"barometer" translation into Swedish

EN

"barometer" in Swedish

SV

"barometer" in English

volume_up
barometer {comm. gen.}

EN barometer
volume_up
{noun}

barometer (also: glass)
volume_up
barometer {comm. gen.}
Energy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
Energifrågan är en barometer på EU: s och Rysslands politik och deras respektive ekonomier.
In any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
I vilket fall som helst kommer Kaliningrad att fungera som barometer för våra relationer.
Energy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
Energifrågan är en barometer på EU:s och Rysslands politik och deras respektive ekonomier.
barometer (also: clock, indicator, register, meter)
volume_up
mätare {comm. gen.}
It is a confidence that would spontaneously give a boost to growth, as well as to the birth rate, which is a good barometer of the state of our society.
Denna tillit skulle spontant ge ett uppsving för såväl tillväxten som födelsetalen, som är en bra mätare på tillståndet i vårt samhälle.
barometer

Context sentences for "barometer" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs the publication of a solidarity barometer appropriate and necessary?
Vore det lämpligt och nödvändigt att publicera en solidaritetsbarometer?
EnglishWe are thus opposed to a comparison of the employment barometer with the environmental section.
Vi är alltså emot att sysselsättningsbarometern jämförs med miljöavdelningen.
EnglishThe Euro-barometer, which we always ignore, tells us as much.
Eurobarometern, som vi alltid struntar i, talar åtminstone om så mycket för oss.
EnglishThe PSE Group pushed for the two-year phase-out for the barometer industry.
Den socialdemokratiska gruppen har pläderat för en tvåårig utfasningsperiod för barometerindustrin.
EnglishGiven this dilemma, there is no point in setting up an extensive employment barometer.
På grund av detta dilemma är det meningslöst att bygga upp en omfattande sysselsättningsbarometer.
EnglishLet us not react to the emotional part of this debate, but use science as our barometer.
Låt oss inte reagera på den känslosamma delen av denna debatt utan använda vetenskapen som vår ledstjärna.
EnglishBiodiversity should be viewed as the most reliable barometer of the state of the environment.
Den biologiska mångfalden bör betraktas som den mest tillförlitliga barometern för miljöns tillstånd.
EnglishIncomes are in fact the barometer of the viability of farms.
Inkomsterna är barometern för jordbrukens överlevnadsförmåga.
EnglishSo anybody who is talking about nanny-state Europe is totally misplaced when they are looking at the barometer issue.
Så den som anser att EU är en förmyndarstat har helt fel när det gäller barometerfrågan.
EnglishMr President, across Europe barometer manufacturing has been part of our heritage for many centuries.
(EN) Herr talman! Tillverkning av barometrar har varit en del av vårt europeiska arv i många århundraden.
EnglishIn the accident barometer measured against the gauge of shipwrecks the traditional mercury has been replaced by oil or residual acid.
Om standardhaveriet kan anses utgöra ett mått på katastroferna fylls det av olja och syraspill.
EnglishThus I strongly support Amendment 19 to exempt barometer manufacturers from the ambit of this directive.
Jag stöder således kraftfullt ändringsförslag 19 om att utesluta tillverkare av barometrar från räckvidden för detta direktiv.
EnglishAnd yet we stopped barometer production.
Och ändå stoppade vi produktionen av barometrar.
EnglishOverall, the proposal meets with widespread agreement across Parliament, apart from the single, well-known issue of the barometer controversy.
I sin helhet får förslaget stöd från hela parlamentet, förutom den enda, välkända frågan om barometrarna.
EnglishThis instrument therefore acts as a barometer for measuring the degree of participation of countries in the global community of values.
Detta instrument fungerar därför som en termometer för att mäta ländernas grad av deltagande i den globala värdegemenskapen.
EnglishUK barometer-making, like that in other Member States, is a traditional industry dating back several centuries.
Förenade kungarikets barometertillverkning är, precis som i andra medlemsstater, ett traditionellt hantverk som går flera århundraden tillbaka i tiden.
EnglishThe latest Euro-barometer data shows scepticism is rising, perhaps as a true reflection of this inability to negotiate.
Siffrorna från de senaste eurobarometrarna förutspår en ökad tveksamhet, som kanske är en trogen återspegling av denna bristande förmåga att förhandla.
EnglishHowever, it should be possible to safeguard traditional barometer-making by ensuring that proper safety warnings etc. are used.
Det bör emellertid vara möjligt att trygga den traditionella barometertillverkningen genom att se till att lämpliga säkerhetsvarningar osv. används.
EnglishIt is one thing to take into account our own interests and quite another for this to be the barometer for whether or not to impose sanctions.
Det är en sak att ta hänsyn till sina egna intressen och en helt annan om de är avgörande för om man ska tillämpa sanktioner eller inte.
EnglishHere we have brought a Euro-barometer in from the real world, the world of people who have direct experience of European problems on a daily basis.
Här har vi nu verkligen hämtat en Eurobarometer direkt ur livet. Det är människor som dagligen har att göra med Europaproblematiken.

Other dictionary words