EN

barring {preposition}

volume_up
barring (also: above, beyond, outside, besides)
The Commission can approve the purport of these amendments, barring one.
Kommissionen kan instämma med innehållet i alla dessa ändringsförslag utom ett.
As if - barring some tragedy - it were not she who is first and best able to cradle, protect, love, console and bring up her child.
Som om det - utom vid särskilda tragedier - inte först och främst vore hon som bäst kan vagga, luta sig över, älska, trösta, uppfostra.
I understand the points raised by a number of honourable Members, including Mr Costa and Mr Stevenson, about the issues concerning the Committee decision on the barring of candidates.
Jag förstår de frågor som tagits upp av ett antal ledamöter, bland annat Silvia Costa och Struan Stevenson, om valkommissionens beslut om uteslutande av kandidater.
Barring exceptional circumstances it is not unreasonable to expect that someone escaping from oppression would apply for sanctuary as soon as he reached a safe state.
Med uteslutande av exceptionella omständigheter, är det inte orimligt att förvänta sig att någon som flyr från förtryck skulle ansöka om asyl så snart denne anlände till ett säkert land.
But let me say at the outset that I am pleased there has been agreement on the Kosovo issue here in Parliament, barring a very few critical voices.
Men jag gläds till en början över det samförstånd som, bortsett från några få kritiska röster, råder här i parlamentet i Kosovofrågan.

Context sentences for "barring" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn 2004, therefore, barring a disaster, there will be 25 EU members.
Om inget katastrofalt sker kommer vi alltså att vara 25 medlemsstater år 2004.
EnglishBarring these companies, however, is only part of the solution.
Att mota bort de här bolagen är dock bara en del av lösningen.
EnglishThis is the most advanced status we can give to a country, barring accession, which is not possible under the current situation.
Det är den högsta statusen vi kan ge ett land förutom medlemskap, vilket inte är möjligt i nuläget.
EnglishThe proposal's mainstay is disclosure, barring exceptions, and that is a huge step forward for the Brussels bureaucracy.
Förslaget utgår från öppenheten som huvudregel förutom undantag, och det är inget stort framsteg här i byråkratin i Bryssel.
EnglishThe proposal' s mainstay is disclosure, barring exceptions, and that is a huge step forward for the Brussels bureaucracy.
Förslaget utgår från öppenheten som huvudregel förutom undantag, och det är inget stort framsteg här i byråkratin i Bryssel.
EnglishThe report also describes that, barring a few exceptions, the industrialised countries and international financial institutions have failed to make good their own promises.
Mot bakgrund av det trängande behovet och möjligheterna stöder jag ändringsförslaget att öka budgeten från 9 miljoner euro till 11 miljoner euro.
EnglishI think that the cause should first and foremost be sought in the lack of clear agricultural policy in the various developing countries, barring a few exceptions.
Jag tror att orsaken i första hand måste sökas i bristen på en tydlig jordbrukspolitik i vissa utvecklingsländer; detta sagt utan att förnärma de skötsamma.
EnglishI would love to think that youth mobility within Europe is the answer, but most of the countries in Europe, barring the three you mentioned, have unemployment problems.
Jag skulle gärna vilja tro att ungdomars rörlighet inom EU är svaret, men de flesta länderna inom EU, förutom de tre du nämner, har problem med ungdomsarbetslöshet.
EnglishHowever, a few recent indicators suggest that the corner may about to be turned –  let us hope so –  and that the current slump may, at last, be in sight, barring tensions in international politics.
Därför antog kommissionen förra veckan det europeiska initiativet för tillväxt, som nu kommer att läggas fram för rådet för godkännande.
EnglishBarring bad faith, they will understand that a period of just a few days to collect and verify the information and then make the payment is quite simply unrealistic.
Man borde förstå att en period på bara några dagar för att samla in och bekräfta informationen och sedan göra utbetalningen helt enkelt är orealistiskt. Faktum är att t.o.m.
EnglishThe report also describes that, barring a few exceptions, the industrialised countries and international financial institutions have failed to make good their own promises.
Rapporten ger även en bild av hur de industrialiserade länderna och de internationella finansinstituten, med några få undantag, inte har levt upp till sina egna löften.
EnglishThere has been a European collective agreement in place since 1998 which advocates the wholesale inclusion of rail transport in the existing working time directive, barring a few exemptions.
Det finns ett europeiskt kollektivavtal från år 1998. I det yrkas för att järnvägstransport helt skall ingå det befintliga arbetstidsdirektivet, om ett antal avvikelser görs.