"bad governance" translation into Swedish

EN

"bad governance" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad governance" in context.

Context sentences for "bad governance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd before you preach any more sermons, start addressing your own bad governance here.
Och börja med att ta itu med ert eget dåliga styre innan ni ger några fler predikningar.
EnglishAmong the structural causes of poverty is always bad governance.
Bland de strukturella orsakerna till fattigdom finns alltid dålig samhällsstyrning.
EnglishIts wealth is consumed by corruption, and bad governance does the rest.
Rikedomarna äts upp av korruptionen och dåligt styre gör resten.
EnglishBasic elements are market protection, bad governance and war.
Avgörande faktorer är marknadsavskärmning, dålig ledning och krig.
EnglishThere should be no budgetary support for those countries that do not qualify on account of bad governance.
Inget budgetstöd bör ges till de länder som inte är kvalificerade på grund av dåliga styrelseformer.
EnglishLet us really tackle the real source of the problems in these countries - bad governance, and protectionism in the EU.
Låt oss ta itu med den verkliga orsaken till problemen i dessa länder - dåligt styre och protektionism i EU.
EnglishThese include the unjust distribution of welfare, religious and ethnic contrasts, a lack of democracy and bad governance.
Orättvis fördelning av välfärden, religiösa och etniska motsättningar, brist på demokrati, dålig styrning.
EnglishLed by yourself, your compatriots demanded fair elections and an end to the corruption and bad governance that was ruining your country.
Era landsmän krävde under er ledning ett rättvist val och ett slut på den korruption och det dåliga styre som härskade i ert land.
EnglishA large part of the population of 52 million is in anguish and poverty, which is the result of bad political and economic governance.
En stor del av befolkningen på 52 miljoner lider svåra kval och lever i fattigdom, vilket beror på dåligt politiskt och ekonomiskt styre.
EnglishApproval would be an act of bad governance, certainly because we have no idea whatsoever what the outcome of the vote could be.
Det skulle vara verkligen dålig förvaltning att godkänna det, eftersom vi inte har någon som helst aning om vad resultatet av omröstningen skulle bli.
EnglishIt is true that non-state actors can suffer from the same problems of bad governance for which we sometimes criticise governments of developing countries.
Det är sant att icke-statliga aktörer kan drabbas av samma problem med vanstyre som vi ibland kritiserar utvecklingsländernas regeringar för.
EnglishI must say that we are also extremely concerned with the so-called bad governance which has been noted by some of our embassies and delegations in Kenya.
Jag måste säga att vi är ytterst oroade över det så kallade dåliga styre som har kunnat noteras av en del av våra ambassader och delegationer i Kenya.
EnglishBut one thing is certain: the battle against corruption, embezzlement and bad governance must be fiercely fought, both in Europe and in the developing countries.
En sak är emellertid säker, nämligen att kampen mot korruption, förskingring och dåligt styresätt måste vara lika omfattande i Europa som i utvecklingsländerna.
EnglishFinally, in many countries, corruption and bad governance prevent a large share of the money that is spent on health care from ending up with the poorest of the poor.
Till sist hindrar korruption och dåliga styrelseformer i många länder att en stor del av de pengar som satsas på hälso- och sjukvård hamnar hos de allra fattigaste.
EnglishCorruption - for which the leaders of developing countries are as responsible as those who profit from bad governance - only partly explains the failure in this area.
Korruptionen - som industriländernas ledare är ansvariga för, eftersom det är de som tjänar på det dåliga styret - kan endast delvis förklara misslyckandet på det här området.
EnglishIn our view, a clear distinction should be drawn between aid to stable countries and aid to countries that are unstable socially and economically due to bad governance, corruption and mismanagement.
Därför anser vi att det är för tidigt att inleda större infrastrukturarbeten i Afrika eller utbyte mellan vänorter och universitet i EU och Afrika.
EnglishHowever, I would have expected much more emphasis on the issue of narcotics - you mentioned it, Minister - and tougher words of warning on corruption and bad governance.
Jag hade emellertid förväntat mig en större betoning på narkotikafrågan, som ni nämnde herr minister, och tuffare varningsord när det gäller korruption och dåligt styrelseskick.
EnglishWhen disaster strikes -- the economy gets blown, people lose a job, floods, war, conflict, bad governance, all of those things -- there is nothing to fall back on.
När katastrofen slår till -- ekonomin tar ett slag, folk förlorar ett jobb, översvämningar, krig, konflikt, dålig styrning, alla av dessa saker -- det finns inget att falla tillbaka på.
EnglishIn particular, the summit failed to clearly denounce and clarify the most crucial overriding causes of hunger, which are bad governance and man-made disasters.
Vid toppmötet misslyckades man särskilt med att tydligt peka ut och klargöra de viktigaste dominerande orsakerna till hungersnöd, vilket är dåligt styre och människoframkallade katastrofer.

Other dictionary words

English
  • bad governance

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Arabic-English dictionary.