"baroness" translation into Swedish

EN

"baroness" in Swedish

EN baroness
volume_up
{noun}

baroness
volume_up
baronessa {comm. gen.}
What we need - as Baroness Ludford rightly said - is the International Criminal Court, and common rules.
Som baronessa Sarah Ludford med rätta sa är Internationella brottmålsdomstolen och gemensamma regler det som vi behöver.
I have the impression, Baroness Ashton, that Europe is full of high-sounding talk, but it is shameful how small and inadequate its actions are.
Jag får intrycket, baronessa Ashton, att Europa är fullt av vackra fraser, samtidigt som det är skamligt att se hur små och otillräckliga dess åtgärder är.
baroness
volume_up
friherrinna {comm. gen.}

Context sentences for "baroness" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
(NL) Först och främst vill jag tacka Sarah Ludford för detta utmärkta betänkande.
EnglishIn this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.
Mot den bakgrunden är bidraget från Baroness Nicholson of Winterbourne avgörande.
EnglishBaroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
Catherine Ashton befinner sig i regionen, och Štefan Füles förslag är vettiga.
EnglishI share this personal commitment with the High Representative, Baroness Ashton.
Jag delar detta personliga åtagande med den höga representanten, Catherine Ashton.
English(FR) Mr President, I am not answering a question about Baroness Ashton's past.
(FR) Herr talman! Jag besvarar inte någon fråga om Catherine Ashtons förflutna.
EnglishBaroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
Det borde ha varit Catherine Ashtons uppgift att åstadkomma bättre samordning.
EnglishEven the Prime Minister was talking about Baroness 'Ashdown' as opposed to Ashton.
Till och med premiärministern talade om baronessan ”Ashdown” i stället för Ashton.
EnglishThe answer the Commission has given relates only to Baroness Ashton's qualifications.
Det svar som kommissionen har gett rör endast Catherine Ashtons kvalifikationer.
EnglishThe airlines are, as Baroness Ludford said, between a rock and a hard place.
Såsom Baroness Ludford sade, befinner flygbolagen sig mellan hammaren och städet.
EnglishIt currently faces a number of challenges, as outlined by Baroness Ashton.
Precis som den höga representanten sade står landet står inför flera utmaningar.
EnglishI agree with Mr von Boetticher and Mr Cappato and especially with Baroness Ludford.
Jag håller med von Boetticher och Cappato och i synnerhet baronessan Ludford.
EnglishI call on Baroness Ashton to ensure that the EU takes a courageous and honest stand.
Jag uppmanar fru Ashton att se till att EU intar en modig och ärlig hållning.
EnglishIn future, this policy will also have a face, in the shape of Baroness Ashton.
I framtiden kommer denna politik också att ha ett ansikte i form av Catherine Ashton.
English(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.
(DE) Herr talman! Jag vill välkomna Catherine Ashton till hennes nya post.
EnglishWe are always bound by honesty in all matters, including this one, Baroness.
För oss är ärlighet en förpliktelse i alla frågor, och det gäller även denna.
EnglishThis is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
Detta är en chans för Catherine Ashton att visa vad hon verkligen går för.
EnglishIn this regard, I would personally like to thank Baroness Ludford for her work.
Jag vill därför personligen tacka fru Ludford för det arbete hon lagt ned.
EnglishHowever, I would say, Baroness Ashton, that we need to look inside as well as outside.
Jag vill dock säga dig, Catherine Ashton, att vi måste se inåt lika väl som utåt.
EnglishIt is regrettable that Baroness Ashton has just rejected that idea once more.
Det är beklagligt att Catherine Ashton precis har förkastat idén återigen.
English(FR) Mr President, Baroness Ashton, this time, Europe must be present at the meeting.
(FR) Herr talman, fru Ashton! Den här gången måste Europa vara närvarande vid mötet.