"barriers to" translation into Swedish

EN

"barriers to" in Swedish

See the example sentences for the use of "barriers to" in context.

Similar translations for "barriers to" in Swedish

barrier noun
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "barriers to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
Detta förslag utgör den andra viktiga beståndsdelen i vårt försvarsverk mot BSE.
EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Lösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
EnglishThe target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
Harmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
EnglishThese impose unacceptable barriers when people seek to change jobs or residence.
De medför oacceptabla hinder när människor försöker byta arbete eller hemvist.
EnglishAs you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
Som ni säkerligen vet är mottot för vårt ordförandeskap ”Europa utan gränser”.
EnglishThe European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.
EU:s framgång beror på att man gradvis har kunnat avskaffa ekonomiska hinder.
EnglishA few more years of trade barriers will not help the European textile industry.
Några ytterligare år av handelshinder hjälper inte den europeiska textilindustrin.
English   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
   . – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
EnglishThis relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
Det handlar om oligopol och monopol, men även om hinder för marknadstillträdet.
EnglishIt is a fact that intellectual and social barriers are becoming ever more rigid.
Det är ett faktum att de intellektuella och sociala barriärerna blir alltmer rigida.
EnglishA free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
. – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
EnglishWe may request that Japan make clear promises about the lifting of these barriers.
Av Japan kan man begära att de ger tydliga löften om att upphäva dessa hinder.
EnglishPrime Minister, you are wrong when you say that there should not be any barriers.
Herr statsminister! Ni har fel när ni säger att det inte ska finnas några barriärer.
EnglishHowever, we must not forget that some tariff barriers are still important, even now.
Men vi får inte glömma att vissa tariffära hinder fortfarande i dag är betydande.
EnglishBut Mr Bangemann stated categorically that he would not accept trade barriers.
Men Bangemann sade uttryckligen att han inte kunde godta några handelshinder.
EnglishI am not putting up barriers; the overall picture is more important than the detail.
Jag sätter inte upp några hinder, den totala bilden är viktigare än detaljerna.
EnglishThis is crucial for overcoming existing barriers at the national and EU level.
Det är avgörande för att övervinna befintliga hinder på nationell nivå och EU-nivå.
EnglishThe most substantial barriers will be removed from day one of the agreement.
De största hindren kommer att undanröjas samma dag som avtalet träder i kraft.
EnglishHowever, overly strict hygiene measures must not be perceived as barriers to trade.
Alltför strikta hygienåtgärder får emellertid inte framstå som handelshinder.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Praktiska hinder måste undanröjas om rörligheten bland ungdomar ska främjas.

Other dictionary words

English
  • barriers to

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.