"bare minimum" translation into Swedish

EN

"bare minimum" in Swedish

SV

EN bare minimum
volume_up
{noun}

bare minimum (also: minimum)
However, he is right to limit the grounds for exceptions to the bare minimum.
Men han har rätt när han begränsar skälen till undantag till ett strikt minimum.
REACH aims at reducing animal testing to a bare minimum.
Reach innehåller en målsättning att minska djurförsöken till ett absolut minimum.
We consider the Commission’s proposal to be the bare minimum.
Vi anser att kommissionens förslag bara är ett minimum.

Similar translations for "bare minimum" in Swedish

bare adjective
to bare verb
to bear verb
minimum noun
Swedish
minimum adjective

Context sentences for "bare minimum" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYet this is the bare minimum due to them, which we must call for on their behalf.
Detta är dock det minsta de har rätt till, och det måste vi kräva för deras räkning.
EnglishLet me add, however, that I personally regard that sum as a bare minimum.
Låt mig dock tillägga att jag personligen anser att denna summa är i minsta laget.
EnglishI regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i.e. working conditions.
Jag tycker att det är synd att vi inskränker oss till saker som kala arbetsförhållanden.
EnglishI regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
Jag tycker att det är synd att vi inskränker oss till saker som kala arbetsförhållanden.
EnglishRather, it is the bare minimum in terms of future social policies.
Den utgör i stället en bottennotering för framtidens socialpolitik i framtiden.
EnglishThat figure is crucial, and a bare minimum in light of what is at stake and what needs to be done.
Finansieringen ska även vara beroende av frågan huruvida nätets kontinuitet och kompatibilitet kan garanteras.
EnglishWe consider the Commission’ s proposal to be the bare minimum.
Vad är det för fel med förslaget till budgetplan?
EnglishThe Services Directive was, in itself, a very meagre compromise and less than the bare minimum needed to bring about a true internal market.
Tjänstedirektivet var i sig en mycket klen kompromiss och inte på långt när tillräckligt för att skapa en verklig inre marknad.
EnglishThat is the bare minimum.
EnglishGiven the issues at stake – among which I will simply mention the dangers of an epidemic that are threatening us – this demand is the bare minimum.
Med tanke på vad som står på spel – där jag bland annat vill nämna faran för den epidemi som hotar oss – är detta endast ett minimikrav.
EnglishIt also states that a doubling of the budget is the bare minimum if we truly intend to give substance to a European Research Area and pursue the objectives under the Lisbon strategy.
Jag vill fråga er om ni håller med om att Europeiska forskningsrådet skall finansieras genom ytterligare resurser.
EnglishThe Directive also sets out to reduce to the bare minimum the formalities which Union citizens and their families must complete in order to exercise their right of residence.
Dessutom förenklar direktivet de formaliteter som krävs för att EU-medborgare och deras familjemedlemmar ska kunna få uppehållstillstånd.
EnglishGiven the issues at stake – among which I will simply mention the dangers of an epidemic that are threatening us – this demand is the bare minimum.
Jag uppmanar mina kolleger att tänka på konsekvenserna av vår gemensamma resolution och anta den, trots den totala vändning som Europaparlamentets socialistgrupp gjorde i sista minuten.
EnglishIn Brammertz's opinion, rather than doing its utmost to arrest the suspects, the Serbian Government has, in fact, done no more than the bare minimum that is required of it.
Enligt Serge Brammertz' mening har den serbiska regeringen, i stället för att göra sitt yttersta för att arrestera de misstänkta, i själva verket enbart gjort minsta möjliga som krävs av den.