"bad habits" translation into Swedish

EN

"bad habits" in Swedish

EN bad habits
volume_up
{plural}

bad habits
Bad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
As Simone de Beauvoir said, we must not allow our executioners to give us bad habits.
Som Simone de Beauvoir sa, vi får inte låta våra bödlar ge oss dåliga vanor.
We had a two-way traffic of bad habits, many of them linked to health.
Vi fick en dubbelriktad trafik med dåliga vanor, många av dem hälsorelaterade.

Context sentences for "bad habits" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt present, they are merely prisoners of bad habits going back decades.
Just nu är de bara fångar under ovanor som går årtionden tillbaka.
EnglishBut to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
Att dra en suck av lättnad och återgå till de gamla vanorna skulle emellertid vara ett allvarligt fel.
EnglishYet that affair could be something that breaks the bad habits of a bad relationship between neighbours.
Men denna händelse skulle kunna vara den utlösande faktorn för att komma till rätta med de dåliga förbindelserna mellan granländerna.
EnglishThe traffic light system actually divides up foods into good and bad, but it would be sensible to speak of good and bad eating habits.
Trafikljussystemet delar i själva verket upp livsmedlen i bra och dåliga, men i stället bör man tala om goda och dåliga matvanor.
EnglishIn order to prevent such bad habits, I have tabled an alternative resolution, which 40 Members have signed to indicate their support.
För att förhindra sådana ovanor har jag lagt fram en alternativ resolution, som 40 ledamöter har undertecknat för att visa sitt stöd.
EnglishLong-term bad eating habits and a lack of sufficient exercise result in thousands of people in the European Union being faced with obesity every year.
Dåliga matvanor under lång tid och brist på tillräcklig motion gör att tusentals människor drabbas av fetma inom EU varje år.
EnglishAfter all, this is what you are doing more generally for all EU Member States which, it is widely recognised, have fallen into bad habits in relation to the Roma.
Det är trots allt vad den generellt gör med alla EU-medlemsstater som, vilket är allmänt erkänt, har ett dåligt förhållande till romer.
EnglishIn the UK, the appeal of convenience food is leading to the development of bad eating habits, which in turn cost our health service an annual GBP 6 billion.
I Storbritannien leder snabbmatens lockelse till utvecklandet av dåliga matvanor, vilket i sin tur kostar vår hälsovård 6 miljarder brittiska pund per år.
EnglishSmoking, obesity, diabetes, a sedentary lifestyle, bad eating habits, high blood pressure, stress, and unfavourable genetic factors are the most usual risks for being afflicted.
Rökning, övervikt, diabetes, stillasittande, dåliga kostvanor, högt blodtryck, stress och ogynnsamma arvsanlag är de vanligaste riskerna för att drabbas.