"assent" translation into Swedish

EN

"assent" in Swedish

EN

assent {noun}

volume_up
1. general
(Parliament gave its assent to changing the order of the votes)
(Parlamentet gav sitt samtycke till ändringen av turordningen för omröstningarna.)
This requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
Det senare kräver samtycke från Europaparlamentet snarare än endast samråd.
There exists a special clause which requires Parliament's assent in two cases.
Det finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.
Initiating Lomé cooperation requires assent from the European Parliament.
Det krävs bifall från Europaparlamentet för att starta ett Lomésamarbete.
We do not have a legal leg to stand on to enforce this assent from the Council.
Vi har inget rättsligt stöd för att avtvinga rådet detta bifall.
Mr President, you will understand that we cannot assent to the present resolution as it stands.
Som ni förstår kan vi inte ge vårt bifall till den föreliggande resolutionen i denna form.
So we are calling for Parliament's assent and a qualified majority decision.
Vi ber om instämmande från parlamentet och ett beslut med kvalificerad majoritet.
It has to be better for decisions to be taken by a qualified majority in the Council, with Parliament's assent.
Ett steg framåt måste vara att beslutsprocessen med kvalificerad majoritet sker i rådet med instämmande från parlamentet.
The committee demands assent for the suspension of cooperation under Lomé, alongside that for its initiation.
Utskottet för utrikesfrågor vill förutom instämmande vid ikraftträdandet, också ha instämmande vid uppskjutande av samarbetet i Lomésammanhang.
2. business
assent (also: consent)
(Parliament gave its assent to changing the order of the votes)
(Parlamentet gav sitt samtycke till ändringen av turordningen för omröstningarna.)
This requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
Det senare kräver samtycke från Europaparlamentet snarare än endast samråd.
There exists a special clause which requires Parliament's assent in two cases.
Det finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.

Synonyms (English) for "assent":

assent

Context sentences for "assent" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Parliament approved the recommendation and thereby gave its assent to the text)
(Parlamentet godkände rekommendationen och avgav med den sitt yttrande om texten.)
EnglishThe adoption procedure referred to in Article 190 is not the assent procedure.
Förfarandet för godkännande som tas upp i artikel 190 är inte ett samtyckesförfarande.
EnglishThis is an assent procedure and not an opinion procedure as provided for in the Treaty.
Det är ett samtyckesförfarande och inte ett yttrande som fördraget föreskriver.
EnglishAt the same time as we gave our assent, we expressed four expectations.
I samband med godkännandet formulerade vi våra förväntningar i fyra punkter.
EnglishWith the best will in the world this cannot be described as an assent procedure.
Det kan man inte med bästa vilja kalla ett medbeslutandeförfarande.
EnglishGiving the European Parliament a right of assent for treaty amendments must be rejected.
Att Europaparlamentet skulle ges samtyckesrätt vid fördragsändringar måste tillbakavisas.
EnglishI did not vote for assent because I want enlargement to succeed.
Jag röstade inte för samtycket eftersom jag ville att utvidgningen skulle lyckas.
EnglishWe have obtained a good result, and we shall be able to give our assent tomorrow.
Vi har uppnått ett bra resultat som vi kan rösta för i morgon.
EnglishWe are giving our assent to an agreement which is necessary and worthwhile for Europe.
Vi röstar här ja till en överenskommelse som kommer att vara nödvändig och positiv för Europa!
EnglishToday, you have, I believe, decided to give your assent to the accession of Romania.
Är det inte helt orimligt att europeiska medborgare vägras rätten att rösta i en så viktig fråga?
EnglishWe in this Parliament will be required at the end of that process to give or not to give our assent.
Vid slutet av denna process kommer vi i parlamentet att tvingas att säga vår mening.
English(The House gave its assent to the tabling of the oral amendment) (Parliament adopted the resolution)
(Kammaren godkände det muntliga ändringsförslaget.) (Parlamentet antog resolutionen.)
EnglishWe voted for assent to the Accession Treaty for 10 new Member States to the European Union.
Vi har röstat för samtycket till anslutningsfördraget för tio nya länder i Europeiska unionen.
EnglishI think it would be symbolic and possibly helpful if you were to assent to such a request.
Jag tror det skulle vara symboliskt och kanske till nytta om ni skulle bifalla en sådan begäran.
EnglishI want to thank the Commission for their cooperation, and ask Members to vote for assent.
Jag tackar kommissionen för dess samarbetsvilja, och uppmanar ledamöterna att rösta för förslaget.
EnglishBy giving our assent, the European Parliament today put an end to the long-lasting 'banana war'.
Genom att godkänna avtalet sätter parlamentet i dag punkt för det långvariga ”banankriget”.
EnglishAnd that is how Parliament saw it in May 1998, when it gave its assent to the interim agreement.
Likadant tyckte det i maj 1998 när det kom med sitt samtyckesförfarande för interimsavtalet.
EnglishThe proposals are on the table before you, and I ask - I beg - you to give your assent to them.
Förslagen ligger på bordet framför er, och jag ber er - jag vädjar till er - att godkänna dem.
EnglishThere is a demand that the European Parliament should have a right of assent in future treaty changes.
Det krävs att Europaparlamentet skall få samtyckesrätt i framtida fördragsförändringar.
EnglishThis decision is now before the European Parliament for its assent.
Detta beslut ligger nu hos Europaparlamentet för godkännande.