EN attribute
volume_up
{noun}

1. general

attribute (also: capacity, property, quality, trait)
volume_up
egenskap {comm. gen.}
If the European Union wishes to give itself that supreme attribute of statehood, it should have the decency to ask its peoples' permission first in referendums.
Om EU vill ge sig självt denna för en självständig stat utmärkande egenskap bör man i anständighetens namn först be om medborgarnas godkännande i folkomröstningar.
And when we are at a position where we can pass it on to the next generation, and we can adopt the attributes we want, we will have converted old-style evolution into neo-evolution.
Och när det är möjligt för oss att föra egenskaperna vidare till nästa generation, och vi kan skaffa oss de egenskaper vi vill, har vi förvandlat gammaldags evolution till neo-evolution.
attribute
By default, many blogging sites (such as Blogger) automatically add this attribute to any posted comments.
Blogger) lägger automatiskt till detta attribut för inlägg och kommentarer.
In this area you can assign additional attributes to the selected font.
I det här området kan Du tilldela det valda teckensnittet ytterligare attribut.
When you click this icon, objects are filled with attributes when they are dragged open.
Om du klickar på den här ikonen fylls objekt med attribut när du ritar upp dem.
This has been a great attribute right the way through.
Detta har varit ett viktigt kännetecken hela vägen.
So we cannot protest if Liberia or Panama, for instance, make use of this attribute of their sovereignty.
Man kan således inte vända sig emot det faktum att exempelvis Liberia eller Panama använder sig av detta kännetecken för sin suveränitet.
(EL) Madam President, one of the most important attributes of the European Union is the importance that it ascribes to social policy and fundamental rights.
Ett av Europeiska unionens viktigaste kännetecken är den vikt som den fäster vid socialpolitik och grundläggande rättigheter.
attribute (also: affiliation)
volume_up
tillhörighet {comm. gen.}
Madam President, the right to determine who may cross your borders and settle on your territory is a defining attribute of statehood.
Rätten att avgöra vem som får resa in över en gräns och etablera sig på ett territorium är ett utmärkande drag hos självständiga stater.

2. grammar

attribute (also: modifier)
volume_up
bestämning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "attribute":

attribute

Context sentences for "attribute" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn unopened document can also be read-only without this attribute being applied.
Ett oöppnat dokument kan vara skrivskyddat utan att ha attributet " skrivskyddad ".
EnglishHere, you can search for the Indent attribute (from left, from right, first line).
Här söker du efter attributet Indrag (Från vänster, Från höger, Första raden).
EnglishHere, you can search for the Underlined attribute (single, double, or dotted).
Här söker du efter attributet Understruken (enkelt, dubbelt eller punkterat).
EnglishHere, you can search for the Alignment attribute (left, right, centered, justified).
Här söker du efter attributet Justering (Vänster, Höger, Centrerat, Marginaljustering).
EnglishHere, you can search for the Individual Words attribute (for underlined or strikethrough).
Här söker du efter attributet Ordvis (när det är understruket eller genomstruket).
EnglishSelect the color to replace the transparent attribute in this list.
I den här listrutan väljer Du den färg som ska användas istället för transparens.
EnglishIn the graphics mode list box, choose a view attribute for the selected graphic object.
I listrutan Grafikläge väljer du ett visningsattribut för det markerade grafikobjektet.
EnglishI cannot deny that I attribute that to the date on which it was held.
Jag kan inte förneka att jag tillskriver detta det datum då toppmötet hölls.
EnglishHere, you can search for the Strikethrough attribute (single or double).
Här söker du efter attributet Genomstruken (enkelt eller dubbelt).
EnglishThe selected language is assigned to the word as a direct font attribute.
Det valda språket tilldelas ordet som ett direkt teckenattribut.
EnglishTherefore you will remove the attribute selectively for those cells where the user may make changes.
Du upphäver alltså attributet för de celler där användaren får lov att göra ändringar.
EnglishI would therefore ask for your understanding with regard to the amount we attribute.
Därför ber jag er om förståelse för den summa vi avsätter.
English" a " refers to the placeholder in your formula which you would like to assign to the respective attribute.
Med den här ikonen infogar du en platshållare med en accent åt vänster (grav).
EnglishThe rapporteur, for example, proposes the following: 'The Charter does not attribute competence to the Union.
Föredraganden föreslår exempelvis följande: ?Stadgan ger inte EU några befogenheter.
EnglishThe rapporteur, for example, proposes the following: 'The Charter does not attribute competence to the Union.
Föredraganden föreslår exempelvis följande:? Stadgan ger inte EU några befogenheter.
EnglishHere, you can search for the Font attribute (name of the font).
Här söker du efter attributet Teckensnitt (teckensnittets namn).
EnglishHere, you can search for the Language attribute (for spelling).
Här söker du efter attributet Språk (för rättstavningskontroll).
English(Laughter) And another attribute of the trickster is smart luck.
(skratt) Och en annan kvalitet hos lurendrejaren är smart tur.
EnglishHere, you can search for the Italic or the Bold and Italic attribute.
Här söker du efter attributet Kursiv eller Fet Kursiv.
EnglishThis is where you search for the attribute Vertical text allignment.
Här söker du efter attributet Vertikal textjustering.