"available" translation into Swedish

EN

"available" in Swedish

EN

available {adjective}

volume_up
1. general
The latter is available exclusively for the funding of local development projects.
Den senare är endast tillgänglig för finansiering av lokala utvecklingsprojekt.
There are no statistics available, but there is no evidence of cannibalism.
Det finns ingen statistik tillgänglig men det finns inga tecken på kannibalism.
It is available on the website of the Directorate-General for Energy and Transport.
Den finns tillgänglig på generaldirektoratet för energi och transports webbplats.
available (also: existent, incumbent)
It is made up of any available current title and chapter heading.
Den hämtas från eventuellt befintlig titel och från kapitelöverskriften.
How can the technology, which is already available, be combined with the money, which is also available?
Hur kan den befintliga tekniken förknippas med de befintliga pengaresurserna?
 Vem har beställt befintliga studier?
It is not an list, available for selective political shopping, but one balanced menu.
Det är ingen -lista som är användbar för selektivt politiskt handlande, utan en välbalanserad meny.
This very useful publication should be made widely available.
Denna mycket användbara skrift bör göras tillgänglig för allmänheten.
The data that has been made available is very useful for Parliament too.
Även för detta parlament är de framtagna uppgifterna mycket användbara.
The major problem we face in this area, however, is the lack of suitably qualified and available personnel in the Member States.
Vårt största problem på det här området är emellertid bristen på lämpligt kvalificerad och ledig personal i medlemsstaterna.
Shows the free space available in megabytes.
Här anges det lediga minnesutrymmet (i megabyte).
I was told recently that in the United Kingdom there are some 40 000 fewer places available in care homes today than ten years ago.
Jag hörde nyligen att det i Förenade kungariket finns omkring 40 000 färre lediga vårdhemsplatser i dag än för tio år sedan.
available (also: single)
Certainly the President is available in all important and necessary cases, otherwise, and quite rightly, the level of debate they say, will drop.
Naturligtvis är ordföranden disponibel i alla de fall där detta är betydelsefullt och nödvändigt, för annars kommer man med all rätt att säga att debattnivån sjunker.
This is a complex subject and Mr Andria used all the means available to him to reach a compromise.
Frågan är komplex och Andria har använt alla till buds stående medel för att uppnå en kompromiss.
I have no doubt that she is using all the means available to her to try to combat this scourge.
Jag hyser inga tvivel om att hon använder sig av alla till buds stående medel för att bekämpa detta gissel.
I hope everyone will want to make their personal contribution and use all available means.
Jag hoppas att alla har för avsikt att ge sitt personliga bidrag genom att utnyttja alla till buds stående möjligheter.
2. "accessible, at one's disposal"
Productivity improvements should be demonstrated where financial aid is made available.
Produktivitetsförbättringar bör uppvisas då ekonomiskt stöd ställs till förfogande.
The Commission departments have made such information available.
Kommissionens enheter har också ställt sådan information till förfogande.
It will be made available in all languages to colleagues in the House.
Det kommer att stå till förfogande på alla språk för alla parlamentets ledamöter.
available

Synonyms (English) for "available":

available

Context sentences for "available" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
EnglishWe also ask how it intends to distribute the available budget in time and space.
Vi frågar också hur den tänker fördela den tillgängliga budgeten i tid och rum.
EnglishMr Alavanos, I am sorry that the text is not available in all language versions.
Herr Alavanos, jag ber om ursäkt för att texten inte finns i alla språkversioner.
EnglishVarious alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
Olika alternativ till DCM-baserade färgborttagningsmedel finns redan på marknaden.
English* Directionality controls are only available in the Arabic and Hebrew interfaces.
* Riktningskontrollerna finns endast i gränssnitten för arabiska och hebreiska.
EnglishAs we make SSL available, SSL search will be the default when you are signed in.
När vi gör SSL tillgängligt blir det standardinställningen när du är inloggad.
EnglishThat is why I am very much in favour of the best available technology being used.
Därför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
EnglishSavers deserve transparent information, which is easy to understand and available.
Spararna förtjänar tydlig information som är lätt att förstå och lättillgänglig.
EnglishFinland has suspended the use of this vaccine until more information is available.
Finland har avbrutit all användning av detta vaccin i väntan på mer information.
EnglishIn the last few years, however, new inactivated vaccines have become available.
Under de senaste åren har dock nya, inaktiverade, vacciner blivit tillgängliga.
EnglishThe railways, by contrast, still have great potential available for us to exploit.
Järnvägarna däremot har fortfarande stor potential som väntar på att utnyttjas.
EnglishThe COREPER I documents that you mentioned, for example, are available online.
De Coreper I-handlingar som ni nämnde finns till exempel tillgängliga på nätet.
EnglishMr Katiforis also refers to the need to have the Commission's documents available.
Katiforis pekar även på behovet av att ha tillgång till kommissionens handlingar.
EnglishIt's generally available as a setting in your blogging software, such as Blogger.
Funktionen finns vanligen som en inställning i bloggprogramvaran, t.ex. i Blogger.
EnglishI am aware that my answers are necessarily incomplete given the time available.
Jag är medveten om att mina svar är ofullständiga, med tanke på den utsatta tiden.
EnglishThe second is that the amount available from these funds is not always sufficient.
Den andra är att de summor som kan delas ut från dessa fonder inte alltid räcker.
EnglishNo compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).
Ingen kompensation ges för över 100 000 underskrifter (0,005 euro per underskrift).
EnglishThis concerns sterilized whole milk which is only available in glass bottles.
Det rör sig om steriliserad helmjölk som bara kan tillhandahållas i glasflaskor.
EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Vi måste öka de medel som anslås till dessa strukturer till stöd för mikrokrediter.
EnglishCurrently, only 5% of Europe's cultural heritage is available in digitised form.
För närvarande är endast 5 procent av Europas kulturarv tillgängligt i digital form.