"bad image" translation into Swedish

EN

"bad image" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad image" in context.

Context sentences for "bad image" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven worse, it has been said that 'the presence of children gives Members a bad image'.
Man har till och med sagt att ”barnens närvaro ger ledamöterna en dålig image”.
EnglishBut, on the other hand, it can be argued this might be bad for the image.
Men å andra sidan kan det diskuteras om det inte är skadligt för din image.
EnglishThe European Union suffers from a bad image among many citizens.
Europeiska unionen har en dålig framtoning för många medborgare.
EnglishThe EU has a massive communications problem and a bad image.
EU har enorma kommunikationsproblem och dålig image.
EnglishWe resolutely oppose this as being ethically unacceptable and bad for the image of the sector.
Detta motsätter vi oss absolut. En sådan reglering är etiskt oacceptabel och förbättrar inte bilden av denna sektor.
EnglishApart from anything else, this under-execution of the Structural Funds is extremely bad for the image of the European Union among its citizens.
Detta underutnyttjande är framförallt oerhört dåligt för medborgarnas bild av EU.
EnglishI would like to emphatically lay the blame for Parliament's bad image with those who have always had a majority.
Ansvaret för parlamentets dåliga framtoning vill jag här med tydlighet lägga hos dem som alltid varit i majoritet.
EnglishI would like to emphatically lay the blame for Parliament' s bad image with those who have always had a majority.
Ansvaret för parlamentets dåliga framtoning vill jag här med tydlighet lägga hos dem som alltid varit i majoritet.
EnglishMoreover, I believe that it creates a very bad image democratically to keep the allocation of this role out of the democratic process.
Och om denna uppgift inte underställdes en demokratisk process, tror jag att det skulle bli förödande för demokratin.
EnglishApart from anything else, this under-execution of the Structural Funds is extremely bad for the image of the European Union among its citizens.
Just därför är strukturfonderna livsviktiga för att främja en äkta konvergens – de bidrar också till omfördelningen inom gemenskapsbudgeten.
EnglishI would find it helpful if the European Commission would clarify on this as soon as possible, as it is bad for the image Europe in my own country.
Jag har ställt en skriftlig fråga om detta, men om kommissionär Oreja skulle kunna säga något om detta skulle det kanske väcka ett hopp, även i Nederländerna.
EnglishMr President, the 1998 discharge procedure illustrates once again that the European Union' s bad image is not totally unfounded but is actually based on facts.
Herr talman! Ansvarsfriheten 1998 visar återigen tydligt att Europeiska unionens dåliga framtoning inte är helt gripen ur luften utan grundar sig på fakta.
EnglishI would find it helpful if the European Commission would clarify on this as soon as possible, as it is bad for the image Europe in my own country.
Det skulle vara till nytta för mig om Europeiska kommissionen så snabbt som möjligt skulle kunna klargöra detta, för detta är inte bra för Europas image i mitt eget land.
EnglishThe lack of transparency and efficiency, which have often been referred to here, also affect our work and give us a bad image in the eyes of the EU's citizens.
Bristen på öppenhet och effektivitet, vilket redan har nämnts flera gånger, drar även en skugga över vårt arbete och ger en dålig bild av oss i medborgarnas ögon.
EnglishWe therefore need to prevent even a small number giving the enlargement process or the internal market a bad image, because the internal market and enlargement are good things in themselves.
Jag har redan riktat mitt tack till Evelyne Gebhardt, och jag vill tacka båda två och naturligtvis också Malcolm Harbour och många andra.

Other dictionary words

English
  • bad image

In the Italian-English dictionary you will find more translations.