"barrier to" translation into Swedish

EN

"barrier to" in Swedish

See the example sentences for the use of "barrier to" in context.

Similar translations for "barrier to" in Swedish

barrier noun
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "barrier to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishIn other words, you have dissolved the barrier between you and other human beings.
Med andra ord har du löst upp barriären mellan dig och andra mänskliga varelser.
English   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishOnce again, the lack of capital is a huge barrier, especially to innovation.
Även här utgör bristen på kapital ett stort hinder, framför allt för innovation.
EnglishBut lack of peace should not also become an extra barrier to progress elsewhere.
Men frånvaro av fred får inte bli ytterligare ett hinder för utveckling på andra håll.
EnglishThe immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
De enorma kostnaderna för gränsöverskridande handel utgör ett stort hinder.
EnglishBureaucracy must not become a barrier to improving the position of young farmers.
Byråkratin får inte bli ett hinder när man förbättrar de unga jordbrukarnas situation.
EnglishIn practice, it has become a barrier to normal political life in Cambodia.
I praktiken har det blivit ett hinder för det normala politiska livet i Kambodja.
EnglishWe cannot be neutral with regard to the legality of the location of this barrier.
Vi kan inte hålla oss neutrala i fråga om lagligheten av murens placering.
EnglishThe report of Marc Tarabella clearly emphasises the greatest barrier to gender equality.
Marc Tarabellas betänkande betonar tydligt det största hindret för jämställdhet.
EnglishThis is a sensible compromise for which everyone has had to go right to the pain barrier.
Detta är en förnuftig kompromiss där alla har fått sträcka sig till smärtgränsen.
EnglishThe EU's strict visa policy constitutes a major barrier for people coming to Europe.
EU: s strikta visumpolitik utgör ett stort hinder för människor att ta sig till Europa.
EnglishWe have just heard that nano-particles are capable of crossing the blood/ brain barrier.
Vi har precis hört att nanopartiklar kan ta sig genom blod- / hjärnbarriären.
EnglishAn artificial barrier is being created that represents a serious threat to peace.
Ett konstgjort hinder skapas som utgör ett allvarligt hot mot freden.
EnglishWe have just heard that nano-particles are capable of crossing the blood/brain barrier.
Vi har precis hört att nanopartiklar kan ta sig genom blod-/hjärnbarriären.
EnglishAfter Austria, the Alps barrier is now also disappearing in Switzerland.
Efter Österrike försvinner nu också i Schweiz den barriär som Alperna utgör.
EnglishAlso, what is often called Eurospeak, now as ever, acts as a barrier to ordinary people.
Också det så kallade EU-språket är nu som tidigare en barriär för invånarna.
EnglishThe high bank charges involved in the completion of the internal market constitute a barrier.
Vid fullbordandet av den inre marknaden är de höga bankkostnaderna ett hinder.
EnglishIt would simply create yet another trade barrier, and we have enough of those already.
Det kommer att bli en ny handelsbarriär och sådana har vi redan nog av.
EnglishIt is quite clear that we need to work continuously to improve barrier-free accessibility.
Uppenbart måste vi fortlöpande förbättra möjligheterna till obehindrad tillgänglighet.

Other dictionary words

English
  • barrier to

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.