"axiom" translation into Swedish

EN

"axiom" in Swedish

SV
SV

"axiom" in English

EN

EN axiom
volume_up
{noun}

axiom
This is the fundamental axiom which each party to the conflict must hold equally important, if there is ever to be true peace in that region.
Detta är det grundläggande axiom som varje part i konflikten måste betrakta som lika viktigt om sann fred någonsin ska kunna uppnås i detta område.
So next, the scientific method -- an axiom of physics, of all science -- says you cannot prove a hypothesis through observation, you can only disprove it.
Vidare säger den vetenskapliga metoden -- ett av fysikens axiom, ett av all vetenskaps axiom -- att du inte kan bevisa en hypotes via observation. ~~~ Du kan endast motbevisa den.
This axiom has been repeatedly defined by the Court of Justice and could be summed up in the idea that any national decision which is contrary to Community law is inapplicable.
Detta axiom har av domstolen definierats vid flera tillfällen och skulle kunna sammanfattas i idén att alla nationella föreskrifter som strider mot gemenskapsrätten är ogiltiga.

Synonyms (English) for "axiom":

axiom
English

Synonyms (Swedish) for "axiom":

axiom

Context sentences for "axiom" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is therefore a need to reaffirm the axiom that we are in a market economy, not a market society.
Vi måste därför på nytt erinra om att vi befinner oss i en marknadsekonomi, inte ett marknadssamhälle.
EnglishThat is why, as rapporteur, I wanted the fundamental axiom of this report to be the moral and legal responsibility of Europe towards the Iraqi people.
Som föredragande ville jag därför att betänkandets grundaxiom skulle vara Europas moraliska och rättsliga ansvar gentemot det irakiska folket.