"at first" translation into Swedish

EN

"at first" in Swedish

SV

EN at first
volume_up
{noun}

at first
volume_up
till en början {comm. gen.}
That was the reason, in the first instance, for setting up the Agency.
Det var, till en början, anledningen till inrättandet av miljöbyrån.
Mr Santini, at first, I could not see what was happening at all.
Herr Santini, jag såg till en början inte alls vad som pågick där.
At first, I was not given adequate support on this issue by the nuclear regulators.
Till en början fick jag inte tillräckligt stöd i den här frågan från tillsynsmyndigheterna på kärnkraftsområdet.

Similar translations for "at first" in Swedish

at preposition
first noun
Swedish
first numeral

Context sentences for "at first" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first is to protect the financial interests of the Community and its members.
Det första är att skydda gemenskapens och medlemsländernas ekonomiska intressen.
EnglishBut we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
Detta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
EnglishI am the first to denounce the way in which human rights are threatened in Cuba.
Jag är den första att fördöma det sätt som mänskliga rättigheter hotas på Kuba.
EnglishIn fact, this should be the first condition for any kind of dialogue with Cuba.
Det bör i själva verket vara det första villkoret för all slags dialog med Kuba.
EnglishThat was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
Det var den första invigningen av ett Europahus i en av de nya medlemsstaterna.
EnglishMoreover, first-generation biofuels serve as a bridge to the second generation.
Dessutom banar första generationens biobränslen väg för den andra generationens.
EnglishThe Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Principen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
EnglishThe first issue is that of religious minorities, the second is that of prisoners.
Den första frågan rör de religiösa minoriteterna, den andra fångarnas situation.
EnglishMadam President, the US experienced its first serious terrorist attack on 9/ 11.
Förenta staterna upplevde sin första allvarliga terroristattack den 11 september.
EnglishIt is in this Bosnia that local elections have now been held for the first time.
Det är i detta Bosnien som det nu för första gången har förrättats kommunala val.
EnglishIn its first reading, the debate focused on the question of the repairs clause.
Vid första behandlingen var debatten inriktad på frågan om skadeståndsklausulen.
EnglishThis agreement is to be seen, therefore, as a very important first step forward.
Denna överenskommelse måste därför ses som ett mycket viktigt första steg framåt.
EnglishIt is true that this second pillar is still a little less solid than the first.
Det är visserligen riktigt att den andra pelaren är litet tunnare än den första.
EnglishOn the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
På första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
EnglishAs a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
Betänkandet fungerar mycket bra som ett första steg för att lösa detta problem.
EnglishFirst of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
För det första har möjligheterna att räkna en flygplats som närflygplats utökats.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
I ändringsförslagen 10, 20, 21 och 41, kan första meningen godtas fullständigt.
EnglishFor the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
För första gången är inte informationspolitiken fast för ankrad i riktlinjerna.