EN

bark {noun}

volume_up
1. general
Känner du igen hans skall?
But I always sleep very badly in Athens because it simply upsets me so much to hear these stray dogs barking.
Men jag sover alltid mycket dåligt i Aten, eftersom jag alltid blir vansinnigt ledsen av att höra dessa skällande, omkringströvande hundar.
bark (also: bang, clash, clout, crack)
bark
volume_up
bark {comm. gen.} (yttersta lagret på en trädstam)
Glenn Bark - Malm & Mineral
Jag ser... något med bark.
Forest residues such as stumps, bark and twigs are now proving of great benefit in a new test facility for the production of high-quality synthesis gas intended for transport fuels.
Skogsrester som stubbar, bark, toppar och kvistar gör nu stor nytta i en ny testanläggning för produktion av högkvalitativ syntesgas – tänkt för drivmedel.
bark (also: bang, crack, clap)
volume_up
knall {comm. gen.}
No longer do we hear the sound of bells or barking dogs. Products derived from local raw materials are disappearing too.
Vi hör inte längre ljudet av klockor eller skällande hundar Produkter från lokala råvaror försvinner också.
But I always sleep very badly in Athens because it simply upsets me so much to hear these stray dogs barking.
Men jag sover alltid mycket dåligt i Aten, eftersom jag alltid blir vansinnigt ledsen av att höra dessa skällande, omkringströvande hundar.
It works wonders for the USA while endless negotiations go on with only some barking and very little bite in this House and in Brussels.
Den uträttar underverk åt USA samtidigt som ändlösa överläggningar äger rum med bara en del skällande, och mycket lite bett, här i kammaren och i Bryssel.
2. nautical science
SV

bark {common gender}

volume_up
1. general
2. anatomy
Så Mats gör någonting här. ~~~ Troligtvis gör han så här med sin högerhand, för den vänstra sidan aktiveras på den primära motoriska barken.
So Motts is doing something here, and probably he is going like this with his right hand, because the left side is activated on the motor cortex.
3. "yttersta lagret på en trädstam"
Glenn Bark - Ores and Minerals
Uh, I spy... something with bark.
Skogsrester som stubbar, bark, toppar och kvistar gör nu stor nytta i en ny testanläggning för produktion av högkvalitativ syntesgas – tänkt för drivmedel.
Forest residues such as stumps, bark and twigs are now proving of great benefit in a new test facility for the production of high-quality synthesis gas intended for transport fuels.

Synonyms (English) for "bark":

bark
English

Context sentences for "bark" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
I ett annat kapitel så behöver du ta en bild av en barkbit och sen märka den.
EnglishTo postpone this vote one more time would be to bark up the wrong tree.
Att skjuta upp denna omröstning ytterligare en gång vore att slå in på ett villospår.
EnglishMr Durão Barroso, Quixote said "They bark, then we ride".
Herr Durão Barroso! Don Quijote sade: de skäller, ett tecken på att vi rycker framåt.
EnglishBut without the military capacity, without military credibility, we are like a dog whose bark is worse than its bite.
Men utan den militära kapaciteten och trovärdigheten lovar vi runt men håller tunt.
EnglishThis was the case of the dog that did not bark or rather the expert who did not venture an opinion.
Detta var fallet med hunden som inte skällde eller snarare med en expert som inte vågade ha en åsikt.
English      Mr President, this debate is proof that the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is all bark and no bite.
      Herr talman! Den här debatten är ett bevis på att icke-spridningsfördraget är tandlöst.
EnglishWe all know of them, but nevertheless -- the Arabs say, "The dogs may bark, but the caravan moves on."
Vi känner alla till dem, men likväl -- säger araberna "Hundarna kanske skäller, men karavanen fortsätter att röra på sig."
EnglishWe can make use of this Treaty to threaten people and bark at them, but there is no question of us being able to bite anyone who fails to comply with it.
Vi kan använda fördraget som ett hot, men vi kan absolut inte utöva tvång mot dem som inte följer det.
EnglishKhartoum knows that Europe is all bark and no bite and that is why today we are calling for new, strong, economic, legal and military measures.
Khartoum vet att EU inte är så farligt som det låter, och därför efterlyser vi i dag nya och kraftfulla ekonomiska, rättsliga och militära åtgärder.
EnglishWe can make use of this Treaty to threaten people and bark at them, but there is no question of us being able to bite anyone who fails to comply with it.
Om vi inte samarbetar med Förenta staterna och börjar föra en seriös dialog med våra amerikanska partner kommer en tvångspolitik att bli lika fruktlös oavsett om det gäller Korea eller Iran.