"barren" translation into Swedish

EN

"barren" in Swedish

SV

"barr" in English

EN barren
volume_up
{adjective}

barren (also: bare, blank, empty, exhausted)
volume_up
tom {adj.}
barren (also: sanitised, sterile)
volume_up
steril {adj.}
barren (also: lenten, poor, scanty, meagre)
barren (also: inhospitable)
volume_up
karg {adj.}
But what Galileo saw was a rocky, barren world, which he expressed through his watercolor painting.
Med det Galileo såg var en stenig, karg värld, som han uttryckte i sina akvareller.
On the barren plain of Zama... there stood the invincible armies... of the barbarian Hannibal.
På de karga slätterna vid Zama... stod oövervinneliga arméer... under barbaren Hannibals befäl.
I know that barren land; I know how those people live – or rather, survive – in those conditions, even when there is no conflict.
Jag känner till den karga naturen; jag vet hur människorna lever – eller snarare överlever – under dessa förhållanden, till och med när ingen konflikt råder.
barren (also: ineffectual)
barren (also: arid, dead, infertile, profitless)
She talks with the women and explains that the land is barren because they have cut and sold the trees.
Hon talar med kvinnorna och förklarar att jorden är ofruktbar eftersom de har huggit ner och sålt alla träd.
Agriculture in developing countries is often practised in difficult conditions, typically barren spoil and a harsh climate.
Jordbruket i utvecklingsländer bedrivs ofta under svåra förhållanden som kännetecknas av ofruktbar jord och ett hårt klimat.
barren (also: jejune, lifeless, vacuous, vapid)
barren
barren
barren (also: narrow, cramp)
volume_up
trång {adj.}

Synonyms (English) for "barren":

barren

Synonyms (Swedish) for "barr":

barr
Swedish

Context sentences for "barren" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet his people go, or Egypt will be barren from the cataracts to the sea.
Frige hans folk, annars blir Egypten ofruktbart från katarakterna till havet.
EnglishWe went and found these incredible clam beds sitting on the barren rock.
Vi hittade fantastiska musselbäddar- -på de bara klipporna.
EnglishOn the barren plain of Zama... there stood the invincible armies... of the barbarian Hannibal.
På de karga slätterna vid Zama... stod oövervinneliga arméer... under barbaren Hannibals befäl.
EnglishNo regulation and no law will ever be effective or have any meaning if overfishing renders our seas barren.
Ingen förordning eller lag kommer att ha någon effekt eller mening om överfisket tömmer våra hav.
EnglishIn my country, Greece, tobacco is usually grown in semi-barren areas by poor farmers who have no other options.
I mitt hemland Grekland odlas tobaken för det mesta i halvtorra områden och av fattiga bönder som saknar andra möjligheter.
EnglishI know that barren land; I know how those people live – or rather, survive – in those conditions, even when there is no conflict.
Jag känner till den karga naturen; jag vet hur människorna lever – eller snarare överlever – under dessa förhållanden, till och med när ingen konflikt råder.
EnglishThat is particularly gratifying after a five-year barren spell in the communication of European competition policy on the part of the European Commission.
Det är särskilt glädjande efter den fem år långa resultatlösa perioden i fråga om kommunikation om EU:s konkurrenspolitik från kommissionens sida.
EnglishThis sort of policy would help to reverse the rate of abandonment of mountain and mainly barren areas and, at the same time, make the European Union self-sufficient in sheep- and goatmeat.
En sådan politik skulle motverka avfolkningen av de flesta bergsområden och ofruktbara områden och samtidigt skulle den se till att Europeiska unionen blev självförsörjande på får- och getkött.