"astronomical" translation into Swedish

EN

"astronomical" in Swedish

EN

astronomical {adjective}

volume_up
astronomical (also: astronomic)
On an astronomical scale that's a very small black hole.
På en astronomisk skala är det ett väldigt litet svart hål.
The cost of giving State aid to all of these new Member States will be astronomical.
Kostnaden för att ge statligt stöd till alla dessa nya medlemsstater kommer att bli astronomisk.
I do not want to bore you now with it, but it is astronomical.
Jag vill inte tråka ut er nu med detta, men den är astronomisk.

Synonyms (English) for "astronomical":

astronomical

Context sentences for "astronomical" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTraffickers demand astronomical amounts to smuggle their customers to the West.
Människohandlarna kräver astronomiska summor för att smuggla sina kunder till Västeuropa.
EnglishTransfers command astronomical sums and the rights of minors are increasingly trampled upon.
Övergångarna uppgår till enorma belopp och minderårigas rättigheter kränks allt oftare.
EnglishHow can the unemployed cope with the astronomical cost of electricity?
Hur ska de arbetslösa kunna klara de astronomiska elkostnaderna?
EnglishBut it's relatively challenging for astronomers who want to look through the atmosphere to astronomical sources.
Men det är ganska svårt för astronomer som vill titta genom atmosfären på astronomiska källor.
EnglishCross-border banking fees were astronomical.
Avgifterna för gränsöverskridande bankaffärer var astronomiska.
EnglishThere was talk of losses of USD 2 000 billion three months ago, and that was already astronomical.
För tre månader sedan talades det om förluster på 2 000 miljarder US-dollar och det var astronomiska siffror redan då.
EnglishIn comparison to the astronomical profits of drug traffickers, the funds available to those who seek to oppose them are laughable.
Gentemot droghandlarnas astronomiska vinster, är de medel motståndarna förfogar över löjligt små.
EnglishThe fact is that the astronomical prices that result from spectrum auctions always end up with consumers having to foot the bill.
Man kan framlägga argument för såväl auktionsförsäljning av frekvenser som så kallade skönhetstävlingar.
EnglishThe fact is that the astronomical prices that result from spectrum auctions always end up with consumers having to foot the bill.
Man kan lägga fram argument för såväl auktionsförsäljning av frekvenser som så kallade skönhetstävlingar.
EnglishCan you tell me on what basis you set the fine at EUR 16.7 million, a figure that I believe is astronomical?
Kan ni säga mig vad ni grundar er på för beräkningen av bötesbeloppet på 16,7 miljoner euro, en siffra som jag tycker verkar enorm?
EnglishNow, as you know, the odds against winning a jackpot downstairs... or hitting the state lottery are astronomical -- millions to one.
Som ni vet är oddsen för att få jackpot där nere eller för att vinna på lotteri - - fullständigt befängt dåliga.
EnglishMoney must be found for pensions, without exhausting Treasury funds and without there being astronomical tax rises.
Det skall finnas pengar till pensionerna utan att botten går ur statskassan, och utan att skatterna stiger till astronomiska höjder.
EnglishInternational Astronomical Union
EnglishVery much in the same way, it's very difficult to see astronomical sources, because of the atmosphere that's continuously moving by.
Väldigt mycket på samma sätt som det är väldigt svårt att se astronomiska källor, eftersom atmosfären konstant åker förbi.
EnglishThe EU budget is already allocating an astronomical EUR 5.25 billion for these purposes, for the period 2007-2013 alone.
I EU:s budget anslås redan nu det astronomiska beloppet 5,25 miljarder euro till denna verksamhet, och då enbart för perioden 2007-2013.
EnglishI would cite the example of bluefin tuna, particularly in the Mediterranean, specimens of which are sold at absolutely astronomical prices.
Som exempel kan jag nämna tonfisk, som säljs till fullständigt astronomiska priser, särskilt tonfisk från Medelhavsområdet.
EnglishThe fact is that the astronomical prices that result from spectrum auctions always end up with consumers having to foot the bill.
Ett faktum är att de astronomiska kostnader som uppstår i samband med utauktionering av frekvenser alltid belastas konsumenternas konto.
EnglishThe perpetrators of this serious crime earn astronomical profits from human trafficking, estimated at up to USD 32 billion annually.
De som begår detta allvarliga brott gör astronomiska vinster på människohandel, som beräknas uppgå till 32 miljarder US-dollar per år.
EnglishIn addition, the Commission proposal would result in astronomical price increases in candidate countries of 200% to 400%.
Prisökningarna i kandidatländerna, i enlighet med kommissionens förslag, skulle dessutom leda till helt orealistiska nivåer på 200 till 400 procent.
EnglishIn addition, the Commission proposal would result in astronomical price increases in candidate countries of 200 % to 400 %.
Prisökningarna i kandidatländerna, i enlighet med kommissionens förslag, skulle dessutom leda till helt orealistiska nivåer på 200 till 400 procent.