"barrier" translation into Swedish

EN

"barrier" in Swedish

EN barrier
volume_up
{noun}

barrier (also: dike, obstruction)
volume_up
barriär {comm. gen.}
After Austria, the Alps barrier is now also disappearing in Switzerland.
Efter Österrike försvinner nu också i Schweiz den barriär som Alperna utgör.
Otherwise a barrier will be put in the way of that process of change.
Annars kommer en barriär att stå i vägen för denna förändringsprocess.
Until they are resolved, these conflicts represent a real barrier.
Tills dessa konflikter har avgjorts utgör de en verklig barriär.
barrier (also: arrest, bar, block, check)
The language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
Språkhindret och processkostnaderna utgör ytterligare hinder.
The immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
De enorma kostnaderna för gränsöverskridande handel utgör ett stort hinder.
This should not be regarded as a barrier to the development of business.
Detta bör inte betraktas som ett hinder för företagsutvecklingen.
barrier (also: border, boundary, division, frontier)
volume_up
gräns {comm. gen.}
Finally, we must make the distinction between the principle of the security barrier and the line it takes.
En elektronisk gräns är nästan klar mellan Zimbabwe och Botswana.
The second hidden intention in this document is clearly to create a glass barrier, a new border for the countries of the East.
Den andra dolda avsikten med detta dokument är uppenbarligen att skapa en glasbarriär, en ny gräns för länderna i öst.
If one soldier were to sit next to another at five-metre intervals, they would form an unbroken barrier at the border.
Om soldaterna satt bredvid varandra med fem meters mellanrum skulle de bilda en obruten barriär längs gränsen.
barrier (also: bar, beam, miss, spar)
volume_up
bom {comm. gen.}
barrier (also: bar, block, lock, locking)
volume_up
spärr {comm. gen.}
Of course, the Treaty provides us with a barrier when things become intolerable; I was almost going to say 'irreparable '.
Naturligtvis innehåller fördraget en spärr när handlingarna blir outhärdliga, och jag höll nästan på att säga " irreparabla ".
Of course, the Treaty provides us with a barrier when things become intolerable; I was almost going to say 'irreparable' .
Naturligtvis innehåller fördraget en spärr när handlingarna blir outhärdliga, och jag höll nästan på att säga "irreparabla".
On the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, there is another wall very close to us acting as a barrier to freedom.
På 20-årsdagen av Berlinmurens fall finns det en annan mur mycket nära oss som fungerar som en spärr för friheten.
barrier (also: obstruction)
volume_up
avspärrning {comm. gen.}
barrier
volume_up
skiljemur {comm. gen.}
barrier (also: obstruction)
volume_up
skyddsvall {comm. gen.}

Synonyms (English) for "barrier":

barrier
English

Context sentences for "barrier" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishIn other words, you have dissolved the barrier between you and other human beings.
Med andra ord har du löst upp barriären mellan dig och andra mänskliga varelser.
English   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishWe cannot be neutral with regard to the legality of the location of this barrier.
Vi kan inte hålla oss neutrala i fråga om lagligheten av murens placering.
EnglishThe report of Marc Tarabella clearly emphasises the greatest barrier to gender equality.
Marc Tarabellas betänkande betonar tydligt det största hindret för jämställdhet.
EnglishThis is a sensible compromise for which everyone has had to go right to the pain barrier.
Detta är en förnuftig kompromiss där alla har fått sträcka sig till smärtgränsen.
EnglishWe have just heard that nano-particles are capable of crossing the blood/ brain barrier.
Vi har precis hört att nanopartiklar kan ta sig genom blod- / hjärnbarriären.
EnglishWe have just heard that nano-particles are capable of crossing the blood/brain barrier.
Vi har precis hört att nanopartiklar kan ta sig genom blod-/hjärnbarriären.
EnglishIt would simply create yet another trade barrier, and we have enough of those already.
Det kommer att bli en ny handelsbarriär och sådana har vi redan nog av.
EnglishIt is quite clear that we need to work continuously to improve barrier-free accessibility.
Uppenbart måste vi fortlöpande förbättra möjligheterna till obehindrad tillgänglighet.
EnglishThere are no guarantees because there is, of course, the barrier of price.
Det finns inga garantier, för det finns naturligtvis en prisbarriär.
EnglishThe problem with BSE is that it is a disease which crosses the species barrier.
Problemet med BSE är att denna sjukdom går över artbarriärerna.
EnglishAt the same time, the crossing is still narrowed dramatically by a concrete barrier.
Övergången görs fortfarande trängre med hjälp av ett betonghinder.
EnglishYou said that the precautionary principle should not be used as a disguised trade barrier.
Ni framförde att försiktighetsprincipen inte bör användas som ett förtäckt handelshinder.
EnglishThousands of Moldovan families are divided by a visa barrier.
Tusentals moldaviska familjer är splittrade på grund av att de förnekas visum.
EnglishIn taking this step, you also broke down the barrier represented by the financial block.
Ni har också gjort det genom att avlägsna finanseringsblockeringen.
EnglishMr President, at the end of 1996 the Wall Street Dow Jones index hit the 6400 barrier.
Herr ordförande! I slutet av 1996 nådde Dow Jones index på Wall Street en nivå av 6 400 punkter.
EnglishMany also face a psychological barrier to handing over their company.
Många tycker också att det är känslomässigt svårt att lämna över företaget till någon annan.
EnglishThis barrier could severely restrict access to these vehicles.
Den barriären skulle allvarligt kunna begränsa tillgången på dessa fordon.
EnglishYou've dissolved the barrier between you and other human beings.
Du har löst upp barriären mellan dig själv och andra mänskliga varelser.