"barrier-free" translation into Swedish

EN

"barrier-free" in Swedish

EN barrier-free
volume_up
[example]

barrier-free
This will lead to greater, and most importantly barrier-free, labour mobility across the EU.
Det kommer att leda till en större rörlighet för arbetskraften inom EU, en rörlighet utan hinder, vilket är särskilt viktigt.
What the report calls for is a barrier-free area, a barrier-free transatlantic market between Europe and the United States.
Det som krävs i betänkandet är ett handelsområde utan hinder, en transatlantisk marknad utan hinder mellan Europa och Förenta staterna.
I therefore hope that we, together with the USA, can realise the idea of a barrier-free transatlantic market by 2015.
Därför hoppas jag att vi tillsammans med USA kan förverkliga idén om en transatlantisk marknad utan hinder till 2015.

Similar translations for "barrier-free" in Swedish

barrier noun
free adjective
to free verb

Context sentences for "barrier-free" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is quite clear that we need to work continuously to improve barrier-free accessibility.
Uppenbart måste vi fortlöpande förbättra möjligheterna till obehindrad tillgänglighet.
EnglishAre effective measures with regard to this trade barrier envisaged under the free trade agreement?
Motverkas detta handelshinder effektivt inom ramen för frihandelsavtalet?
EnglishFourthly, we will call for the creation of a barrier-free transatlantic financial market.
Därför stämde ni då, till eftertanke om EU: s sociala modell.
EnglishFourthly, we will call for the creation of a barrier-free transatlantic financial market.
För det fjärde, ”kommer vi att uppmana till upprättande av en gränslös transatlantisk finansmarknad”.
EnglishThe objective is clear: we want to see a barrier-free Single Market.
Målet är tydligt: vi vill ha en inre marknad utan gränser.
EnglishThere is also the matter of barriers and, obviously, a city requires a barrier-free environment.
Vi har även frågan om avspärrningar, och en stad kräver naturligtvis en miljö fri från avspärrningar.
EnglishThat is a barrier restricting the free movement of workers.
Detta hinder begränsar den fria rörligheten för arbetstagare.
EnglishI warmly welcome Mrs Hermange's report on a barrier-free Europe for people with disabilities.
Jag välkomnar varmt Hermanges betänkande om ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning.
EnglishOtherwise, a nonuniversal system of pensions will actually create a barrier to free movement within the EU.
Ett icke-universellt pensionssystem kommer i stället att skapa hinder för den fria rörligheten inom EU.
EnglishI warmly welcome Mrs Hermange's report on a barrier-free Europe for people with disabilities.
. (EN) Jag välkomnar varmt Hermanges betänkande om ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning.
EnglishFinally, the rights for PRMs are narrowed and weakened and barrier-free access to bus services is not guaranteed.
Rättigheterna för personer med nedsatt rörlighet försvagas och lättillgängliga busstjänster garanteras inte.
EnglishHowever, in her report Mrs Mann calls, in her own words, for ‘a barrier-free transatlantic market’, and that is a free trade zone.
Men i sitt betänkande kräver Erika Mann, med sina egna ord, ”en transatlantisk marknad fri från hinder”, och det är ett frihandelsområde.
EnglishHowever, in her report Mrs Mann calls, in her own words, for ‘ a barrier-free transatlantic market’, and that is a free trade zone.
Men i sitt betänkande kräver Erika Mann, med sina egna ord, ” en transatlantisk marknad fri från hinder ”, och det är ett frihandelsområde.
EnglishFrom this point of view, I do not think that the answer would necessarily be the creation of a barrier-free transatlantic marketplace by 2015.
Jag anser därför inte att lösningen nödvändigtvis ligger i att en gränsöverskridande transatlantisk marknad upprättas senast 2015.
EnglishThese costs cannot be excessive otherwise they would constitute a barrier to free movement and they would clearly be in total contradiction of the Bosman judgment.
Dessa avgifter får inte vara förbjudande, för då skulle de hindra den fria rörligheten och stå i strid med Bosmandomen.
EnglishI warmly welcome that because, if we can look at the remaining barriers to trade, we can aim for a barrier-free transatlantic market.
Detta är något jag varmt välkomnar eftersom vi, om vi kan analysera de återstående handelshindren, kan sträva efter en transatlantisk marknad fri från hinder.
EnglishThis may be commendable, but is often a way to protect against outside competition, in other words it is a hidden trade barrier that renders free trade difficult.
Detta kan vara lovvärt, men är ofta ett sätt att skydda sig mot konkurrens utifrån, dvs. ett dolt handelshinder som försvårar frihandel.
EnglishWithout this legal amendment, such a state of affairs constitutes a barrier to the free movement of medicinal products, which is to the detriment of patients.
Utan denna lagändring utgör ett sådant sakernas tillstånd ett hinder för den fria rörligheten för läkemedel, som är till nackdel för patienterna.
EnglishThis is really about a barrier to the free movement of goods in the Channel Tunnel which, since November of last year, has been working at 40 % of its capacity.
Egentligen handlar det här om ett hinder för den fria rörligheten för varor i kanaltunneln som sedan november förra året används till 40 procent av dess kapacitet.
EnglishWhile these obstacles cannot be compared to the Wall, they are still a barrier to the free communication and wider horizons that promote understanding and tolerance.
Även om dessa hinder inte kan jämföras med muren är de fortfarande ett hinder mot fri kommunikation och bredare horisonter som främjar förståelse och tolerans.