"barracks" translation into Swedish

EN

"barracks" in Swedish

EN barracks
volume_up
{only plural}

barracks
volume_up
barack {comm. gen.} (skjul)
The barracks in which they lived were surrounded by barbed wire and patrolled by guards armed with firearms.
De baracker där de bodde omgavs av taggtråd och patrullerades av vakter beväpnade med skjutvapen.
barracks
volume_up
logement {n} (skjul)
barracks
volume_up
hyreskasern {comm. gen.} (skjul)

Context sentences for "barracks" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to give them encouragement; we need to urge the army to stay in its barracks.
Vi måste uppmuntra dem. Vi måste uppmana armén att stanna i sina förläggningar.
EnglishIf they were quartered in barracks, things would no doubt be different.
Om de vore inkvarterade i kaserner skulle situationen utan tvivel vara annorlunda.
EnglishThe armed forces - except for those of UNITA - were not confined to barracks.
De väpnade styrkorna har inte inkvarterats - med undantag av UNITA: s.
EnglishWe need to give them encouragement; we need to urge the army to stay in its barracks.
Detta är en statskupp i ordets rätta bemärkelse, och vi bör inte visa någon förståelse för den.
EnglishThese same authorities must also ensure that the soldiers are quartered in barracks immediately.
Dessa myndigheter måste även se till att soldaterna utan dröjsmål inkvarteras i kaserner.
EnglishThe barracks in which they lived were surrounded by barbed wire and patrolled by guards armed with firearms.
De baracker där de bodde omgavs av taggtråd och patrullerades av vakter beväpnade med skjutvapen.
EnglishYou just have to look at what happened with the vote in the barracks, in the first and the second ballot.
Man behöver bara se på vad som hände med omröstningen i vallokalerna, i den första och andra valomgången.
EnglishThe army barracks where I once served is named after Wilberforce, the anti-slavery campaigner.
Armékasernerna där jag en gång tjänstgjorde har uppkallats efter Wilberforce, en förkämpe för slaveriets avskaffande.
EnglishI also believe that all power must be in the hands of the civil institutions, and that the armed forces must go where they belong – to their barracks.
Jag instämmer i kommissionsledamot Günter Verheugens bedömning att Turkiet har inlett ett stort reformprojekt.
EnglishAbandoned and often disintegrating nuclear submarines have become a danger to the seas, former barracks have left a legacy of oil-polluted soil.
Okontrollerade och förstörda atomdrivna ubåtar utgör nu en fara för haven, de tidigare kasernerna har efterlämnat oljeförgiftad mark.
EnglishNobody would dare to treat the barracks of Auschwitz in this way; therefore, here we have unequal opportunities as well, even if we talk differently.
Men stämmer det inte att kurderna, liksom de överlevande armenierna – om det fortfarande finns några kvar – är en turkisk minoritet?
EnglishAn officer of the Guardia Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón, was killed by a car bomb in front of the police barracks in Legutiano, in Álava province.
En officer från Guardia Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón, dödades av en bilbomb framför poliskasernerna i Legutiano, i Álavaprovinsen.
EnglishI also believe that all power must be in the hands of the civil institutions, and that the armed forces must go where they belong – to their barracks.
Jag anser även att all makt måste ligga i händerna på de civila institutionerna och att militären bör finnas där den hör hemma – i sina kaserner.
EnglishWhat is worse, information has shown the powerlessness of the forces of law and order to foresee and prevent even massacres perpetrated near barracks.
Än värre är att vissa uppgifter låter framskymta ordningsstyrkornas oförmåga att förebygga och i än högre utsträckning förhindra de massakrer som begås, till och med i närheten av kasernerna.
EnglishMr President, I too condemn unreservedly the killing of two British soldiers and the injuring of four others outside the Massereene barracks in the town of Antrim last Saturday.
(EN) Herr talman! Även jag fördömer reservationslöst dödandet av två brittiska soldater och skadandet av fyra andra utanför Massereene-förläggningens barracker i staden Antrim i lördags.
EnglishTurkey's European prospects therefore depend on the soldiers returning to their barracks and being supervised by the political leadership democratically elected by the people to govern them.
Turkiets europeiska utsikter förutsätter alltså att militären återvänder till sina kaserner och övervakas av det politiska ledarskap som folket demokratiskt valt till sin regering.