and composition, and it will assemble for the first time during the Finnish Presidency.
I Tammerfors fattades beslut om arbetsgruppens mandat och sammansättning, och arbetsgruppen skall sammanträda för första gången redan under det finska ordförandeskapet.
EnglishAt Tampere resolutions were made on the working party' s mandate and composition, and it will assemble for the first time during the Finnish Presidency.
I Tammerfors fattades beslut om arbetsgruppens mandat och sammansättning, och arbetsgruppen skall sammanträda för första gången redan under det finska ordförandeskapet.
EnglishAs Mr Paasilinna, whom I warmly congratulate on his work, has also proposed, we need a limited number in order to assemble any pilot schemes at all.
Liksom Reino Paasilinna, som jag varmt gratulerar till hans arbete, också har föreslagit, behöver vi ett begränsat antal grupper för att alls kunna sammanställa något pilotprojekt.
EnglishAnd what happens when people try to assemble themselves back into life, because of our taboos around suicide, we're not sure what to say, and so quite often we say nothing.
Det som händer när människor försöker pussla ihop sina liv är att alla tabun kring självmord gör att vi inte vet vad vi ska säga och att vi ofta inte säger någonting alls.
EnglishThat what we do for a living now, all of us, I think, is find something worth changing, and then assemble tribes that assemble tribes that spread the idea and spread the idea.
Att vad vi sysselsätter oss med idag, allihop, tror jag, är att hitta något som är värt att förändra, och sedan bilda stammar, som bildar stammar som sprider idén och sprider idén.
EnglishAnd we see that in things like Flickr, or Photosynth, this program from Microsoft that will allow you to assemble a view of a touristy place from the thousands of tourist snapshots of it.
Vi ser att i tjänster som Flickr, eller Microsofts program Photosynth, att det kommer att vara möjligt att sammanställa en bild av ett turistmål från de bilder som tusentals turister tagit.