"at" translation into Swedish

EN

"at" in Swedish

SV
SV

"AT" in English

volume_up
AT {comm. gen.} [abbreviation]
volume_up
AT {n} [abbreviation]
EN

at {preposition}

volume_up
1. general
at (also: for, of, on, over, down)
Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Varje bröd bakades i ett av hans bagerier, av en bagare i taget, i en vedeldad ugn.
Man samlar upp det, lägger det i kartonger, och säljer det i en livsmedelsaffär.
More than in Europe, it is young girls who are especially at risk in Africa.
I högre grad än exempelvis i Europa är i Afrika framför allt unga flickor i farozonen.
at (also: for, on, per, toward, towards)
The European Union is far too weak to take real action at the present time.
Europeiska unionen är alldeles för svag för att verkligen handla för närvarande.
The discrepancies between the Member States are simply too vast at the moment.
Skillnaderna mellan medlemsstaterna är för närvarande helt enkelt för stora.
At present, China accounts for 40 % of the additional worldwide demand for oil.
För närvarande svarar Kina för 40 procent av världens ökade efterfrågan på olja.
Price stability at any price, even at the price of increasing unemployment!
Prisstabilitet till varje pris, också till priset av stigande arbetslöshet!
Aid to Kyrgyzstan should be targeted at people and not at a specific government.
Biståndet till Kirgizistan bör riktas till folket och inte till någon särskild regering.
My question to the Commission is specifically directed at Commissioner Dimas.
Min fråga till kommissionen riktar sig särskilt till kommissionsledamot Dimas.
at (also: by, of, with)
It began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’ s grave.
Det inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
You can insert a straight connector with circles at each end with this icon.
Med denna ikon infogar Du en direktförbindelse med cirklar.
Noise at night is calculated times 10 and noise in the evening times 5.
Buller på nätterna multipliceras med faktorn 10 och på kvällarna med faktorn 5.
No, penalties should be directed at hauliers, lorry-owners and drivers.
Nej, sanktioner bör rikta sig mot speditörerna, mot lastbilsägarna och mot förarna.
Thus, hitting the Polish shipyards is at odds with the Lisbon Strategy.
Att slå mot de polska varven strider följaktligen mot Lissabonstrategin.
My criticism was a political one, it was not aimed at the formalities and the Rules of Procedure!
Det var politisk kritik och ingen kritik mot förfarandet och mot arbetsordningen!
Sometimes this is achieved by way of treaties, and at other times by precedent.
Detta sker ibland genom fördrag och ibland genom precedensfall.
No European firm should gain competitive advantage at the expense of maltreated children.
Inget europeiskt företag borde få konkurrensfördelar genom att missbruka barn.
At the instigation of Mrs Green, you have announced the Bureau's conclusions.
Genom initiativet från Green har ni tillkännagivit presidiets beslut.
at (also: among, amongst, by)
There has been financial negligence both at the distribution and at the receipt end.
Försummelser har förekommit både hos dem som delar ut pengar och hos dem som tar emot dessa.
I was spending practically all my time at Derek's.
Och trots att jag fortfarande nästan bodde hos mamma...... var jag all min tid hos Derek.
How can we improve rational use of pharmaceuticals at the level of the health care prescriber and the consumer?
Hur kan vi förbättra rationell användning av läkemedel hos förskrivaren och hos konsumenten?
at (also: for)
At the same time, greater attention is being paid to the level of debt of the Member States.
Samtidigt ägnas mer uppmärksamhet åt medlemsstaternas statsskuldsnivåer.
Economic regulations are not at present leading us in the direction we want to go, but we do little about this.
Det ekonomiska regelverket styr inte åt rätt håll i dag, men vi gör föga åt detta.
Current rules often place consumers at the mercy of insurance companies.
Enligt nuvarande regler är konsumenten ofta utelämnad åt försäkringsbolagen.
The Commission has reserved eight posts at A1 level and 29 posts at A2 level.
Kommissionen har reserverat åtta tjänster på A1-nivå och 29 tjänster på A2-nivå.
Afterwards at least one agency must give at least an ‘A’ rating.
Därefter måste minst ett institut ge minst en A‑rating.
At European level, the campaign ‘Help 2.0 — For a life without tobacco’ has been launched.
På EU-nivå har antirökkampanjen ”Help 2.0 – For a life without tobacco” inletts.
There is also a shortage of pedagogical material at schools.
Vad gäller skolorna saknas det också pedagogiskt läromaterial.
With regard to the points at issue, I want first to raise the subject of the Common Agricultural Policy.
Vad gäller sakfrågorna vill jag först ta upp jordbrukspolitiken.
Regarding energy policy, there is an urgent need to act at European level.
Vad gäller energipolitiken finns det ett brådskande behov av handling på europeisk nivå.
Ifråga om detta stöd handlar det om två saker.
Looking at the evidence the WTO has submitted, I think we are just as capable of finding different evidence.
Ifråga om det, som läggs fram av WTO, kommer vi också att på precis samma sätt kunna ta fram andra rön.
Mr President, the Commission is following events in Zimbabwe closely and is deeply concerned at the deterioration of the humanitarian and human rights situation there.
Kommissionen följer nära händelserna i Zimbabwe och är djupt bekymrade över försämringen ifråga om humanitära och mänskliga rättigheter där.
Both the official and illegal Chinese garlic leaves China at 10 centimes per kilo.
Denna kinesiska vitlök, officiell och hemlig, lämnar Kina till ett pris av tio centimes per kilo.
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
In this respect, Guatemala has become a real baby-trafficking location, so that in 1997 it was estimated that more than two thousand children were sold at a price of 15 000 to 20 000 dollars.
Man bedömer t.ex. att över 2 000 barn skall ha sålts under 1997 till ett pris av 15 000 till 20 000 dollar.
2. "expressing direction"
at
volume_up
{prp.} (som uttrycker riktning)
Is it because of the fish, the fisherman, environmental conditions or society at large?
Beror det fisken, de som fiskar, miljöförhållandena eller samhället?
This includes looking at the root causes of migration and development issues.
Det inkluderar att titta migrationens grundorsaker och utvecklingsfrågorna.
Further initiatives at Community level will depend on the outcome of these surveys.
Ytterligare initiativ gemenskapsnivå beror resultatet av dessa undersökningar.
3. "expressing view"
at
volume_up
över {prp.} (som uttrycker anledning)
In fact you have to marvel that this part of the world has survived at all.
Man kan egentligen förundras över att denna världsdel över huvud taget har överlevt.
I think that, in general, we must look at the position of our fellow workers.
Jag anser att vi över lag bör se över arbetstagarnas situation.
He should be grateful that we see our Union flag up at all.
Han borde vara tacksam över att vi ser vår flagga hänga där över huvud taget.
4. "expressing time"
at
volume_up
vid {prp.} (som uttrycker tid)
Accounting expert at Andersen 1998-2002 and 2002 at Deloitte.
Redovisningsexpert vid Andersen 1998-2002 och sedan 2002 vid Deloitte.
A visit to any of the major airports at this time of year will make that obvious.
Ett besök vid någon av de större flygplatserna vid denna tid på året visar detta tydligt.
We must stick by the Kyoto Protocol at the conference in The Hague.
Vi måste hålla fast vid Kyoto-protokollet vid Haag-konferensen.
SV

AT {common gender} [abbreviation]

volume_up
1. "aftertouch", music

"athletically gifted" in Swedish

athletically gifted
Swedish
  • atletiskt begåvad
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"athletic gear" in Swedish

athletic gear
Swedish
  • atletisk växel
  • atletisk redskap
More chevron_right

"atmospheric gases" in Swedish

atmospheric gases
Swedish
  • atmosfäriska gaser
More chevron_right

Synonyms (English) for "at best":

at best