"to bank up" translation into Swedish

EN

"to bank up" in Swedish

EN to bank up
volume_up
{verb}

1. general

to bank up (also: to tower)

2. British English

to bank up (also: to graze, to tend, to watch, to bank)
to bank up (also: to nest, to pack, to crowd, to bank)
to bank up (also: to bank)
to bank up (also: to bank)

Context sentences for "to bank up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Central Bank has built up its credibility through consistent policies.
Europeiska centralbanken har byggt upp sin trovärdighet på en sammanhängande politik.
EnglishIt is estimated that it will take ten years for the investment bank to be wound up.
Man beräknar att det kommer att ta tio år innan investeringsbanken är färdigavvecklad.
EnglishThe Bank of Finland, for example, naturally has a group of bank delegates made up of Members of Parliament.
Självklart har Finlands bank exempelvis en sådan samling bankfullmäktige bestående av parlamentariker.
EnglishLast week the European Central Bank put up the interest rate.
EnglishMaybe, in fact most probably, the time has come for an Internet bank to be set up which does not charge any costs.
Kanske, nej jag skulle vilja säga givetvis, har det blivit tid för en Internetbank som inte tar ut några kostnader.
EnglishThe European Central Bank has bought up billions worth of government bonds issued by Portugal, Ireland and Greece.
Europeiska centralbanken har köpt upp flera miljarder euro i statsobligationer utfärdade av Portugal, Irland och Grekland.
EnglishA relaxation of the commercial criteria on which the Bank has operated up to now will inevitably result in the guarantee being called on.
En lättnad av det affärsmässiga kriterium som banken hittills har tillämpat kommer utan tvekan att leda till den garanti som efterlyses.
EnglishThe European Investment Bank has freed up a considerable amount of money, but much more is needed to get through this difficult time.
Europeiska investeringsbanken har frigjort en avsevärd summa pengar, men det krävs mycket mer för att vi ska kunna ta oss igenom denna svåra tid.
English The European Central Bank shall draw up and publish reports on the activities of the European System of Central Banks at least quarterly.2.
    Europeiska centralbanken skall minst varje kvartal upprätta och offentliggöra rapporter om Europeiska centralbankssystemets verksamhet.2.
EnglishHowever, so far, the Council, the Commission and the European Central Bank have come up with platitudes and have convinced themselves that everything is fine.
Men rådet, kommissionen och centralbanken har hittills bara kommit med politikerjargong och tillämpat självsuggestionsmetoden.
EnglishReliable statistics such as these are meant, among other things, to help the European Central Bank to draw up its quarterly financial accounts for the eurozone.
Denna information skall inbegripa alla typer av skulder, med andra ord inte bara alla lån, utan också underskottet i den offentliga sektorn.
EnglishReliable statistics such as these are meant, among other things, to help the European Central Bank to draw up its quarterly financial accounts for the eurozone.
Pålitlig statistik som denna är bl.a. tänkt att vara till hjälp för Europeiska centralbanken att upprätta kvartalsvisa konton för euroområdet.
EnglishIt is true that the statutes of the European Central Bank open up this possibility, but it is also true that it has no authority whatsoever.
Det är sant att denna möjlighet innefattas i Europeiska centralbankens stadgar, men det är även sant att den inte har någon befogenhet att utöva tillsyn över EIB.
English The annual accounts of the European Central Bank shall be drawn up by the Executive Board, in accordance with the principles established by the Governing Council.
    Europeiska centralbankens årsbokslut skall upprättas av direktionen i enlighet med de principer som anges av Europeiska centralbankens råd.
EnglishWhether or not we find an Executive Board for the bank made up of six men and women with practically supernatural abilities is the old sixty four thousand dollar question.
Om man hittar sex män och kvinnor med sådana här nästan övernaturliga gåvor till bankens direktion är en så kallad tiotusenkronorsfråga.
EnglishThe ECB, as a commercial bank, has bought up tens of billions of weak bonds and is now holding up the necessary restructuring of Greek debts.
ECB har, som en affärsbank, köpt upp svaga obligationer till ett värde av tiotals miljarder euro och förhalar nu den omstrukturering av den grekiska statsskulden som måste till.
EnglishClearly, the European Investment Bank must step up its work in these countries to assist them in fulfilling the conditions of membership as quickly as possible.
Det är självklart att Europeiska investeringsbanken skall intensifiera sitt arbete i dessa länder så att de så snart som möjligt kan uppfylla anslutningskriterierna.
EnglishIf the total amount of private loans in payments to the bank adds up to a two-figure percentage of GDP, then the citizens of those states will not be optimistic.
Om det totala beloppet av de privata lån som betalas till banken uppgår till en tvåsiffrig procentandel av BNP kommer medborgarna i dessa stater inte att vara optimistiska.
EnglishYet the policy of assisting governments by having the European Central Bank buy up their debts cannot go on for much longer, as it is reaching its limits.
Men att låta Europeiska centralbanken (ECB) hjälpa regeringar genom att köpa upp deras statsobligationer är inte en politik med framtiden för sig. Här har vi snart nått vägs ände.
EnglishI therefore think that the first thing that the Council must be asked to do is to be a little bit more discreet and to let the Commission and the European Central Bank come up with solutions.
Därför anser jag man i första hand måste be rådet vara lite återhållsamt och låta kommissionen och Europeiska centralbanken komma med lösningar.