"barriers to entry" translation into Swedish

EN

"barriers to entry" in Swedish

EN

barriers to entry {noun} [example]

volume_up
barriers to entry

Context sentences for "barriers to entry" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishElectronic commerce can, and already has, lowered the barriers to entry for many of those thriving and innovative businesses.
Elektronisk handel kan, och har redan, sänkt ribban för inträde för många av dessa blomstrande och innovativa företag.
EnglishLow barriers of entry and minimal risk are making it very easy for criminal organisations to get into cyberspace.
Låga ingångströsklar och minimala risker medför att det är mycket lätt för kriminella organisationer att ge sig in i den IT-relaterade världen.
EnglishMost of them have still not opened their market, and barriers to entry remain even in countries which have already fully liberalised their market.
De flesta av dem har ännu inte öppnat sin marknad och till och med i de länder som redan genomfört en fullständig liberalisering av marknaden förekommer det hinder för marknadstillträdet.
English. - Mr President, a large potential for new exporting opportunities lies in the Asian markets that have high growth rates but also, of course, high barriers to entry.
Herr talman! Det finns en stor potential för nya exportmöjligheter till de asiatiska marknaderna som har högre tillväxttakt, men även, naturligtvis, höga hinder för marknadstillträde.
Other dictionary words