"barriers to trade" translation into Swedish

EN

"barriers to trade" in Swedish

See the example sentences for the use of "barriers to trade" in context.

Similar translations for "barriers to trade" in Swedish

barrier noun
to preposition
Swedish
to particle
trade noun
to trade verb

Context sentences for "barriers to trade" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, overly strict hygiene measures must not be perceived as barriers to trade.
Alltför strikta hygienåtgärder får emellertid inte framstå som handelshinder.
EnglishBy removing barriers to trade and building new bridges we create new opportunities.
Genom att avlägsna handelshinder och bygga nya broar skapar vi möjligheter.
EnglishHowever, new technical barriers to trade do not protect European industry.
Men nya tekniska handelshinder skyddar inte europeisk industri.
EnglishThis affair of barriers to trade is being tackled as if the problems were only of a technical nature.
Frågan om handelshinder hanteras som om problemen bara var av teknisk natur.
EnglishCompatibility with the Treaty relates to the question of barriers to trade and freedom of competition.
Förenligheten med fördraget syftar på frågan om handelshinder och konkurrensfrihet.
EnglishClear monitoring of potential new non-tariff barriers to trade would certainly make sense.
En tydlig kontroll av potentiella nya icke-tariffära handelshinder skulle definitivt vara klokt.
EnglishThat is where the businesses want the remaining barriers to trade and investment to be removed.
Detta är något som kammaren ofta har tagit upp i sina resolutioner.
EnglishCertainly the Commission has a point in that there are technical barriers to trade and unfair rules.
Visst har kommissionen en poäng i att det finns tekniska handelshinder och orättvisa regler.
EnglishThis will only happen if the barriers to trade and investment in these countries are also reduced.
Det kommer bara att hända om hindren för handel och investeringar också minskas i dessa länder.
EnglishIn this way, we would be taking account of the global market, which would help remove barriers to trade.
Så tar vi hänsyn till den globala marknaden. Detta hjälper till att riva ned handelshinder.
EnglishThat is where the businesses want the remaining barriers to trade and investment to be removed.
Det är där som företagen vill att de återstående hindren för handel och investeringar skall avlägsnas.
EnglishHowever, this must not create any barriers to trade or distortion of competition.
Men det ligger till på det viset att det inte får orsaka några handelshinder eller någon snedvridning av konkurrensen.
EnglishIt aims to reinforce the internal market by promoting better harmonisation and by removing barriers to trade.
Det som är påfallande i den här debatten är att man glömmer bort syftet med det här direktivet.
EnglishThis allows different national limits which create barriers to trade and distort a single market.
Detta tillåter olika nationella gränsvärden som skapar hinder för handeln och snedvrider den inre marknaden.
EnglishIn order to secure the survival of companies and thus jobs, barriers to trade should be eliminated.
För att se till att företag överlever och därigenom att arbetsplatser bevaras måste vi undanröja handelshinder.
EnglishReducing barriers to trade drives economic growth.
Minskade handelshinder driver på den ekonomiska tillväxten.
EnglishAt the moment, we are entangled in national rules, which leads to barriers to trade and legal inequality among consumers.
Harmonisering av den inre marknaden för tobaksprodukter är dock en brådskande nödvändighet.
EnglishThe curious thing about those barriers to trade is that they often complain about the same thing, wine for example.
Det besynnerliga med dessa handelshinder är att de ofta klagar över samma saker, vin till exempel.
English(SV) To create market access means abolishing tariffs and non-tariff barriers to trade around the world.
Att skapa marknadstillträde handlar om att avskaffa tullar och icke-tariffära handelshinder runt om i världen.
EnglishRemoving the cross-border barriers to trade in services in the service industry is the most crucial of these.
Det viktigaste är att undanröja de gränsöverskridande hindren mot handeln med tjänster inom tjänstesektorn.

Other dictionary words

English
  • barriers to trade

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.