EN to attest
volume_up
[attested|attested] {verb}

1. general

Having scrutinised its operations, we can attest that the EBRD performs well in fulfilling its current mandate.
Efter att ha granskat dess verksamhet kan vi intyga att EBRD har fullgjort sitt nuvarande mandat på ett bra sätt.
I have nothing against private insurance companies, as Mr Karas can attest, but the government should be able to put sufficient conditions in place.
Jag har inget emot privata försäkringsbolag, vilket Othmar Karas kan intyga, men regeringen måste skapa tillräckliga förutsättningar för detta.
However, general and business aviation contributes significantly to economic growth, especially at a regional level as we in north-east England can attest.
Allmän- och affärsflyget bidrar dock påtagligt till ekonomisk tillväxt, särskilt på regional nivå som vi i nordöstra England kan intyga.
Although the Court attests the reliability of the commitment appropriations and of the administrative expenditure, it does not do this in respect of the other items of expenditure.
Detta visar tydligt de nya prioriteringar som kommissionen och medlemsstaterna måste göra för att förbättra den finansiella förvaltningen.
to attest (also: to witness)
   I can attest to all the positive things that have been said about Tunisia, a country where I worked as a medical doctor during the term of President Bourguiba.
   – Jag kan vittna om alla positiva saker som har sagts om Tunisien, ett land där jag arbetade som läkare under President Bourguibas tid vid makten.
to attest
to attest
to attest
to attest (also: to certify)
to attest (also: to vow)

2. military

to attest (also: to enlist)

3. linguistics

4. business

to attest (also: to authenticate, to confirm)
We should not be attesting to the safety of nuclear power plants: we have to investigate what exactly the risks are and not give people a false sense of security.
Vi borde inte bestyrka kärnkraftverkens säkerhet. Vi måste i stället utreda exakt vilka risker som finns och inte ge människor en falsk trygghetskänsla.
to attest (also: to certify, to testify)

Context sentences for "to attest" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPetitions to the European Parliament and two fact-finding missions attest to this fact.
Detta faktum bekräftas av framställningar till Europaparlamentet och av två undersökningsgrupper.
EnglishAs Mrs Laperrouze will attest on the water issue, the Council is getting increasingly difficult to negotiate with.
Anne Laperrouze kan bekräfta att i vattenfrågan blir rådet svårare och svårare att förhandla med.
EnglishMany items in the report attest to this.
Ett stort antal uttryck i betänkandet vittnar om det.
EnglishIn fact, as the Council Conclusions attest, much more was decided on the issues of security of energy supply and climate impact.
Precis som framgår av rådets slutsatser beslutades betydligt mer i frågorna om säker energitillförsel och klimatpåverkan.
EnglishThis resolution, the analysis of the situation and the suggested direction attest to how right anyone who opposed Kosovo's secession was.
Resolutionen, bedömningen av situationen och den föreslagna riktningen visar att det var riktigt att motsätta sig Kosovos utbrytning.
EnglishI have been visiting Bosnia for several years and I can personally attest to the transformation which has come over the country during that period.
I denna översyn kommer man att göra en bedömning av operationens varaktighet såväl som av dess omfattning och sammansättning.
EnglishI have been visiting Bosnia for several years and I can personally attest to the transformation which has come over the country during that period.
Jag har besökt Bosnien under många år, och jag kan personligen bekräfta den förvandling som har skett i landet under denna period.
EnglishMore and more journalists and human rights organizations attest to the fact that violence also occurs by armed gangs associated with the army.
Allt fler journalister, allt fler människorättsorganisationer vittnar om det faktum att våldet även kommer från beväpnade gäng inom och runt armén.
EnglishWe could only applaud all these acts of good will, were it not for the fact that they again attest to this typically European malady Kurieren am Symptom.
Vi kan bara applådera alla dessa handlingar som visar på god vilja, om det inte vore för att de återigen bekräftar den typiska europeiska sjukdomen Kurieren am Symptom [bota symtomet].
EnglishI nevertheless congratulate the rapporteur on drawing it up and I await concrete proposals from the Commission that attest to a mature policy for the commercial sector.
Jag lyckönskar förresten föredraganden till utarbetandet av denna och jag väntar på konkreta förslag från kommissionen som vittnar om en väl genomtänkt politik för handelssektorn.