"bacterial" translation into Swedish

EN

"bacterial" in Swedish

EN

bacterial {adjective}

volume_up
bacterial
Det är esperanto för bakterier.
For example, the quality and yield of crops can be improved by developing varieties resistant to bacterial, viral and fungal diseases.
Man kan exempelvis förbättra växters kvalitet och skördeutfall genom att utveckla sorter som är resistenta mot bakterie-, virus- och svampsjukdomar.
This resistance can in turn be passed on to bacteria that cause diseases in humans and animals, making it more difficult to control bacterial infections.
Denna okänslighet kan i sin tur överföras till bakterier som orsakar sjukdomar hos människor och djur, vilket gör det svårare att kontrollera bakterieinfektioner.
bacterial

Context sentences for "bacterial" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know you think of yourself as human beings, but I think of you as 90 or 99 percent bacterial.
Jag vet att ni ser er själv som människor, men jag ser er som 90 till 99 procent bakteriella.
EnglishThey either pop the bacterial membrane, they make the bacterium so it can't replicate its DNA.
Antingen spränger de bakteriens cellmembran eller gör så att bakterien inte kan reproducera sitt DNA.
EnglishI share his concerns at the level of antibiotic resistance being found in bacterial infections of livestock.
Jag delar hans oro för den höga antimikrobiella resistensen hos bakteriella infektioner hos boskap.
EnglishSo, 10 times more bacterial cells than human cells on a human being.
Men så klart - det är DNA:t som räknas.
English  Bacterial infections (Link to Karl-Eric Magnusson’s site)
Forskningscentrum för diarrésjukdomar
EnglishWell it turns out you have 100 times more bacterial genes playing a role in you or on you all of your life.
Men det visar sig att du har ungefär 100 gånger fler bakteriella gener som spelar en roll i eller på dig under hela ditt liv.
EnglishThis is now supposed to be my bacterial cell.
Det här ska nu föreställa min bakteriecell.
EnglishYou don't have to heat them up as hot as you would something you do pressure canning because bacterial spores can't grow in the acid.
Man behöver inte värma upp dem lika hett som man gör med tryckkokning, därför att bakteriesporer inte växer i syran.
EnglishMr President, we now know that antibiotics are our most important medicine and often the only means of curing bacterial diseases.
Herr ordförande! Vi vet ju att antibiotika är vår viktigaste medicin och ofta den enda för att bota bakteriella sjukdomar.
EnglishThis is the bacterial Esperanto.
EnglishAntibiotics are naturally occurring metabolic products of fungi or bacteria that are used to counter bacterial infections.
Antibiotika är naturligt förekommande metaboliska produkter av svampar eller bakterier som används för att motverka bakterieinfektioner.
EnglishIf a serious bacterial epidemic were to occur tomorrow, we would perhaps no longer have the means to combat the disease and the risks it represents.
Om det i morgon skulle dyka upp en stor bakterieepidemi skulle vi kanske inte längre ha något vapen mot detta och de risker den medför.
EnglishThis resistance can in turn be passed on to bacteria that cause diseases in humans and animals, making it more difficult to control bacterial infections.
Denna okänslighet kan i sin tur överföras till bakterier som orsakar sjukdomar hos människor och djur, vilket gör det svårare att kontrollera bakterieinfektioner.
EnglishUnlike bacterial or some other form of organic or biological contamination of the food chain, we have here a finite quantity of substance that could easily be eliminated.
Till skillnad från bakterier eller andra former av organisk eller biologisk nedsmittning av näringskedjan har vi här en begränsad kvantitet av ämnen som lätt kan elimineras.
EnglishThe first reason has in principle been touched upon by all of the speakers here, namely that the excessive use of antibiotics can result in the development of resistant bacterial strains.
Det första skälet har berörts av i princip alla talare här, nämligen att om man använder antibiotika för mycket, så kan resistenta bakteriestammar utvecklas.