EN barely
volume_up
{adverb}

barely (also: hardly, scarcely, just, succinctly)
volume_up
knappt {adv.}
For instance, it contains barely any significant policy proposals.
Det innehåller till exempel knappt några betydelsefulla politiska förslag.
Twenty years is barely an anniversary, not quite the age of reason.
Tjugo år, det är knappt någon årsdag att fira, det är ännu inte någon förståndig ålder.
Such vehicles should not be within reach of young people barely 18 years of age.
Dessa fordon ska inte vara tillgängliga för unga människor som knappt fyllt arton år.
barely (also: just)
They represent barely 3% of resources.
De motsvarar nätt och jämt 3 procent av resurserna.
In fact, as a Muslim, I should remind you that the 15th century after the Hegira has barely begun.
Så mycket mer som jag, som muslim, måste erinra om att fjortonhundratalet efter Hégira nätt och jämt har inletts.
The resolution now enshrines a concept that barely conceals the potential gulf between our respective views on sustainability.
Resolutionen innehåller nu ett begrepp som nätt och jämt döljer den potentiella avgrunden mellan våra respektive åsikter om hållbarhet.
volume_up
enkelt {adv.}
The fact is that our dependence on Russian gas cannot be eliminated easily and even the Nabucco project will barely make a difference to this situation.
Faktum är att vi inte kan komma ur vårt beroende av rysk gas på något enkelt sätt.
barely
barely (also: just)
Such documents exist, but it is obscene to demand them of people who have died and barely escaped with their lives.
Sådana dokument finns, men det är motbjudande att kräva att de ska lämnas av personer som har dött eller med nöd och näppe undkommit med sina liv.

Context sentences for "barely" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEveryone knows that it is a barely-altered version of the European Constitution.
Alla vet att detta är en mycket lite förändrad version av den europeiska konstitutionen.
EnglishIt is still the case that the most severely disabled barely figure in the labour market.
Fortfarande är det så att de svårast handikappade knappast kommer ut på arbetsmarknaden.
EnglishHis Majesty was barely alive, but Zhao Gao doubted the Pill's veracity.
Hans Majestät var nära döden, men Zhao Gao tvivlade på pillrets verkan.
EnglishIn Germany they have a 75% chance of asylum, in Greece barely 2%.
I Tyskland har de 75 procent chans att få asyl, i Grekland bara 2 procent.
EnglishIt is therefore expenditure that has been secured by a sacrifice that barely costs us anything.
Det är alltså en utgift som innebär att vi avstår från något som inte kostar oss mycket.
EnglishWe are not therefore going to be subject to the criticism directed at us barely an hour ago.
Vi kommer därför inte att drabbas av den kritik som riktades mot oss för bara en timme sedan.
EnglishAs far as Hungary is concerned, we are well aware that it will affect barely 2 % of the workforce.
Utan den kommer EU aldrig att uppnå de mål för 2010 som slogs fast i Lissabonprocessen.
EnglishHowever, this has consequences because politicians and the public barely even notice this.
Detta får dock konsekvenser i och med att politiken och allmänheten knappast känner till detta.
EnglishCurrent allowances barely suffice to offset storage costs and interest.
Den nuvarande ersättningen räcker knappast för att kompensera kostnaderna för lagring och räntor.
EnglishThe Court estimate of substantive errors is barely changed from what it was last year.
Rättens uppskattning av betydande felaktigheter har knappast förändrats från vad den var förra året.
EnglishMad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
De har genomgått en jordbävning med anledning av galna ko-sjukan och de hade med knapp nöd återhämtat sig.
EnglishBecause of this, the report is so general and so diluted that it barely gives any direction.
Detta betänkande är därför så allmänt hållet och så utslätat att det knappast ger någon vägledning.
EnglishI barely need mention the fact that money must be spent transparently and for good reason.
Jag behöver bara nämna att pengar måste spenderas på ett sätt som medger insyn och på starka grunder.
EnglishFrom a European perspective, it is, however, barely acceptable.
Ur europeiskt perspektiv är det dock nätt och jämnt acceptabelt.
EnglishSome of them barely reach 35% of the Union average.
Några av dem når nätt och jämnt upp till 35 procent av unionens genomsnitt.
EnglishTime and again, breast cancer is operated on and treated in hospitals with barely any experience.
Om och om igen opererar och behandlar man bröstcancer på sjukhus med nästan ingen erfarenhet alls.
EnglishSun's barely up and Gerald's had more than he can handle.
Solen har precis gått upp, och Gerald har redan fått mer än han tål.
EnglishUnfortunately, networking has barely got under way in Europe.
Nätverksbildandet är i Europa fortfarande långtifrån fullbordat.
EnglishIn my country, the number of cases of assault is increasing, and barely 20 per cent of these cases are solved.
I mitt land ökar antalet fall av misshandel, varav endast drygt 20 procent klaras upp.
EnglishLast week’ s summit, however, was unfortunately barely visible.
Men förra veckans toppmöte märktes tyvärr nästan inte allt.