"bad habit" translation into Swedish

EN

"bad habit" in Swedish

EN bad habit
volume_up
{noun}

bad habit
volume_up
dålig vana {comm. gen.}
I think that this is a pity, and that it is a bad habit.
Jag tycker att det är synd, och det är en dålig vana.

Context sentences for "bad habit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe want an end to the bad habit of accepting solemn political commitments that cannot possibly be funded.
Vi vill få slut på den dåliga vanan att godta högtidliga politiska åtaganden som inte alls kan finansieras.
EnglishOnly this time, time has the bad habit of not stopping, and what appears impossible today suddenly becomes a reality tomorrow.
Den här gången har tiden haft den dåliga ovanan att inte stanna, och det som förefaller omöjligt i dag blir plötsligt verklighet i morgon.
EnglishThe number of victims of passive smoking is also tragically high - about 80 000 European citizens die every year owing to other people's bad habit.
Antalet offer för passiv rökning är också tragiskt högt - ca 80 000 EU-medborgare dör varje år på grund av andra personers last.
EnglishMy question is: have you ever considered giving some leadership and quitting the bad habit and encouraging your senators to follow suit?
Min fråga lyder som följer: har ni någonsin övervägt att visa ledarskap och ge upp den dåliga vanan och uppmuntra era senatorer att följa ert exempel?
EnglishFor this reason I would support any education or advertising initiatives that will dissuade young people from ever starting this bad habit.
Av det skälet skulle jag vilja stödja varje initiativ till utbildning och annonsering som kan avråda unga från att någonsin ta upp denna dåliga vana.
EnglishMr President, I am aware of the bad parliamentary habit of writing one's speeches in advance and then making them without listening to the rest of the debate.
Herr ordförande! Jag är medveten om den dåliga parlamentariska vanan att skriva sina tal på förhand och sedan hålla dem utan att lyssna på resten av debatten.
EnglishI feel it is a bad habit that, as we are seeing more and more, the Commission is being put on an equal position with EU Member States in international negotiations.
Jag anser att det är ett oskick att kommissionen - som vi i allt större utsträckning upplever det - blir jämställd med medlemsländerna i EU i internationella förhandlingssituationer.
English. - (FR) In Parliament we have the bad habit of producing own-initiative reports on trivial matters, and on matters that should really be dealt with by subsidiarity.
skriftlig. - (FR) I parlamentet har vi haft den dåliga vanan att utarbeta initiativbetänkanden i triviala frågor som egentligen bör behandlas genom subsidiaritetsprincipen.
EnglishI shall not comment on the content of the package itself, since I have the bad habit of judging texts once I am familiar with them and have examined and assessed all their details.
Jag ska inte yttra mig om innehållet i paketet eftersom jag har ovanan att döma texter som jag har blivit förtrogen med och har undersökt och bedömt in i minsta detalj.
EnglishThe bad habit of making political commitments without having the necessary financial resources must be broken because it undermines the planning and credibility of the whole European system.
Den dåliga vanan att göra politiska åtaganden utan att ha de nödvändiga ekonomiska resurserna måste brytas. Den undergräver planeringen av och trovärdigheten hos hela det europeiska systemet.