"baffled" translation into Swedish

EN

"baffled" in Swedish

EN baffled
volume_up
{past participle}

baffled

Context sentences for "baffled" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Det är en skenhelig handling gentemot väljarna, som står helt frågande inför den.
EnglishEven moving the implementation of the agreements to 2002 has baffled us.
Även flyttningen av tidpunkten för tillämpningen av avtalen till år 2002 gör oss förvånade.
EnglishHowever, I wish to stress that I am baffled by the insistence on the 'final disposal' of nuclear waste.
Jag vill dock betona att jag är förbryllad över kravet på ”slutförvaring” av kärnkraftsavfallet.
EnglishIn fact I am baffled and dismayed by his approach.
I själva verket är jag förbryllad och förfärad över hans agerande.
EnglishEvery request to mobilise this fund, however, leaves me even more baffled as to its fairness and effectiveness.
Men för varje begäran om att frigöra medel från fonden blir jag allt mer förbryllad över dess rättvisa och effektivitet.
EnglishThird, with respect to the use by existing Members of current schemes, I have to say that I am completely baffled.
För det tredje måste jag säga att jag är fullständigt förbryllad när det gäller det sätt som de nuvarande ledamöterna använder de befintliga systemen på.
EnglishI am most baffled as to what our optimism is actually based on and why the Commission has circulated two contradictory assessments.
Därför är det fullkomligt oförklarligt för mig vad vår optimism egentligen skall grundas på och varför kommissionen lägger fram två motsatta bedömningar.
EnglishI am baffled by the curious way in which Mrs Weisgerber submitted four retrospective amendments, and cannot understand the purpose behind her doing so.
Det märkliga sätt på vilket Anja Weisgerber lämnat in fyra ändringsförslag i efterhand förbryllar mig, och jag kan inte förstå vad hennes syfte är med detta.
EnglishI feel that the concerns of Cyprus and Spain are legitimate, but I am baffled by the apprehensions raised by the Romanian and Slovakian political elites.
Jag anser att Cyperns och Spaniens farhågor är berättigade, men jag är förbryllad över de farhågor som de rumänska och slovakiska politiska eliterna har gett uttryck för.
EnglishI am baffled for instance by the idea that the fight against gender discrimination would fall into the crisis management category, triggering the use of the rapid reaction facility.
Jag är till exempel förbryllad över idén att kampen mot könsdiskriminering skall hamna under rubriken krishantering och utlösa mekanismen för akuta ingripanden.
EnglishOn the other hand, it is quite clear to us that many governments within the European Union are still rather baffled and are wondering how best to pursue this objective, which we all share.
Å andra sidan har vi helt klart för oss att många regeringar inom Europeiska unionen fortfarande är villrådiga och undrar hur man bäst skall arbeta för detta mål, som vi alla är eniga om.