EN to back up
volume_up
{verb}

1. general

to back up (also: to advocate, to aid, to back, to base)
When are you going to back up the notion of European solidarity with deeds?
När kommer ni att stödja en europeisk solidaritet i ord och gärning?
I would also like to back up what Mr Mayer said about the legal base.
Jag vill också stödja det som Mayer sade om den rättsliga grunden.
Everyone believes that they have good arguments to back up their opinions and I respect that.
Alla anser att de har goda argument för att stödja sina åsikter, och det respekterar jag.
Europe must back up its ambitions with Budget resources, giving priority to future expenditure.
EU måste backa upp sina ambitioner med budgetresurser, och prioritera kommande utgifter.
I want to back up the three things I have just said.
Jag vill backa upp tre saker jag just har sagt.
Jag borde backa lite.
to back up (also: to back, to substantiate)
Commissioner, I am very well aware that you can back up words with figures and actions.
Jag är väl medveten om att ni kan underbygga era ord med siffror och åtgärder.
In addition, with the Commission’s approval, he would be able to use Community funds to back up his policy.
Med kommissionens godkännande skulle ministern även kunna använda gemenskapsmedel för att underbygga sin politik.
I can back up what I have just said with a few figures provided by Europol and the Drugs Monitoring Centre in Lisbon.
Jag vill underbygga det jag just sagt med några siffror som vi fått av Europol och av Europeiska övervakningscentrumet för narkotika och narkotikamissbruk i Lissabon.
to back up (also: to back)
Europe must back up its ambitions with Budget resources, giving priority to future expenditure.
EU måste backa upp sina ambitioner med budgetresurser, och prioritera kommande utgifter.
I want to back up the three things I have just said.
Jag vill backa upp tre saker jag just har sagt.
We can assist, help and back up the national strategies, and that is how it has been planned up until now.
Vi kan bistå, hjälpa till och backa upp de nationella strategierna, och det är så som planeringen hittills har sett ut.
to back up (also: to favor, to forward, to foster, to further)
to back up (also: to accumulate)
to back up
to back up (also: to flood, to overflow, to swim)
to back up

2. IT

göra en säkerhetskopia

Context sentences for "to back up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
De är vana att avfärda våra ord, eftersom vi aldrig stöder dem med handling.
EnglishThose who have any dealings with it will, I think, be able to back me up on that.
Jag tror att de som har kommit i kontakt med oss kan ställa sig bakom det jag säger.
EnglishThe G8 summit did not give the idea of a Europe able to back up its decisions.
G8 gav inte intryck av ett kraftfullt Europa som skulle kunna påverka några beslut.
EnglishI would like to back up Mrs Schierhuber in what she said about the sugar market regime.
Jag instämmer i det som Agnes Schierhuber sade om systemet för sockermarknaden.
EnglishAnd so those coals that kept falling off the edge, we kept having to put them back up.
Så de där kolen som hela tiden ramlade över kanten, fick vi lägga tillbaka.
EnglishDoes the Commission think that a mechanical back-up system should be required?
Anser kommissionen att en fysisk reservstyrning måste bli obligatorisk?
EnglishMr President, I am amazed and saddened that this matter should be back up for discussion.
Herr talman! Jag är förvånad och besviken över att denna fråga återigen kommer upp.
EnglishSo I'll be back to pick them up around five, if that's OK with you.
Så jag kommer tillbaks för att hämta dem runt fem, om det är OK för er. ~~~ Va?
EnglishOtherwise we shall go on mouthing empty phrases with nothing to back them up.
Annars kommer vi att fortsätta att deklamera tomma ord utan att ha någonting som stöder dem.
EnglishFurthermore, the products will end up back on the market in the European Union anyway.
Dessutom kommer produkterna ändå ut på marknaden i Europeiska unionen.
EnglishI know there are technology agreements, but there is very little money to back them up.
Jag vet att det finns tekniska avtal, men det finns väldigt lite pengar till stöd för dem.
EnglishAt the moment we have no evidence to back up what has been claimed in the German press.
För närvarande har vi inga bevis som styrker påståendena i tysk press.
EnglishYou can speak your mind, but you also have to back up your words by action.
Man får säga vad man tycker, men man måste också göra det man säger.
EnglishThere will also be a need for a number of other back-up measures.
Det kommer också att vara nödvändigt att det finns ytterligare några stödåtgärder.
EnglishMr Rovsing's report provides a critical and enriching back-up to the approach of the Commission.
Rovsings betänkande ger ett kritiskt och berikande stöd till kommissionens åtgärd.
EnglishHe's just about to reach the E, and he says, "Oops, better go back up and do it again."
Han skall just nå E:et, men han säger: "Oops, bäst att gå tillbaka upp och börja om på nytt."
EnglishAnd the balloon hit the sea and went shooting back up to 10,000 feet without me.
Då hoppade jag. en träffade ballongen vattenytan och flög tre kilometer upp i luften igen, utan mig.
EnglishYou don't become a rich man without making enemies...... so we back up his mind religiously.
Man blir inte rik utan att få fiender så vi sparar ständigt hans minne.
EnglishThe decisions taken in Amsterdam on the stability and growth pact back us up on that.
Besluten som fattades i Amsterdam i fråga om stabilitets- och tillväxtpakten ger oss rätt i det.
EnglishI am absolutely convinced of this, and examples in a number of Member States back me up.
Jag är helt och fullt övertygad om det och jag stöder mig på exempel från flera medlemsstater.